Poziom wiedzy młodzieży ponadpodstawowej na temat wirusa HIV i AIDS na podstawie badań

Liczba stron: 91

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp….. 4

Rozdział I
Charakterystyka zjawiska HIV/AIDS
1. Podstawowe informacje o HIV i AIDS ….7
2. Drogi zakażenia ….10
2.1. Przenoszenie zakażenia przez krew ….11
2.2. Przenoszenie zakażenia przez kontakty seksualne….. 12
2.3. Przenoszenie zakażenia drogą wertykalną…. 13
3. Fazy zakażenia HIV…. 14
3.1. Pierwotne zakażenie HIV ….14
3.2. Faza zakażenia utajonego ….15
3.3. Faza zakażenia objawowego ….16
4. Przebieg zakażenia wirusem HIV…. 16
4.1. Kategoria kliniczna A ….18
4.2. Kategoria kliniczna B ….19
4.3. Kategoria kliniczna C ….19
5. Diagnostyka zakażenia HIV ….20
5.1. Procedura diagnostyczna…. 21
5.2. Materiał…. 21
5.3. Testy diagnostyczne…. 22
6. Leczenie antyretrowirusowe ….23

Rozdział II
Ludzie w obliczu zagrożenia HIV/AIDS
1. Kto choruje na AIDS, czyli grupy podwyższonego ryzyka ….26
1.1. Narkomani…. 26
1.2. Osoby podejmujące ryzykowne zachowania seksualne. ….28
1.3. Hemofilicy i inni chorzy otrzymujący transfuzje krwi…. 30
1.4. Dzieci zakażonych matek….31
2. Profilaktyka HIV/AIDS ….34
3. Kampanie informacyjne i społeczne…. 38

Rozdział III
Metodologia badań własnych
1. Przedmiot i cel badań ….44
2. Problem ogólny i problemy szczegółowe…. 45
3. Hipotezy ….46
4. Metoda, technika i narzędzie badawcze ….47
5. Organizacja i miejsce badań ….50
6. Przebieg fazy wykonawczej badań i wstępna charakterystyka badanej grupy respondentów…. 52

Rozdział IV
Analiza, interpretacja i ocena uzyskanych wyników badań
1. Znajomość podstawowych informacje o HIV i AIDS…. 55
2. Znajomość dróg zakażenia HIV…. 60
3. Znajomość metod zapobiegania HIV ….67
4. Stosunek badanej młodzieży do osób zakażonych HIV i chorych na AIDS…. 69
5. Źródła zdobywania wiedzy przez młodzież o HIV i AIDS….75
6. Podsumowanie ….77

Zakończenie…. 78
Bibliografia…. 80
Spis tabel ….85
Spis wykresów…. 86
Aneks…. 88

Wstęp

Do jednych z istotniejszych problemów współczesnych społeczeństw należy ciągle wzrastająca liczba nowych zakażeń HIV. Rozwijająca się pandemia w znaczący sposób wpływa na wzrost lęku i obaw ludzi zdrowych w stosunku do nosicieli HIV oraz chorych na AIDS. Bardzo ważne jest ukazanie, że obie te grupy mogą bezpiecznie żyć obok siebie lub nawet ze sobą w rodzinie, szkole, pracy. Niezbędnym warunkiem aby tak się stało jest posiadanie pełnej i rzetelnej wiedzy na ten temat.

Medycyna nie znalazła jeszcze sposobu na zwalczenie wirusa HIV, nie ma też leku na AIDS. Ta choroba nie jest wyłącznie problemem osób o ryzykownym zachowaniu: narkomanów i homoseksualistów. Na AIDS może zachorować każdy. Kobiety i mężczyźni, homoseksualiści i heteroseksualiści, biedni i bogaci, ludzie młodzi, jak i starsi.

Nikt z nas nie myśli o chorobie, jako o czymś realnym, każdy sądzi, że to dotyka kogoś, ale nie nas. Ale czy tak jest faktycznie, czy umiemy w porę dostrzec zagrożenie? Jeśli nie będziemy wiedzieć dokładnie, co nam zagraża – nie poznamy prawdy na temat AIDS z rzetelnego źródła.

Niezależnie od drogi transmisji zakażenia najbardziej narażoną grupą jest młodzież, dlatego też z profilaktyką trzeba dotrzeć zwłaszcza do nich. Młodzi ludzie łatwo ulegają modzie, nie mają ustabilizowanego życia seksualnego, są lekkomyślni, dlatego łatwiej poddają się wpływom środowiska i przejmują nie zawsze dobre wzory zachowań. Stąd zagrożenie młodzieży jest zwielokrotnione.

