Przejaw i poziom zachowań agresywnych wśród młodzieży

Liczba stron: 158

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2009

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Wstęp 5

Rozdział I: Problematyka badań w świetle literatury

1.1 Agresja-definicja zjawiska 8
1.2 Przejawy i formy agresji 12
1.3 Teorie zachowania agresywnego
1.3.1 Teoria agresji wrodzonej 17
1.3.2 Teoria agresji jako instynktu 21
1.3.3 Teoria frustracja-agresja 24
1.3.4 Teoria E. Fromma 27
1.4 Modele interakcjonizmu społecznego 29
1.5 Czynniki endogenne –uwarunkowania natury ludzkiej
1.5.1 Wpływ czynników biologicznych 33
1.5.2 Wpływ okresu dojrzewania 35
1.5.3 Wpływ czynników psychologicznych 38
1.6 Czynniki egzogenne
1.6.1 Wpływ środowiska rodzinnego 41
1.6.2 Wpływ środowiska szkolnego 44
1.6.3 Wpływ mass mediów 47
1.7 Charakterystyka ofiar przemocy 51
1.8 Charakterystyka agresora 53

Rozdział II: Metodologiczne podstawy pracy

2.1 Cel i problematyka bada 56
2.2Metody, narzędzia i techniki badawcze 60
2.3 Zmienne i wskaźniki badawcze 63
2.4 Charakterystyka badanej grupy i przebieg badań 66

Rozdział III: Analiza wyników badań

3.1 Agresja w klasach gimnazjalnych – analiza własna wyników badań 75
3.2 Wnioski i postulaty z badań 137

Zakończenie 141
Bibliografia 143
Spis tabel i wykresów 148
Aneks 151

Wstęp

Agresja to zjawisko, które od wieków wywołuje zainteresowanie i niepokój społeczeństw na całym świecie. Zmienność pojęcia agresji i jej przejawów, wielość kontekstów, w których jest obecna, a także jej konsekwencje dla jednostek i społeczności, sprawiają, że jest to temat o niezwykłej złożoności. Ta praca magisterska podejmuje próbę analizy i zrozumienia agresji, koncentrując się na jej przejawach i poziomie wśród młodzieży.

W rozdziale pierwszym pracy podjęta zostanie próba zdefiniowania agresji jako zjawiska, przedstawione zostaną jej różne przejawy i formy, a także omówione zostaną teorie zachowań agresywnych. Podejmiemy także temat modeli interakcjonizmu społecznego, które są kluczowe dla zrozumienia dynamiki agresji w kontekście społecznym. Ponadto, rozważone zostaną czynniki endogenne i egzogenne wpływające na agresję, takie jak uwarunkowania biologiczne, okres dojrzewania, czynniki psychologiczne, środowisko rodzinne i szkolne oraz wpływ mass mediów. Zostaną także scharakteryzowane dwie kluczowe figury w kontekście agresji: ofiara i agresor.

Drugi rozdział będzie poświęcony metodyce pracy. Opisany zostanie cel i problematyka badań, a także metody, narzędzia i techniki badawcze używane w procesie badawczym. Omówione zostaną zmienne i wskaźniki badawcze oraz charakterystyka badanej grupy i przebieg badań.

W trzecim rozdziale pracy przedstawione zostaną wyniki badań dotyczących agresji w klasach gimnazjalnych. Wyniki te będą poddane szczegółowej analizie, a na ich podstawie zostaną sformułowane wnioski i postulaty dotyczące agresji wśród młodzieży.

Niniejsza praca stanowi próbę zrozumienia zjawiska agresji wśród młodzieży, z naciskiem na jej przejawy i poziom. Praca ta, oparta na solidnej podstawie teoretycznej i dogłębnej analizie danych empirycznych, ma na celu przyczynić się do lepszego zrozumienia agresji jako zjawiska społecznego i jej wpływu na życie młodych ludzi.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print