Postawy i oczekiwania dzieci wobec swoich starych (starszych) rodziców w świadomości studentów

Liczba stron: 84

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp….3

Rozdział I
Starość, starzenie się oraz stosunek do ludzi starych.
1.1. Problemy starzenia się i starości w literaturze …6
1.2. Przegląd niektórych teorii o starzeniu się ….14
1.3. Rozwój gerontologii jako dyscypliny naukowej…19
1.4.Miejsce i rola ludzi starych (starszych) w społeczeństwie i w rodzinie…22

Rozdział II
Metodologia badań własnych
2.1. Określenie przedmiotu i celu badań…29
2.2. Sformułowanie problemów badawczych i hipotez roboczych…31
2.3. Metoda, techniki i narzędzia zastosowane w badaniach….35
2.4. Przebieg badań i ich organizacja….39

Rozdział III.
Analiza i interpretacja wyników badań.
3.1. Charakterystyka badanej populacji….41
3.2. Postrzeganie starości i ludzi starych przez badaną populację….45
3.3. Sytuacja życiowa i zawodowa rodziców badanej próby….50
3.4. Stosunek badanych do swoich starych (starszych) rodziców….55
3.5.Stopień usamodzielnienia studentów w stosunku do ich starych (starszych) rodziców…60
3.6. Oczekiwania respondentów wobec rodziców w obecnej sytuacji i w przyszłości…63

Wnioski z badań….69
Bibliografia…74
Spis tabel i wykresów…77
Załączniki….79

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print