Poziom stresu szkolnego u uczniów

Liczba stron: 61

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2005

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp
Rozdział I. Teoretyczne aspekty stresu na podstawie literatury
1. Istota, koncepcje i definicje stresu
1.1. Biologiczna koncepcja stresu.
1.2. Psychologiczne koncepcje stresu
1.3. Istota stresu konstruktywnego i destrukcyjnego
2. Pojęcie stresora i jego klasyfikacja
2.1. Fizyczne źródła stresu
2.2. Psychologiczne źródła stresu
2.3. Socjologiczne źródła stresu
3. Reakcje człowieka na stres
4. Sposoby radzenia sobie ze stresem
4.1. „Typowe” sposoby radzenia sobie ze stresem
4.2. Sposoby radzenia sobie dzieci ze stresem

Rozdział II. Teoretyczne aspekty stresu szkolnego na podstawie literatury
1. Aspekty stresu dziecięcego
2. Przyczyny stresu szkolnego

Rozdział III. Metodologiczne podstawy badań własnych
1. Cel i przedmiot badań
2. Problem badawczy
3. Zmienne i ich wskaźniki
4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
5. Organizacja i przebieg badań

Rozdział IV. Wyniki badań własnych i ich interpretacja

Zakończenie
Bibliografia
Aneks

Stres jest immanentnym elementem życia człowieka XXI wieku bez względu na płeć, wykształcenie, zawód, czy pełnioną rolę społeczną. Nie jest on także zależny od wieku i w błędzie są ci, którzy uważają, że okres dzieciństwa i młodości jest pozbawiony stresów. Oczywiście stres sam w sobie nie jest czymś złym, czego należy i czego można unikać, o czym będzie mowa w tej pracy. Jest to rzecz naturalna i normalna u każdego człowieka i ze względu na funkcje jaką odgrywa, stres jest zjawiskiem korzystnym, jest alarmem ostrzegającym nas przed niebezpieczeństwem.

W literaturze przedmiotu szeroko opisywany jest stres dorosłych, rzadziej dzieci, a gdy już pojawią się takie prace, to kładą nacisk tylko i wyłącznie na wyszczególnienie rodzajów przyczyn i źródeł stresu. Mało jest takich, które badałyby, w jakim stopniu źródła te oddziałują na dzieci. Dostępne prace badawcze sugerują, iż miejscem w którym dzieci przeżywają największe napięcia jest szkoła. Dlatego wśród prac dotyczących stresu wśród dzieci, większość dotyczy zjawiska stresu szkolnego. Stąd też wziął się pomysł na napisanie pracy, która dotyczyłaby tego środowiska i związanego z nim stresu szkolnego. Chciałem nie tyle poznać źródła tego stresu, bo one są już mimo wszystko znane, ale ustalić jaki jest zasięg i w jakim stopniu oddziałują one na poszczególnych uczniów. Chciałem dowiedzieć się, które wymieniane przez literaturę źródło stresu szkolnego, jest przez uczniów najdotkliwiej odczuwane, a które najmniej. W badaniu tego zjawiska, nie koncentrowałem się tylko na źródłach, które są bezpośrednio związane ze szkołą. Interesowało mnie również oddziaływanie źródeł zewnętrznych, ale wpływających na stres szkolny. W przypadku mojej pracy byli to rodzice, którzy mogliby wpływać pośrednio na stres szkolny dziecka.

Treść pracy dotyczy kolejno czterech rozdziałów. W pierwszym z nich zapoznaje bliżej z ogólnym pojęciem zjawiska stresu, jego koncepcjami, a także reakcją człowieka na stres. Rozdział drugi z kolei, już skupia się bardziej na stresie szkolnym, przedstawia jego ujemne strony, prezentuje klasyfikacje stresorów szkolnych w ujęciu różnych autorów. Kolejny rozdział zapoznaje nas z metodologią badań wykorzystanych w pracy. Począwszy od charakterystyki przedmiotu badań, przez zmienne i ich wskaźniki, oraz metody, techniki i narzędzia wykorzystane w badaniach, aż po określenie czasu, miejsca i zakresu badań. W ostatnim czwartym rozdziale, zostały przedstawione wyniki badań przeprowadzonych wśród uczniów szkoły ponadpodstawowej.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print