Postawy mężczyzn skazanych wobec pracy

Liczba stron: 62

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Rzeszowski

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Praca a resocjalizacja…………………………………………4
1.1. Pojęcie pracy i jej funkcje…………………………………..4
1.2. Praca jako metoda resocjalizacji…………………………………7
1.2.1. Resocjalizacja przez pracę……………………….9
1.2.2. Przygotowanie osób skazanych do pracy……………..16
1.3. Regulacje prawne dotyczące zatrudnienia skazanych….19
1.4. Stan badań na temat pracy skazanych oraz ich postaw wobec niej……………23

2. Założenia metodologiczne badań postaw mężczyzn skazanych wobec pracy…………..25
2.1. Przedmiot i cele badań, problemy i hipotezy………25
2.2. Zmienne i wskaźniki…………………29
2.3. Metoda, technika i narzędzie badań, sposób analizy zebranego materiału badawczego…….32
2.4. Charakterystyka próby badawczej i terenu badań…….34

3. Postawy wobec pracy osób znaczących a postawy skazanych – analiza wyników badań własnych…………………35
3.1. Postawy rodziców wobec pracy a postawy skazanych……35
3.2. Postawy żon/konkubin wobec pracy a postawy skazanych……42
3.3. Postawy kolegów/przyjaciół wobec pracy a postawy skazanych……46
3.4. Wnioski z badań………….51

Spis tabel……………………………………………………………………………53
Bibliografia…………………………………………………………………………55
Aneks……………………………………………………………………………….58

WSTĘP

We współczesnej resocjalizacji stosuje się różne formy oddziaływań resocjalizacyjnych. Można do nich zaliczyć m. in. zajęcia kulturalno – sportowe, spotkaniaz rodziną i bliskimi, a także pracę. Warto zwrócić uwagę jaki wpływ ma praca na powrót człowieka skazanego do społeczeństwa, na jej wartość zarówno dla więźnia, jak i byłego skazanego. Jej istotność dla większości wychowawców resocjalizujących stanowi jedną z kilku form oddziaływań, zaś przez człowieka skazanego może być ona traktowana jako pomoc w ponownej socjalizacji, lub też jako niepotrzebny obowiązek.

W pierwszym rozdziale została opisana praca jako środek oddziaływań resocjalizacyjnych, regulacje prawne dotyczące zatrudnienia skazanych oraz stan badań na temat postaw skazanych wobec pracy.

W drugim rozdziale znajdują się problemy badawcze i hipotezy, zmienne, oraz metody i techniki jakimi posłużono się w badaniu, a także opis próby badawczej.

Trzeci rozdział to analiza wyników badań własnych, które dotyczyły postaw skazanych mężczyzn wobec pracy.

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print