Przejawy i przyczyny agresywnego zachowania się kibiców podczas imprez sportowych

Liczba stron: 74

Nazwa Szkoły Wyższej: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2007

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP…………………..1

Rozdział I Wprowadzenie teoretyczne dotyczące zjawiska agresji i przemocy
1.Pojęcie agresji i przemocy – natura zjawiska……………2
2.Subkultury przemocy, a sytuacyjne źródła agresji………..6
3.Przyczyny agresji i jej występowanie w środkach masowego przekazu….12
4.Pojęcie szalikowca………………….16

Rozdział II Metodologiczne podstawy badań
1.Cel i przedmiot badań…………………24
2.Problematyka badawcza………………24
2.1Pytania badawcze………………..25
3.Założenia badawcze………………..25
3.1Hipotezy badawcze……………..25
4.Metody, techniki i narzędzia badawcze…………..26
4.1 Metoda sondażu diagnostycznego…………..27
5.Teren badań i populacja………………32
5.1 Charakterystyka badanych grup…………..32

Rozdział III Rezultaty badań własnych
1.Przejawy i przyczyny agresywnych zachowań kibiców………35
2.Różnice w zachowaniu między kibicami, a szalikowcami………43
3.Sposoby przeciwdziałania agresywnym zachowaniom wśród kibiców……50
4.Skuteczność mediów w ograniczeniu agresji panującej wśród kibiców…..57

Podsumowanie i Wnioski……………..63
Spis Tabel…………………….66
Spis Rycin i Wykresów………………..67
Bibliografia………………….70

WSTĘP

W czasie imprez sportowych mamy do czynienia z wieloma postawami wśród kibiców.

Na organizowanych imprezach sportowych spotkać można ogromną rzesze ludzi, którzy w sposób kulturalny dopingują swoją drużynę. Dużą grupę widzów tworzą niestety również tzw. Szalikowcy, których charakteryzuje postawa agresji, przemocy, brutalność i wulgaryzm. W grupie szalikowców napotkać możemy przeróżne typy osobowość, do których zaliczamy: Animals, Zadymiarz, Officjal hooligan, Ultras, Szalikowiec, Fanatyk. Szalikowcy są zawiązani bliżej, lub dalej z istnieniem podkultur młodzieżowych, czy też przemocy. Sympatyk określonego klubu sportowego swą przynależność podkreślają swoim strojem, symbolizującym barwy klubowe – najczęściej to szalik w kolorach klubów sportowych, którym kibicuje.

W swojej pracy licencjackiej, której temat brzmi: Przejawy i przyczyny agresywnego zachowania się kibiców podczas imprez sportowych, zamierzam zwrócić szczególną uwagę na agresje występującą wśród kibiców.

Postaram się wyjaśnić przyczyny oraz przejawy agresywnych zachowań kibiców, przedstawić różnice w zachowaniu kibiców i szalikowców, wskaże kierunki przeciwdziałania i ograniczania niepożądanych zachowań agresywnych.

Praca podzielona jest na trzy rozdziały.

Rozdział pierwszy zawiera: wyjaśnienia terminologiczne pojęcia agresji. Znajdziemy tu objaśnienie pojęcia przemocy, jak również jej różnych typów, takich jak: przemoc interpersonalna, grupowa, bezpośrednia, pośrednia, fizyczna, psychiczna, strukturalna, wyrażająca się we wpływie negatywnym, jawna oraz ukryta. W rozdziale tym znajdziemy także wyjaśnienia dotyczące subkultur jak i sytuacyjnych źródeł agresji oraz grupy społecznej szalikowców.

W Rozdziale drugim znajdziemy Metodologiczne podstawy badań, a w nim: Cel i przedmiot badań, problematyka badawcza, założenia badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze, teren badań i populacja.

W Rozdziale trzecim zaprezentowano zestawienie danych uzyskanych w wyniku ankiety, a następnie zostały wyciągnięte wnioski nasuwające się w wyniku weryfikacji postawionych hipotez.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print