Postawy młodzieży wobec osób starszych

Liczba stron: 111

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2009

Zawartość pracy:
Spis treści

Wstęp…..4

Rozdział I
Biologiczne, psychologiczne i społeczne aspekty starości.
1.1. Zjawisko starości i proces starzenia się w wymiarze biologicznym, psychologicznym i społecznym…..6
1.2. Prezentacja wybranych teorii o starzeniu się…..15
1.3. Gerontologia jako nauka o starzeniu się i starości…..19
1.4.Człowiek starszy w społeczeństwie…..23
1.5. Problemy adaptacyjne człowieka starszego…..30

Rozdział II
Charakterystyka współczesnej młodzieży.
2.1. Młodzież jako kategoria społeczno-demograficzna…..35
2.2. Cechy, postawy wobec życia i wartości współczesnej młodzieży…..41
2.3. Postawy młodzieży wobec osób starszych w badaniach empirycznych…..48

Rozdział III
Metodologia badań własnych.
3.1. Przedmiot i celu badań…..53
3.2. Problemy i hipotezy badawcze…..55
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze ….. 58
3.4. Charakterystyka terenu badań i badanych osób…..62
3.5. Organizacja i przebieg badań…..66

Rozdział IV
Postawy młodzieży gimnazjalnej wobec ludzi starych w świetle badań własnych.
4.1. Sytuacja seniorów we współczesnym społeczeństwie w ocenie młodzieży…..68
4.2. Postrzeganie starości i procesu starzenia się przez badanych…..77
4.3. Cechy ludzi starych w opinii młodzieży i deklarowany stosunek wobec seniorów…..80
4.4. Wyobrażenia badanych dotyczące ich starości …..91

Wnioski z badań. Weryfikacja hipotez…..94
Zakończenie…..97
Bibliografia…..99
Spis tabel i wykresów…..101
Aneks – Kwestionariusz Ankiety.

WSTĘP

Od wielu lat można zaobserwować zjawisko marginalizacji społecznej seniorów, ludzi w podeszłym wieku, będących poza okresem aktywności zawodowej. W społeczeństwach nowoczesnych człowieka starego traktuje się jako osobę nieproduktywną. Wynika to z szybkiego tempa rozwoju techniki, dlatego też ludzi starych uważa się za bezużytecznych. Ludzie starzy są zagubieni we współczesnym świecie i nie nadążają za postępem cywilizacji. W tej sytuacji narasta atmosfera niezrozumienia między pokoleniami i poczucie zbędności ludzi w podeszłym wieku.

Zjawisko zepchnięcia człowieka starego na margines życia społecznego przejawia się m. in. brakiem szacunku ze strony ludzi młodych wobec starych. Ów brak szacunku jest wynikiem zaniku wartości i norm moralnych. Przyczynia się do tego zanik rodziny wielopokoleniowej, w której uczono miłości i przyjaźni między wszystkimi członkami rodziny. Odrzucenie ludzi starych powoduje ich izolację społeczną, rozgoryczenie i depresję. Często ludzie starzy żyją w przekonaniu, że są bezsilni wobec postaw młodych.

Wydaje się, że istnieje szereg krzywdzących wyobrażeń na temat jesieni życia i ludzi starych. Zgodnie z tymi wyobrażeniami starość utożsamiania jest z zakończeniem wielu form aktywności i wycofaniem się z pełnienia wielu ról społecznych. Człowiek stary postrzegany jest jako osoba schorowana, niedołężna, konserwatywna, mało elastyczna w kontaktach społecznych, często osamotniona i zaniedbana przez najbliższą rodzinę, wymagająca pomocy rodziny lub pomocy społecznej. Tworzy się dystans międzypokoleniowy, ludzie młodzi unikają kontaktu z osobami starszymi, cechuje ich negatywna postawa wobec seniorów.

Powyżej zasygnalizowane zagadnienia zostały podjęte jako problem badawczy w niniejszej pracy. Celem niniejszych badań jest identyfikacja i diagnoza postaw respondentów wobec starości i osób w wieku senioralnym. Wybór tematu pracy wiąże się z osobistymi zainteresowaniami autorki marginalizacją seniorów w społeczeństwie. Niepokój budzi głównie niewłaściwa postawa młodzieży gimnazjalnej wobec ludzi starych, wynikająca często z niewiedzy o sytuacji osób w podeszłym wieku. Intencją autorki było zbadanie tych właśnie kwestii……..

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print