Postawy i oczekiwania dzieci wobec swoich starych (starszych) rodziców w świadomości studentów

Liczba stron: 84

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp….3

Rozdział I
Starość, starzenie się oraz stosunek do ludzi starych.
1.1. Problemy starzenia się i starości w literaturze …6
1.2. Przegląd niektórych teorii o starzeniu się ….14
1.3. Rozwój gerontologii jako dyscypliny naukowej…19
1.4.Miejsce i rola ludzi starych (starszych) w społeczeństwie i w rodzinie…22

Rozdział II
Metodologia badań własnych
2.1. Określenie przedmiotu i celu badań…29
2.2. Sformułowanie problemów badawczych i hipotez roboczych…31
2.3. Metoda, techniki i narzędzia zastosowane w badaniach….35
2.4. Przebieg badań i ich organizacja….39

Rozdział III.
Analiza i interpretacja wyników badań.
3.1. Charakterystyka badanej populacji….41
3.2. Postrzeganie starości i ludzi starych przez badaną populację….45
3.3. Sytuacja życiowa i zawodowa rodziców badanej próby….50
3.4. Stosunek badanych do swoich starych (starszych) rodziców….55
3.5.Stopień usamodzielnienia studentów w stosunku do ich starych (starszych) rodziców…60
3.6. Oczekiwania respondentów wobec rodziców w obecnej sytuacji i w przyszłości…63

Wnioski z badań….69
Bibliografia…74
Spis tabel i wykresów…77
Załączniki….79

Wstęp

Starość jest nieodłącznym elementem ludzkiego życia, stanem, do którego dążymy, mimo że wiąże się z nim wiele wyzwań, jak również ograniczeń. Często jest to czas, gdy rolę opiekuna przyjmuje młodsze pokolenie – dzieci, które zmagają się z różnymi oczekiwaniami, obawami i wyzwaniami związanymi z troską o swoich starszych rodziców. Temat ten jest nie tylko istotny z punktu widzenia społecznego, ale także pod kątem indywidualnym, dotyczy bowiem każdego z nas, niezależnie od wieku czy statusu społecznego.

Celem tej pracy magisterskiej jest analiza postaw i oczekiwań dzieci wobec swoich starszych rodziców w świadomości studentów. Wybór tej grupy wiekowej nie jest przypadkowy – studenci to osoby na progu dorosłości, często zmagające się z koniecznością podjęcia odpowiedzialności za swoich starszych rodziców, jednocześnie balansując między oczekiwaniami rodziców a dążeniem do niezależności.

W pierwszym rozdziale pracy omówione zostaną problemy starzenia się i starości, jakie pojawiają się w literaturze na ten temat. Przybliżone zostaną także teorie starzenia się oraz rozwój gerontologii jako dyscypliny naukowej. Szczególną uwagę poświęcono roli i miejscu ludzi starszych w społeczeństwie i w rodzinie.

Drugi rozdział skupia się na aspektach metodologicznych badań własnych, w tym określeniu celu badań, sformułowaniu problemów badawczych i hipotez roboczych, wyboru metody, technik i narzędzi zastosowanych w badaniach, a także na przebiegu badań i ich organizacji.

Trzeci rozdział jest poświęcony analizie i interpretacji wyników badań, obejmując charakterystykę badanej populacji, postrzeganie starości i ludzi starszych przez badaną populację, sytuację życiową i zawodową rodziców badanej próby, stosunek badanych do swoich starszych rodziców, stopień usamodzielnienia studentów w stosunku do ich starszych rodziców oraz oczekiwania respondentów wobec rodziców w obecnej sytuacji i w przyszłości.

Praca kończy się wnioskami z badań, które mają na celu podsumowanie głównych odkryć, a także podkreślenie istoty problemu starzenia się populacji i wyzwań, jakie stoją przed młodszym pokoleniem w kontekście troski o starszych rodziców.

Podejmując ten temat, chciałbym zwrócić uwagę na ważne kwestie związane ze starością i zmieniającymi się relacjami między rodzicami a ich dorosłymi dziećmi. W pracy tej podkreślono konieczność zrozumienia perspektywy młodszego pokolenia wobec procesu starzenia się ich rodziców oraz wyzwań, jakie niesie to dla nich.

Stosunek do starości, a w szczególności do starszych rodziców, jest często uwarunkowany wieloma czynnikami, takimi jak kultura, doświadczenia życiowe, a nawet osobiste oczekiwania. Dlatego też, przybliżając ten temat, pragnę zwrócić uwagę na te złożone dynamiki i na to, jak wpływają na relacje między pokoleniami.

Praca ta powstała na podstawie rozległej analizy literatury naukowej oraz badań własnych przeprowadzonych wśród grupy studentów. Starano się w niej zawrzeć zarówno teoretyczne podstawy zrozumienia problemu, jak i praktyczne implikacje związane ze starzeniem się populacji i rosnącą rolą młodszego pokolenia w opiece nad starszymi.

Chociaż praca ta skupia się na studentach, mam nadzieję, że jej wyniki będą użyteczne dla szerszego grona osób, w tym dla osób pracujących z seniorami, rodziców starających się zrozumieć oczekiwania swoich dorosłych dzieci, a także dla tych, którzy sami są w procesie starzenia i zastanawiają się, czego mogą oczekiwać od swoich dzieci.

Niniejsza praca stanowi próbę zrozumienia, jak młode pokolenie postrzega swoje role i obowiązki wobec starszych rodziców, jakie są ich oczekiwania i jakie wyzwania stoją przed nimi. Jest to temat o ogromnym znaczeniu społecznym, zwłaszcza w kontekście starzejącego się społeczeństwa, z którego wszyscy jesteśmy częścią. Mam nadzieję, że ta praca przyczyni się do lepszego zrozumienia tego złożonego zagadnienia i będzie początkiem dalszych, dogłębnych badań w tej dziedzinie.

Zachęcam do lektury, mając nadzieję, że ta praca będzie inspiracją do głębszych refleksji na temat naszych oczekiwań i postaw wobec procesu starzenia się, zarówno własnego, jak i naszych najbliższych.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print