Problem alkoholizmu wśród młodzieży szkolnej

Liczba stron: 103

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp

Rozdział I
Alkoholizm jako choroba XXI wieku
1.1. Analiza pojęcia alkoholizm. Typologia alkoholizmu ..7
1.2. Uwarunkowania uzależnienia od alkoholu..11
1.3. Profilaktyka uzależnienia..16

Rozdział II
Problem alkoholizmu wśród młodzieży
2.1. Młodzież jako kategoria społeczno-demograficzna..26
2.1. Skala zjawiska alkoholizmu wśród młodzieży ..31
2.3. Przyczyny sięgania po alkohol przez młodzież..35
2.4. Skutki spożywania alkoholu przez młodzież..39

Rozdział III
Metodologiczne podstawy badań własnych
3.1. Określenie przedmiotu i celu badań ..55
3.2. Sformułowanie problemów i hipotez badawczych..56
3.3. Wyłonienie zmiennych i ich wskaźników..61
3.4. Metoda, technika i narzędzia zastosowane w badaniach..63

Rozdział IV
Problem alkoholizmu wśród młodzieży gimnazjalnej w świetle wyników badań własnych
4.1. Przebieg badań i ich organizacja..68
4.2. Charakterystyka badanej grupy..69
4.3. Zjawisko alkoholizmu w gimnazjum – jego przyczyny, uwarunkowania i konsekwencje..72
4.4. Sposoby przeciwdziałania piciu alkoholu przez młodzież w badanej placówce..89

Wnioski z badań..95
Bibliografia..98
Spis wykresów..102
Załączniki..103

Wstęp

Temat alkoholizmu wśród młodzieży szkolnej nie jest tylko niezmiernie istotny z punktu widzenia zdrowia publicznego, ale także stanowi jeden z najbardziej palących problemów społecznych naszych czasów. Zjawisko to, pomimo licznych kampanii edukacyjnych i działań profilaktycznych, nie ulega znaczącemu ograniczeniu, co stanowi wielkie wyzwanie dla systemu oświaty, służb zdrowia, a także dla rodziców i opiekunów prawnych.

Celem tej pracy magisterskiej jest analiza problemu alkoholizmu wśród młodzieży szkolnej, z naciskiem na grupę wiekową gimnazjalistów. Wybór tej grupy wiekowej nie jest przypadkowy – to właśnie w wieku gimnazjalnym najczęściej zaczyna się pierwszy kontakt z alkoholem, co może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i społecznych w późniejszym życiu.

W pierwszym rozdziale pracy podjęta zostanie próba zdefiniowania alkoholizmu jako choroby XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem typologii alkoholizmu, uwarunkowań uzależnienia oraz możliwości profilaktyki. Drugi rozdział skupi się na problemie alkoholizmu wśród młodzieży, analizując młodzież jako specyficzną kategorię społeczno-demograficzną, skalę zjawiska, przyczyny sięgania po alkohol, a także skutki spożywania alkoholu przez młodzież.

Trzeci rozdział pracy poświęcony jest aspektom metodologicznym badań własnych, w tym określeniu celu badań, sformułowaniu problemów i hipotez badawczych, wyłonieniu zmiennych i ich wskaźników, a także wyboru metody, techniki i narzędzi zastosowanych w badaniach.

Czwarty i ostatni rozdział pracy przedstawia problem alkoholizmu wśród młodzieży gimnazjalnej w świetle wyników badań własnych. W tym rozdziale zaprezentowane zostaną wyniki przeprowadzonych badań, ich organizacja, charakterystyka badanej grupy, zjawisko alkoholizmu w gimnazjum – jego przyczyny, uwarunkowania i konsekwencje, a także sposoby przeciwdziałania piciu alkoholu przez młodzież w badanej placówce.

Praca kończy się wnioskami z badań, które mają na celu podsumowanie głównych odkryć, a także podkreślenie istoty problemu alkoholizmu wśród młodzieży szkolnej.

Alkoholizm wśród młodzieży to problem o wielowymiarowej naturze, wymagający interdyscyplinarnego podejścia. Problem ten ma głębokie korzenie w wielu aspektach społecznych, kulturowych, edukacyjnych, a nawet ekonomicznych. Tym samym, konieczne jest uświadomienie społeczeństwa, rodziców, nauczycieli i samych młodzieńców o skutkach zdrowotnych i społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu.

Przy opracowywaniu tej pracy korzystano z wielu źródeł, w tym literatury naukowej, raportów i badań statystycznych na temat alkoholizmu wśród młodzieży. Przyjęto tutaj zarówno perspektywę medyczną, psychologiczną, jak i socjologiczną. Ponadto, w ramach pracy przeprowadzono własne badania, które miały na celu zrozumienie skali problemu wśród uczniów gimnazjum, a także zidentyfikowanie głównych przyczyn, skutków i możliwości przeciwdziałania temu zjawisku.

Oczekiwany efekt pracy to nie tylko zrozumienie problemu alkoholizmu wśród młodzieży, ale przede wszystkim przedstawienie praktycznych rekomendacji, które mogą pomóc w walce z tym zjawiskiem. Celem jest nie tylko zrozumienie, dlaczego młodzież zaczyna pić, ale także zidentyfikowanie skutecznych strategii, które mogą pomóc w zapobieganiu alkoholizmowi wśród młodzieży.

Każdy rozdział tej pracy jest krokiem w kierunku pełniejszego zrozumienia problemu alkoholizmu wśród młodzieży, z nadzieją na przyczynienie się do jego rozwiązania. Podejmując ten temat, pragnę podkreślić jego wagę i konieczność dalszych badań oraz działań, które pomogą zmniejszyć skutki tego alarmującego problemu społecznego. Zdaję sobie sprawę, że praca ta to tylko kropla w morzu potrzebnych działań, jednak wierzę, że nawet najmniejsze kroki mają znaczenie w walce z tym globalnym problemem.

Praca ta, choć z założenia naukowa, ma również silne przesłanie społeczne – pragnę, aby przyczyniła się do wzrostu świadomości społecznej na temat zagrożeń płynących z nadużywania alkoholu przez młodzież, i że stanowiła podstawę do dalszych działań, zarówno na poziomie polityki publicznej, jak i indywidualnych działań każdego z nas.

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print