Próba monografii ogniska opiekuńczego nr xyz miejskiego ośrodka pomocy społecznej w xyz

Liczba stron: 38

Rodzaj pracy: dyplomowa

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp.

Rozdział I.
Charakterystyka ogniska opiekuńczo wychowawczego XYZ.
1.1 Miejsce, cel i czas powstania Ogniska Opiekuńczego nr XYZ.
1.2 Zasady finansowania placówki wsparcia dziennego.
1.3 Cel strategiczny funkcjonowania ogniska.
1.4 Współpraca z instytucjami.
1.5 Cele i zadania ogniska.
1.6 Wykształcenie pracującej w ognisku kadry wychowawców.
1.7 Obowiązki wychowawców Ogniska Opiekuńczego XYZ w XYZ.
1.8 Plan pracy ogniska.
1.9 Zajęcia powtarzające się okresowo.
1.10 Charakterystyka rodzin, które posyłają swoje dzieci do ogniska XYZ.
1.11 Diagnoza dziecka oraz plan indywidualnego wsparcia rozwoju dziecka.
1.12 Moja współprac z ogniskiem.

Rozdział II.
Metodologia własnych prób badawczych
2.1 Przedmiot badań i problemy badawcze.
2.2 Metody, techniki i narzędzia badawcze.
2.3 Miejsce i przebieg badań.

Rozdział III.
Opracowanie wyników badań
3.1 Kompetencja założeń i celów, jakie posiada ognisko w swym programie i regulaminie wobec dzieci uczęszczających do placówki.

Zakończenie
Bibliografia
Aneksy

Wstęp

Opieka społeczna i pomoc oferowana przez różne instytucje dla osób potrzebujących wsparcia to jeden z najważniejszych aspektów funkcjonowania społeczeństwa. Dla wielu rodzin ogniska opiekuńcze są nieodłącznym elementem ich codzienności, zapewniającym wsparcie i pomoc dla dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą spędzać czasu w domu w trakcie dnia.

Niniejsza praca dyplomowa jest próbą monografii jednej z takich instytucji – Ogniska Opiekuńczego nr XYZ, działającego pod egidą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w XYZ. Praca ma na celu zbadanie i opisanie funkcjonowania tej placówki, jej celów i zadań, a także relacji i współpracy z różnymi instytucjami.

W pierwszym rozdziale przedstawiona zostanie charakterystyka Ogniska Opiekuńczego nr XYZ. Omówione zostaną miejsce, cel i czas powstania tej placówki, zasady jej finansowania, cele strategiczne, a także współpraca z innymi instytucjami. Przybliżone zostaną także cele i zadania ogniska, kwalifikacje kadry, plan pracy, a także charakterystyka rodzin korzystających z usług ogniska. W tym rozdziale zostanie także przedstawiona moja współpraca z ogniskiem.

Drugi rozdział będzie poświęcony metodologii badań własnych. Omówione zostaną w nim przedmiot badań, problemy badawcze, a także metody, techniki i narzędzia badawcze. W tym rozdziale opisane zostanie również miejsce i przebieg badań.

W ostatnim, trzecim rozdziale, przedstawione zostaną wyniki badań. Skupią się one na analizie zgodności założeń i celów ogniska z faktycznymi potrzebami dzieci uczęszczających do placówki.

Praca ta stanowi próbę głębokiego zrozumienia funkcjonowania Ogniska Opiekuńczego nr XYZ i roli, jaką pełni ono w życiu dzieci i ich rodzin. Wierzę, że analiza ta może przyczynić się do dalszego rozwoju i doskonalenia tej formy wsparcia dla dzieci i rodzin.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print