Postawy młodzieży wobec zjawiska alkoholizmu

Liczba stron: 57

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2007

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp …………………… 3

Rozdział I
Problem zjawiska alkoholizmu w świetle literatury ……… 5
1. Podstawowe definicje i wyjaśnienia terminologiczne …….. 5
2. Zjawisko alkoholizmu oraz jego uwarunkowania w rozwoju ……… 7
3. Przyczyny sięgania przez młodzież po alkohol …………. 11
4. Konsekwencje nadużywania alkoholu na płaszczyźnie jednostkowej i społecznej ………………….. 13
5. Charakterystyka wybranych programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej …………………17

Rozdział II
Metodologia badań własnych…………….. 21
1. Przedmiot i cel badań……………….. 21
2. Problemy i hipotezy badawcze……………… 21
3. Zmienne i ich wskaźniki……………..23
4. Metody, techniki i narzędzia badawcze…………. 24
5. Organizacja i teren badań …………….. 27
Rozdział III

Analiza wyników badań własnych …………….. 29
1. Postawy i zachowania badanej młodzieży wobec spożywania alkoholu .. 29
2. Opinie młodzieży na temat przyczyn spożywania alkoholu przez młodzież . 33
3. Poziom wiedzy badanej młodzieży na temat choroby alkoholowej oraz problemów z nią związanych ……………. 37
4. Poziom wiedzy badanej młodzieży na temat działań profilaktycznych oraz osób i instytucji niosących pomoc osobom z chorobą alkoholową …… 41

Podsumowanie i wnioski ………………. 47
Spis tabel …………………. 51
Bibliografia …………………… 52
Aneks …………………… 53

Wstęp

Alkoholizm jest w Polsce bardzo rozpowszechniony i stanowi jeden z najpoważniejszych problemów medycznych i społecznych. Choroba alkoholowa oprócz implikacji natury medycznej i psychologicznej osoby uzależnionej od alkoholu, bardzo często wiąże się z ubóstwem i patologią społeczną całej rodziny, której członek jest osobą uzależnioną.

O powadze problemu mogą świadczyć podstawowe dane statystyczne. Szacuje się, że około 800 000 osób w Polsce jest bezpośrednio uzależnionych od alkoholu. Są to osoby kwalifikujące się do leczenia specjalistycznego, odwykowego, a kilka milionów Polaków zdecydowanie nadużywa alkoholu.

W centrum zainteresowania psychologów i terapeutów znajduje się osoba uzależniona a pomija się pozostałych członków rodziny. Dzieci alkoholików są milczącymi ofiarami tej choroby. Dzieci, które żyją w rodzinach alkoholowych, nawet przez krótki okres czasu mogą wpaść w pułapkę, którą nazwano niekończącą się pętlą autodestrukcyjnych wzorców zachowań. Szacuje się, że w Polsce problem ten dotyczy aż 2 milionów dzieci.

Skala zjawiska sprawia, że każdy nauczyciel czy wychowawca w swojej praktyce zawodowej staje przed wyzwaniem jakim jest praca z dzieckiem z rodziny alkoholowej. Wiedząc więcej na temat mechanizmów funkcjonowania rodzin alkoholowych oraz postaw dzieci wobec zjawiska alkoholizmu, pedagog może w większym stopniu pomóc dziecku w środowisku szkolnym.
Z uwagi na powyższe tematyka postaw młodzieży gimnazjalnej wobec zjawiska alkoholizmu jest nader aktualna. Celem pracy jest scharakteryzowanie poglądów młodzieży gimnazjalnej wobec zjawiska alkoholizmu. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Rozdział pierwszy zawiera teoretyczne zagadnienia dotyczące problemu alkoholizmu w literaturze przedmiotu. Przedstawiono w nim podstawowe definicje i pojęcia związane z uzależnieniem od alkoholu, zjawisko alkoholizmu oraz jego uwarunkowania w rozwoju, konsekwencje nadużywania alkoholu na płaszczyźnie jednostkowej i społecznej, leczenie odwykowe alkoholików oraz profilaktyka alkoholowa prowadzona w Polsce.

W rozdziale drugim przedstawione zostały założenia metodologiczne przeprowadzonych badań własnych. Został sformułowany główny cel badawczy, hipotezy i problemy badawcze. Omówione zostało narzędzie badawcze jakim jest ankieta. Scharakteryzowano także teren i przebieg badań.

W rozdziale trzecim przedstawione zostały uzyskane wyniki przeprowadzonych badań własnych oraz wnioski, które z nich bezpośredni wypływają.

Całość opracowania kończy podsumowanie i wnioski, aneks i bibliografia.

3.7/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print