Przejawianie i doznawanie agresji wśród uczniów szkół ponadpodstawowych

Liczba stron: 51

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2007

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Wstęp………………….2

ROZDZIAŁ I
Teoretyczny kontekst przemocy i agresji
1. Pojęcie agresji oraz przemocy……………..3
2. Rodzaje przemocy i agresji……………..8
3. Przyczyny przemocy………………12
4. Skutki przemocy…………………17
5. Przeciwdziałanie przemocy…….. …….21

ROZDZIAŁ II
Metodologia badań
1. Problematyka badawcza. Cel badań……………25
3. Metody, techniki oraz narzędzia badawcze……….,.26
4. Teren badań………………..29

ROZDZIAŁ III
Analiza i interpretacja otrzymanych wyników badań ……….30
1. Przyczyny zachowań agresywnych w grupie badanych uczniów……31
2.. Rodzinno – społeczne tło agresywnych zachowań…….34
3. Stosunek badanych uczniów do rówieśników, nauczycieli i szkoły..37
4. Poziom przemocy wśród badanych gimnazjalistów……….40

ZAKOŃCZENIE………………43
BIBLIOGRAFIA………………45
SPIS TABEL………………..47

WSTĘP

Narastająca fala agresji obserwowana wśród nieletnich rozbudza w nas niepokój. Przemoc zaczyna być głównym tematem wśród zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Tego typu zjawiska w dzisiejszym świecie są zjawiskami coraz bardziej powszechnymi. Statystyki ukazują zaskakującą dynamikę przestępczości. Informacje te zwracają również naszą uwagę na narastające okrucieństwo, bezwzględność i perfekcjonizm świata przestępczego. Efektem tych obiektywnych faktów, jest dzisiaj u przeciętnego człowieka dotkliwy syndrom zagrożenia i zanik poczucia bezpieczeństwa.

Celem tej pracy jest próba ustalenia, jakich form przemocy doznają uczniowie gimnazjum oraz jakie zachowania agresywne przejawiają.

Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiony został teoretyczny kontekst przemocy i agresji a mianowicie rodzaje, przyczyny, skutki oraz profilaktyka tego zjawiska.
W Rozdziale drugim możemy się dowiedzieć, jaki był cel badań? Gdzie zostały przeprowadzone, i jakie zostały użyte techniki badawcze w owej pracy.

Rozdział trzeci zawiera interpretację wyników badań. W III rozdziale, w oparciu o przeprowadzone wśród uczniów prace badawcze, dotyczące zjawiska agresji i przemocy przeanalizowano przyczyny w/w zachowań. Zbadano czy rodzina ma wpływ na takie zachowania? Czy uczniowie traktują szkołę jako instytucje która tylko naucza? Oraz jaki jest poziom agresywnych zachowań wśród ankietowanych gimnazjalistów. Pracę uzupełnia bibliografia oraz aneks, gdzie zamieszczono kwestionariusz techniki wykorzystany w badaniach.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print