Poglądy i zachowania uczniów wobec spożywania alkoholu

Liczba stron: 48

Nazwa Szkoły Wyższej: Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Lubin

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2009

Zawartość pracy:

Spis treści
Strona
WSTĘP………………………4
Rozdział I
Problematyka pracy w świetle literatury
1. Istota uzależnienia alkoholowego i jego fazy …………..5
2. Osobowościowe i środowiskowo – kulturowe przyczyny alkoholizmu ……….11
3. Skutki alkoholizmu w życiu jednostki i jej rodziny ……………………………15
Rozdział II
Metodologiczne podstawy pracy
1. Problemy i hipotezy badawcze …………………………………………………22
2. Metoda, techniki i narzędzia badawcze…………….25
3. Teren badań i charakterystyka badanej grupy………….28
Rozdział III
Prezentacja wyników badań
1. Spożywanie alkoholu przez badaną młodzież…………..29
2. Opinia młodzieży o zagrożeniu uzależnieniem alkoholowym …………………37
Podsumowanie i wnioski ……………….41
Bibliografia ……………………43
Aneks …………………….44

Wstęp

Młode pokolenie przechodzi kryzys wynikający z ogromnych przeobrażeń społeczno –politycznych, ekonomicznych i kulturalno – obyczajowych. Brak sensu życia, pustka egzystencji, wieczna pogoń za pieniądzem, konsumpcyjne postawy doprowadzają do osłabienia integracji społecznej, a jednocześnie do wielu konfliktów w rodzinie oraz w środowisku. Młody człowiek nie ma jeszcze ukształtowanego poglądu na świat i życie, nie ma punktu odniesienia i miejsca, w którym mógłby się realizować. Tym samym nie potrafi rozwiązywać różnorodnych problemów. Krystalizuje się dopiero jego system wartości i norm moralnych. Sam nie jest w stanie określić co dobre, a co złe. Nie ma jeszcze obranej drogi, którą mógłby kroczyć prosto i pewnie, bez względu na przeszkody i trudności jakie napotyka. I właśnie to doprowadza często do patologii społecznej nieletnich wyrastającej z pragnień ucieczki od trudności, chęci uatrakcyjnienia sobie życia. Wydaje się, że najbardziej rozpowszechnionym zjawiskiem negatywnym jest właśnie alkoholizm. Picie alkoholu przez dzieci i młodzież szkolną jest dzisiaj najbardziej dotkliwym i bolesnym problemem, związanym z obecnością alkoholu w naszym życiu. Jest to nie tylko poważne zagrożenie rozwoju osobistego, lecz także uczenie się pewnego sposobu życia, który polega na tym, że człowiek próbuje zapewnić sobie dobre samopoczucie przy pomocy alkoholu. Może to stać się stałą orientacją życiową, jeśli zaczyna się zbyt wcześnie.

Chociaż polskie prawo zakazuje sprzedawania i podawania alkoholu osobom niepełnoletnim a tradycyjna norma obyczajowa wiąże wiek inicjacji alkoholowej z pełnoletnością, niemniej coraz częściej można spotkać bardzo młodych ludzi pijących alkohol. Zasadniczym staje się więc zbadanie zasięgu tego zjawiska oraz poznanie ocen i poglądów uczniów gimnazjum na temat alkoholizmu jako groźnego przejawu patologii społecznej.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy opisuje istotę uzależnienia alkoholowego i jego fazy. Ukazuje niektóre konsekwencje alkoholizmu. Definiuje rodzinę z problemem alkoholowym. W drugim rozdziale zawarto problem metodologicznych badań własnych. Przedstawiono metodę, techniki i narzędzia badawcze oraz teren i charakterystykę badanej grupy. W pozostałej części pracy zaprezentowane zostały wyniki badań. Wysunięto wnioski zamieszczone w zakończeniu.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print