Poziom rozwoju emocjonalnego dziecka 6-letniego a dojrzałość szkolna

Liczba stron: 72

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Informatyki w Bydgoszczy

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2009

Zawartość pracy:

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
PROBLEMATYKA W ŚWIETLE LITERATURY
1.1 Uzgodnienia terminologiczne
• wyjaśnienie pojęcia „dojrzałość szkolna”
• sfery dojrzałości szkolnej
• metody badań
1.2 Rozwój emocjonalno – społeczny
• sfera emocjonalno – społeczna w wieku przedszkolnym
• rozwój emocjonalno – społeczny dziecka sześcioletniego
• znaczenie prawidłowego rozwoju emocjonalno – społecznego
1.3 Niepowodzenia szkolne
• rodzaje i przyczyny niepowodzeń
• zapobieganie niepowodzeniom szkolnym

ROZDZIAŁ II
ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH
2.1 Przedmiot i cel badań
2.2 Problemy badawcze i hipotezy robocze
2.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze
2.4 Organizacja i przebieg badań
2.5 Charakterystyka terenu badań i badanej próby .

ROZDZIAŁ III
POZIOM ROZWOJU EMOCJONALNEGO DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO A DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA – ANALIZA BADAŃ WŁASNYCH
3.1 Metody pracy nauczyciela z dziećmi a dojrzałość szkolna
3.2 Środowisko rodzinne a dojrzałość emocjonalna dzieci 6-letnich
3.3 Rozwój emocjonalny dzieci 6-letnich a dojrzałość szkolna

UOGÓLNIENIA I WNIOSKI
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
ANEKSY

WSTĘP

Podstawowym założeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącej edukacji jest obniżenie wieku obowiązku szkolnego. Do pierwszej klasy mają pójść dzieci w wieku 6 lat, a pięciolatki mają obowiązkowo chodzić do przedszkola. Zgodnie z jego założeniami, od września 2009 r. rodzice mogą posłać dziecko do pierwszej klasy o rok wcześniej, a w 2011 roku ma być to już obowiązek. Sprostanie przez dziecko wymaganiom szkolnym wymaga osiągnięcia przez niego odpowiedniego poziomu dojrzałości szkolnej, która najogólniej mówiąc jest gotowością dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole. Nasz system szkolny zakłada, że prawidłowo rozwinięte dziecko 7- letnie jest dojrzałe do nauki, natomiast większość sześciolatków jest za mało dojrzała emocjonalnie do podjęcia nauki w pierwszej klasie. Należy jednak pamiętać, że każde dziecko ma własne wrodzone możliwości oraz indywidualne tempo i rytm rozwoju, które często bywa odmienne od norm przyjętych dla populacji.

W pracy ukazano znaczenie rozwoju emocjonalnego dla osiągnięcia dojrzałości szkolnej przez dziecko 6-letnie. Światem przeżyć dziecka jest głównie zabawa oraz środowisko rodzinne w którym się rozwija. Nagłe przejście do środowiska, w którym dziecko spotyka się z krytyką, może powodować szereg emocji negatywnych, które niezrównoważone sukcesem i aprobatą mogą wpłynąć na zachwianie równowagi emocjonalnej dziecka.

W przedszkolu, w którym przeprowadzono badania zaobserwowano, że nie wszystkie dzieci sześcioletnie są w pełni dojrzałe do podjęcia obowiązku szkolnego. Występuje tu jeszcze duża spontaniczność dziecka, brak kontroli ekspresji emocji. Dziecko nie ma poczucia obowiązku rannego wstawania czy codziennego odrabiania lekcji. Efektywne stymulowanie dzieci sześcioletnich w oddziałach przedszkolnych warunkuje ich dojrzałość i przygotowanie do podjęcia systematycznej nauki w szkole, a w dużej mierze także ich powodzenie w nauce. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że zadaniem przedszkola nie jest tylko przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole, lecz również maksymalne wykorzystanie możliwości dziecka w danym okresie rozwojowym. Realizując treści programowe dla sześciolatków, należy jednak stale pamiętać o konieczności elastycznego traktowania zarówno stawianych dzieciom zadań, jak i wymagań. Zadania i wymagania powinny zawsze uwzględniać zainteresowania dzieci i ich możliwości percepcyjne. Nie należy wiec ani oczekiwać, ani wymagać od nich przyswajania treści poznawczych i opanowania umiejętności w równym stopniu, w równym tempie i z jednakowym rezultatem.

Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym zatytułowanym „Problematyka w świetle literatury” omówiono rozumienie dojrzałości przez różnych badaczy, metody badania oraz obszary dojrzałości. Przedstawiono również jak przebiega rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym, skupiono się również ma rozwoju emocjonalnym dziecka sześcioletniego. Wyjaśniono rodzaje i przyczyny niepowodzeń szkolnych oraz sposoby zapobiegania.

Drugi rozdział niniejszej pracy poświęcony jest koncepcji metodologicznej własnych badań czyli: przedmiot i cel badań, problemy badawcze i hipotezy, metody, techniki i narzędzia badawcze, organizacje i przebieg badań oraz charakterystykę badanej próby.

W rozdziale trzecim została przeprowadzona analiza wyników przeprowadzonych badań oraz weryfikacja przyjętych hipotez.

Całość zamykają uogólnienia i wnioski, oraz bibliografia i aneksy.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print