Analiza efektywności systemu oceniania pracowników na przykładzie TP S.A.

Liczba stron: 138

Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Rodzaj pracy: prace magisterska

Rok oddania: 2005

Spis treści

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (ZARZĄDZANIA PERSONELEM) 6
1. Istota zarządzania personelem 6
2. Wymiary zarządzania personelem 23
3. Determinanty zarządzania personelem 27

ROZDZIAŁ II. OCENA PRACOWNIKÓW JAKO WAŻNY ELEMENT SYSTEMU MOTYWACYJNEGO 32
1. Budowa systemu motywacyjnego 32
2. Elementy systemu ocen pracowniczych 53
3. Kryteria systemów oceniania 55

Rozdział III. METODYKA OCENY EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU OCENIANIA PRACOWNIKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE 64
1. Identyfikacja celów oceniania pracowników 64
2. Przegląd metod oceny efektywności pracy 68
3. Etapy procesu ocen pracowniczych 77
4. Wykorzystanie ocen pracowniczych 78

Rozdział IV. SKUTECZNOŚĆ SYSTEMU OCEN PRACOWNICZYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA T.P. S.A. 87
1. Charakterystyka firmy 87
2. Identyfikacja i analiza szkoleń firmy 100
3. Pomiar efektywności oceniania pracowników (powiązanie ocen z efektywnością funkcjonowania firmy) 101
4. Propozycje zmian (usprawnień) 117

ZAKOŃCZENIE 130
Bibliografia 132
Spis Rysunków 136
Spis tablic 137
Załącznik 138

Wstęp

Stanowiąc istotny element zarządzania zasobami ludzkimi, ocenianie kadr jest ważne ze względu na szereg elementów. Stanowi wszak pomoc w rekrutacji, kierowaniu, motywacji oraz szkoleniu pracowników, co w efekcie wskazuje na jej istotną rolę na wielu etapach procesu zarządzania. Nie można również zaprzeczyć, że w konsekwencji ocen pracowniczych, tak sami pracownicy, jak i osoby nimi zarządzające mają jasność co do kondycji przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania personelem.

Ocenianie pracowników w przedsiębiorstwach ma służyć zatem nie tylko motywacji, ustaleniu aktualnego poziomu efektywności pracy, ale również zwiększeniu powiązania pracownika z firmą. W ten sposób identyfikując się z przedsiębiorstwem pracownik poprzez rozmowy i oceny pracownicze ma świadomość swojego uczestnictwa w rozwoju firmy.

Celem tej pracy jest zastanowienie się, na ile wprowadzenie do zarządzania personelem ocen pracowniczych wpływa na postrzeganie firmy przez jej pracowników i staje się elementem motywującym do lepszej i bardziej wydajnej pracy oraz w jakim stopniu ma szansę stać się stymulantą do lepszej obsługi klientów. Praca ma również na celu wykazanie, jak skuteczność oceniania pracowników wpływa na efektywność funkcjonowania całej firmy.

Całość pracy składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy pt.: Teoretyczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi (personelem) zawiera omówienie istoty, zakresu, celów i funkcji zarządzania personelem oraz poszczególnych jego elementów. Prezentuje również dwa wymiary zarządzania personelem oraz uwarunkowania mające wpływ na strukturę oraz funkcjonowanie tego systemu. Rozdział drugi pt.: Ocena pracowników jako element systemu motywacyjnego obejmuje teoretyczny opis budowy systemu motywacyjnego, jego cech, funkcji, struktury oraz roli jaką pełnią oceny pracownicze w systemie motywacyjnym firmy. Zawiera także opis elementów ocen pracowniczych wraz z kryteriami, według których oceniani są pracownicy.

W rozdziale trzecim pt.: Metodyka oceny efektywności systemu oceniania pracowników, uwaga została skoncentrowana na charakterystyce celów oceniania pracowników, metodach wykorzystywanych do oceny efektywności pracy, etapach przeprowadzania ocen, oraz na wskazaniu możliwości wykorzystania ocen pracowniczych w zarządzaniu personelem.

W rozdziale czwartym pt.: Skuteczność systemu ocen pracowniczych na przykładzie TP S.A. przedstawiona została charakterystyka firmy, jej cel działania, struktura, podstawowe wyniki ekonomiczno – finansowe oraz funkcjonujący system planowania i realizacji szkoleń w firmie. Zawarta została także analiza systemu oceniania pracowników w kontekście jego powiązania z efektywnością funkcjonowania firmy oraz podane zostały propozycje usprawnień sytemu w celu zwiększenia jego efektywności.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print