Problem alkoholizowania się młodzieży na podstawie badań

Liczba stron: 69

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp .. 4

Rozdział 1
Zarys problematyki przedmiotu
1. Pojęcia i definicje odnoszące się do problemu alkoholowego .. 6
2. Przyczyny alkoholizowania się młodzieży .. 8
3. Działanie alkoholu na organizm człowieka .. 9
4. Następstwa nadużywania alkoholu .. 12
4.1. Choroby somatyczne .. 13
4.2. Zaburzenia psychiczne .. 15
4.3. Konsekwencje społeczne .. 17
5. Kwestia uzależnienia od alkoholu .. 18
5.1. Jak dochodzi do uzależnienia? .. 19
5.2. Fazy uzależnienia .. 20
6. Profilaktyka .. 22

Rozdział 2
Metodologia badań własnych
1. Przedmiot i cel badań .. 29
2. Problem ogólny i problemy szczegółowe .. 30
3. Metoda, technika i narzędzie badawcze .. 31
4. Organizacja i miejsce badań .. 33
5. Przebieg fazy wykonawczej badań i wstępna charakterystyka badanej grupy respondentów ..35

Rozdział 3
Analiza, interpretacja i ocena uzyskanych wyników badań
1. Wiek osób podejmujących inicjację alkoholową i uwarunkowania tej decyzji .. 38
2. Przyczyny sięgania przez młodzież po alkohol .. 43
3. Okoliczności, w jakich młodzież sięga po alkohol .. 46
4. Skutki spożywania przez młodzież alkoholu .. 48
5. Sytuacja rodzinna młodzieży spożywającej alkohol .. 50
6. Zakres wiedzy młodzieży o alkoholu i jego wpływie na organizm .. 53
7. Podsumowanie .. 58

Zakończenie .. 59
Bibliografia .. 61
Spis tabel .. 63
Spis wykresów .. 64
Aneks .. 65

Wstęp

Spożywanie alkoholu przez młodzież jest bardzo poważnym problemem społecznym. Szczególnie niepokojącym jest fakt, że wiek inicjacji alkoholowej jest bardzo niski – po alkohol sięgają już nawet dzieci poniżej 10 roku życia, a choroba alkoholowa pojawia się tym szybciej, im wcześniej następuje inicjacja alkoholowa. W wieku rozwojowym alkoholizm może rozwinąć się już nawet po kilku miesiącach od wypicia pierwszej dawki alkoholu.

Są różne powody, dla których ci młodzi ludzie sięgają po alkohol: chęć dobrej zabawy, aby coś uczcić, aby zapomnieć o problemach dnia codziennego lub by przełamać swoja nieśmiałość. Często również robią to, ponieważ inne osoby z towarzystwa piją, więc i oni nie chcą być „gorsi”.

Ta wciąż narastająca skala zjawiska spożywania alkoholu przez młodzież skłoniła mnie do wyboru właśnie takiej tematyki pracy.

Niniejsza praca składa się ze: wstępu, trzech rozdziałów (teoretycznego, metodologicznego oraz analizującego i interpretującego wyniki badań własnych) i z zakończenia. W części końcowej można również zapoznać się z bibliografią, spisem tabel i wykresów, aneksem.

Rozdział pierwszy zapoznaje nas z pojęciami i definicjami, które odnoszą się do problemu alkoholowego, przedstawia przyczyny alkoholizowania się młodzieży, opisuje działanie alkoholu na organizm człowieka. Dalsza część rozdziału ukazuje następstwa, jakie niesie ze sobą nadużywanie alkoholu. Można do nich zaliczyć: choroby somatyczne, zaburzenia psychiczne oraz konsekwencje społeczne. Następnie przedstawiona została kwestia uzależnienia od alkoholu – podrozdział ten opisuje jak dochodzi do uzależnienia się organizmu od napojów alkoholowych, a także prezentuje fazy uzależnienia. W końcowej części rozdziału omówiona została profilaktyka uzależnień od alkoholu.

W rozdziale drugim zawarta została metodologia badań własnych. Przedstawiony tu został przedmiot i cel badań, sformułowany problem ogólny i problemy szczegółowe. Następnie opisane zostały: metoda, technika i narzędzie badawcze, które wykorzystane zostały w celu przeprowadzenia badań. Część końcowa ukazuje organizację i miejsce badań oraz przebieg fazy wykonawczej badań.

W rozdziale trzecim przedstawiłam i przeanalizowałam wyniki badań własnych. Zaprezentowany został wiek osób podejmujących inicjację alkoholową i uwarunkowania tej decyzji, przyczyny, które sprawiają, ze młodzież sięga po alkohol i okoliczności, jakie temu towarzyszą. Następnie opisane zostały skutki spożywania alkoholu, sytuacja rodzinna młodzieży spożywającej alkohol oraz zakres wiedzy młodzieży na temat alkoholu i jego wpływie na organizm człowieka.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print