Młodzież nie zawsze słucha dorosłych, często się buntuje. Czasami na złość rodzicom, postępuje tak, że później w dorosłym życiu tego żałuje, ale wtedy może być za późno. Hormony ,,myślą” często za młodego człowieka i sprawiają, że robi często rzeczy nieprzemyślane.

Punktem wyjścia wszelkiego procesu badawczego jest przede wszystkim precyzyjne sformułowanie przedmiotu badań. Prezentowanym w tejże pracy przedmiotem badań jest poziom wiedzy młodzieży ponadgimnazjalnej na temat wirusa HIV oraz AIDS.

Główną kwestią stanowiącą źródło zainteresowań niniejszej pracy, na którą drogą postępowania badawczego postaram się znaleźć odpowiedź jest to, jaki jest poziom wiedzy badanej młodzieży o HIV i AIDS.

Rozwiązanie określonego problemu badawczego wymaga zastosowania określonych metod, technik i narzędzi badawczych. W moich badaniach zastosowałam metodę ilościowo – jakościową. Technika, którą użyłam było badanie ankietowe, do wykonania którego posłużyłam się przygotowanym kwestionariuszem, składającym się z 19 pytań. W badaniu uczestniczyło 110 uczniów liceum i technikum, w tym 46 kobiet i 64 mężczyzn.

Niniejsza praca składa się ze: wstępu, czterech rozdziałów (dwóch teoretycznych, metodologicznego oraz analizującego i interpretującego wyniki badań własnych) i z zakończenia. W części końcowej można również zapoznać się z bibliografią, spisem tabel i wykresów, aneksem.

Rozdział pierwszy to ogólna charakterystyka zjawiska HIV oraz AIDS. Zapoznaje nas z podstawowymi informacjami na temat wirusa HIV oraz AIDS, opisuje drogi, jakimi przenosi się zakażenie. Wyróżnia się tu zakażenie przenoszone przez krew, kontakty seksualne oraz zakażenie przenoszone drogą wertykalną. Następnie przedstawione zostają fazy zakażenia wirusem, do których zalicza się: pierwotne zakażenie HIV, fazę zakażenia utajonego i fazę zakażenia objawowego. Dalsza część rozdziału opisuje przebieg zakażenia wirusem HIV. Wyodrębnia się tu kategorię kliniczną A, B i C. Zostaje opisana również diagnostyka zakażenia HIV, w skład, której wchodzą: procedura diagnostyczna, materiał i testy diagnostyczne (przesiewowe i potwierdzenia). W części końcowej rozdziału omówione zostaje leczenie antyretrowirusowe.

W rozdziale drugim opisane zostały grupy podwyższonego ryzyka, czyli osoby, u których występuje bardzo duże prawdopodobieństwo, że mogą zostać zakażeni HIV. Należą do nich: narkomani, osoby podejmujące ryzykowne zachowania seksualne, hemofilicy i inni chorzy otrzymujący transfuzje krwi oraz dzieci zakażonych matek. Następnie opisana została profilaktyka zakażenia HIV oraz przedstawione zostały kampanie społeczne i informacyjne związane z tematyką HIV/AIDS.

W rozdziale trzecim zawarta została metodologia badań własnych. Przedstawiony tu został przedmiot i cel badań, sformułowany problem ogólny i problemy szczegółowe. Do problemów szczegółowych postawione zostały hipotezy. Następnie opisane zostały: metoda, technika i narzędzie badawcze, które wykorzystane zostały w celu przeprowadzenia badań. Część końcowa ukazuje organizację i miejsce badań oraz przebieg fazy wykonawczej badań.

W rozdziale czwartym przedstawiłam i przeanalizowałam wyniki badań własnych. Zaprezentowany został poziom znajomości u młodzieży podstawowych informacji o wirusie HIV oraz AIDS. Opisany został zakres wiedzy młodzieży na temat dróg zakażenia HIV i metod zapobiegania zakażeniu. Następnie opisany został stosunek badanej młodzieży do osób, którzy są zakażeni HIV oraz chorzy na AIDS. W części końcowej przedstawione zostało, skąd głównie młodzież czerpie informacje na temat wirusa HIV i AIDS.

Praca przedstawia próbę oceny poziomu wiedzy młodzieży na temat zagadnień związanych z HIV/AIDS. Jej zadaniem jest ukazanie braków w edukacji młodzieży na ten temat. Istotne jest ustalenie, co trzeba zrobić, aby młodzi ludzie mieli lepszą wiedzę.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print