Poziom osiągnięć rozwojowych uczniów klas III szkoły podstawowej dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym

Liczba stron: 176

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP…………………………………………………………………………………..1

Rozdział I
PSYCHOFIZYCZNE I EDUKACYJNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM
1. Niepełnosprawność w ujęciu terminologicznym ………….2
1.1.Pojęcie i istota niepełnosprawności ………………………2
1.2.Etiologia i klasyfikacja niepełnosprawności…………5
2. Teoretyczne podstawy upośledzenia umysłowego………7
2.1. Definicja upośledzenia umysłowego …………………………7
2.2. Etiologiczne uwarunkowania upośledzenia umysłowego……11
2.3. Klasyfikacja upośledzenia umysłowego………………16
2.4. Charakterystyka głębszego upośledzenia umysłowego……16
3. Edukacja dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo………19
3.1. Historia kształcenia i wychowywania osób upośledzonych umysłowo…………………………………19
3.2 Współczesna edukacja jednostek upośledzonych umysłowo.22
3.3. Istota i podstawowe założenia kształcenia specjalnego jednostek upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym….22
3.4. Działalność i zasady funkcjonowania Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych………………………………….28
4. Istota osiągnięć szkolnych dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym………………………………30
4.1. Uwarunkowania osiągnięć i niepowodzeń szkolnych uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym……33
4.2. Kompetencje pedagoga specjalnego…………………………37
4.3. Poziom przystosowania społecznego uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym……40

Rozdział II
METODOLOGICZNE PODSTAWY PRACY
1. Przedmiot i cele badań……………………………………………………44
2. Problemy badawcze i hipotezy…………………………………44
3. Zmienne i ich wskaźniki………………………………………46
4. Metody, techniki i narzędzia badawcze…………………………47
5. Charakterystyka terenu i próby badawczej ………………51

Rozdział III
POZIOM OSIĄGNIĘĆ ROZWOJOWYCH BADANYCH UCZNIÓW KLAS III SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA UCZNIÓW Z GŁĘBSZĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH
1. Poziom samoobsługi u badanych uczniów …………55
1.1. Obsługiwanie siebie………………………………………………………..56
1.2. Poziom funkcjonowania badanych uczniów w zakresie toalety i mycia się……………………………………….58
1.3. Poziom funkcjonowania uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w zakresie „ubierania się”……61
2. Możliwości i umiejętności językowo – komunikacyjne uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną………………………….64
3. Rozwój i funkcjonowanie społeczne badanych uczniów ………70
4. Rozwój emocjonalny……………………………………………………………92
5. Rozwój poznawczy uczniów z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia umysłowego…………………………112
6. Motywacja do nauki szkolnej uczniów głębiej upośledzonych umysłowo
7. Sprawność motoryczna i rozwój ruchowy badanych uczniów

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW

WSTĘP

Rozpoczynając pracę z uczniami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną należy przede wszystkim bardzo dobrze poznać każdego z nich, jego indywidualne upodobania, możliwości i własne tempo rozwoju, uwzględniając indywidualny poziom funkcjonowania we wszystkich strefach: społecznej, poznawczej, emocjonalnej i fizycznej. Dzięki temu można dostosować oddziaływania rewalidacyjno- pedagogiczne tak, by przynosiły oczekiwane rezultaty.

Przedmiotem pracy badawczej uczyniono osiągnięcia rozwojowe uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, natomiast celem poziom tychże osiągnięć, po to by móc poprzez odpowiednią diagnozę dobrać metody pracy tak, by umożliwić uczniom wszechstronny rozwój na miarę ich możliwości.

Pierwszy rozdział pracy badawczej obejmuje analizę literatury przedmiotu, opierającą się przede wszystkim na analizie teorii związanych z niepełnosprawnością, upośledzeniem umysłowym oraz szkolnictwem specjalnym. Kolejny, drugi rozdział jest omówieniem zastosowanych w pracy badawczej metod i technik badawczych, oraz obejmuje on również charakterystykę terenu badań i grupy badawczej, do której należą uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Sączu. Ostatni, trzeci rozdział, obejmuje analizę wyników badań własnych mających na celu określenie poziomu rozwojowego badanej grupy uczniów. Pracę kończą podsumowanie i wnioski, bibliografia, spis tabel i wykresów oraz aneks.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print