Prewencja policji i jej skuteczność w środowisku szkolnym

Liczba stron: 99

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

Wprowadzenie

Rozdział I. Pedagogika resocjalizacyjna i patologie społeczne
1.1. Definicje z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej
1.2. Zagadnienia patologii społecznych
1.3. Rodzaje zachowań niedostosowanych i ich etiologia
1.4. Formy pracy resocjalizacyjnej i metody pracy z niedostosowanymi społecznie

Rozdział II. Metodologia badań własnych
2.1. Cele badań
2.2. Problemy główne i szczegółowe
2.3. Metody i narzędzia badawcze
2.3.1. Badania ankietowe
2.3.2. Badania za pomocą wywiadów
2.4. Zastosowane narzędzia badawcze
2.4.1. Kwestionariusz ankiety z gimnazjalistami
2.4.2. Kwestionariusz wywiadu skategoryzowanego z nauczycielami gimnazjalnymi
2.4.3. Kwestionariusz wywiadu skategoryzowanego z policjantami

Rozdział III. Prezentacja wyników badań własnych
4.1. Wyniki badań i ich odniesienia do teorii z rozdziału pierwszego
4.2. Propozycje działań

Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

Wstęp

W zakresie zainteresowań pedagogiki resocjalizacyjnej jest wiele działań i pomysłów na przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu. Oprócz kilkudziesięcioletniej refleksji nad przyczynami wykolejenia, powstało także wiele teorii co do profilaktyki i zapobiegania przestępczości i patologiom społecznym.

Jedną z grup społecznych, o której szczególnie dużo mówi się ostatnimi czasy w perspektywie profilaktyki jest młodzież w wieku gimnazjalnym. Reforma edukacji, wprowadzając podział szkolnictwa obowiązkowego na szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie, zmieniła też wiele w kwestii pracy z dziećmi i młodzieżą. Nierzadko słyszy się opinie, że gimnazjaliści stanowią „najtrudniejszą” grupę, z którą może pracować pedagog czy nauczyciel. Nie dziwi więc fakt, że wiele działań profilaktycznych skoncentrowanych jest właśnie na relacji z gimnazjalistami. Przykładem takich działań jest projekt realizacji działań prewencyjnych policji w gimnazjach, który od jakiegoś czasu funkcjonuje w Polsce.

Działania prewencyjne policji w szkołach gimnazjalnych – które będą tematem niniejszej pracy magisterskiej – polegają na spotkaniach pracowników policji z młodymi ludźmi, kiedy to ci pierwsi próbują „uprzedzić” wystąpienie czynników patologicznych, a ci drudzy są w okresie, w którym te czynniki mogą potencjalnie wystąpić.

Tematyka działań prewencyjnych policji w szkołach może wić być bardzo różna – tak samo, jak różne są problemy, które dotykają młodzież w tym wieku. Najczęściej są to formy prewencji przestępczości, ale pojawiają się i takie tematy jak alkoholizm, narkomania czy oddziaływanie psychomanipulacje sekt.

Moja praca będzie się koncentrowała w najwyższym stopniu na formach i rodzajach działań prewencyjnych policji, a także na skuteczności tych działań. Pobocznie poruszone będą także kwestie tematów zajęć prewencyjnych i środowisk rodzinnych, z których pochodzą gimnazjaliści jako podmioty prewencji. Temu celowi podporządkowana jest konstrukcja pracy, która składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym poruszone zostaną zagadnienia teoretyczne z literatury przedmiotu. Przedstawione tutaj będą podstawowe definicje z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej jak i patologii społecznych. W rozdziale omówione będą także rodzaje zachowań niedostosowanych i ich etiologia, czyli przyczyny występowania i warunki powstawania. Rozdział kończyć się będzie omówieniem znanych form pracy resocjalizacyjnej i metod pracy z niedostosowanymi społeczne.

Rozdział drugi poświęcony już będzie metodologicznym zagadnieniom badań własnych. Tutaj przedstawione będą cele badań, problemy główne i szczegółowe, a także opisane będą metody i narzędzia zastosowane w badaniach. W tym przypadku są to dwie metody badawcze: badania ankietowe i badania za pomocą wywiadów. W zakresie tych metod zastosowano trzy autorskie narzędzia badawcze:

  • kwestionariusz ankiety z gimnazjalistami;
  • kwestionariusz wywiadu skategoryzowanego z nauczycielami gimnazjalnymi, którzy byli świadkami działań prewencyjnych policji;
  • kwestionariusz wywiadu skategoryzowanego z policjantami, którzy prowadzą działania prewencyjne na terenie szkół.

Zastosowanie tych trzech narzędzi w trzech grupach badanych (gimnazjaliści, nauczyciele, policjanci) ma na celu ukazanie interesujących zjawisk z perspektywy różnych opinii.
Opinie te będą wpisywały się w treść rozdziału trzeciego, który ma charakter empiryczny. W rozdziale tym przedstawione będą wyniki badań własnych, które w wielu momentach będą odwoływać się do teorii przedstawionych w rozdziale pierwszym. Rozdział ten będzie autorskim wkładem w skomplikowaną tematykę, jaką jest profilaktyka zachowań niedostosowanych społecznie.
W toku analizy problemów i refleksji nad tematem pracy cytowane będą publikacje zarówno zagranicznych jak i polskich autorów. Najczęściej będą to przedstawiciele pedagogiki (z pedagogiką resocjalizacyjną na czele), socjologii, psychologii i kryminologii, ale także etycy, prawnicy czy metodolodzy. Szeroki zakres badanych zjawisk powoduje pojawienie się różnych teorii i koncepcji teoretycznych w toku pracy, nierzadko takich, które są w stosunku do siebie nawet przeciwstawne.

Całość pracy jest pomyślana tak, żeby łączyć wiedzę teoretyczną z praktycznymi i rzeczywistymi tendencjami występującymi na przebadanym terenie. A jest to w przypadku niniejszej pracy środowisko wielkomiejskie – Katowice. Na przykładzie uczniów szkoły ponadpodstawowej z tego miasta, ich nauczycieli i policjantów, którzy dokonują działań w szkołach, celem pracy jest pokazanie form prewencji policyjnej i ich skuteczności w środowisku szkolnym.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print