Postawy młodzieży wobec starości i osób starszych

Liczba stron: 113

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:
Spis treści:

WSTĘP 4

Rozdział I
STAROŚĆ I STARZENIE SIĘ A SYTUACJA SENIORÓW WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE 6
1.1. Starość i starzenie się organizmu człowieka 6
1.2. Miejsce i rola seniorów w społeczeństwie 22
1.3. Problemy adaptacyjne człowieka starszego 28

Rozdział II
CHARAKTERYSTYKA WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY 33
2.1. Młodzież jako kategoria społeczno-demograficzna 33
2.2. Cechy, postawy wobec życia i wartości współczesnej młodzieży 39
2.3. Postawy młodzieży wobec osób starszych w badaniach empirycznych 46

Rozdział III
METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 51
3.1. Przedmiot i cel badań 51
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 55
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 58
3.4. Charakterystyka terenu badań i badanych osób 65
3.5. Organizacja i przebieg badań 69

Rozdział IV
ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 71
4.1. Sytuacja seniorów we współczesnym społeczeństwie w ocenie młodzieży 71
4.2. Postrzeganie starości i procesu starzenia się przez badanych 80
4.3. Cechy ludzi starych w opinii młodzieży i deklarowany stosunek wobec seniorów 84
4.4. Wyobrażenia badanych dotyczące ich starości 94

WNIOSKI Z BADAŃ WŁASNYCH 97
ZAKOŃCZENIE 100
BIBLIOGRAFIA 102
ANEKS 105

WSTĘP

Starość to nieodwracalny proces, który dotyka każdego z nas. To czas, który przynosi ze sobą wiele zmian, zarówno fizycznych, jak i psychicznych, a także społecznych i kulturowych. Wobec starzenia się społeczeństwa temat starości staje się coraz bardziej istotny i wymaga głębszego zrozumienia, szczególnie ze strony młodszego pokolenia, które w przyszłości stanie przed wyzwaniem opieki nad starszymi członkami rodziny i społeczności.

Niniejsza praca, zatytułowana „Postawy młodzieży wobec starości i osób starszych”, to próba analizy i zrozumienia, jak młode pokolenie postrzega starość i osoby starsze. Celem tej pracy jest zbadanie, jak młodzież postrzega proces starzenia się, jakie ma oczekiwania wobec starości oraz jakie są jej postawy wobec osób starszych.

Praca ta podzielona jest na cztery rozdziały, z których pierwszy poświęcony jest omówieniu zagadnień związanych ze starością i starzeniem się oraz sytuacją seniorów we współczesnym społeczeństwie. Drugi rozdział charakteryzuje współczesną młodzież jako grupę społeczno-demograficzną, analizując jej cechy, postawy wobec życia i wartości, a także postawy wobec osób starszych na podstawie istniejących badań empirycznych.

Trzeci rozdział to metodyczne ujęcie badań własnych, w tym określenie przedmiotu i celu badań, sformułowanie problemów i hipotez badawczych, a także opis zastosowanych metod, technik i narzędzi badawczych. Czwarty i ostatni rozdział to analiza i interpretacja wyników badań własnych, które obejmują ocenę sytuacji seniorów we współczesnym społeczeństwie przez młodzież, ich postrzeganie starości i procesu starzenia się, a także deklarowany stosunek wobec seniorów.

Ta praca ma na celu przyczynić się do lepszego zrozumienia stosunku młodzieży do starości i osób starszych, co ma kluczowe znaczenie dla kształtowania odpowiednich strategii i polityk społecznych, jak również dla promowania szacunku i zrozumienia między pokoleniami. Jest to szczególnie ważne w kontekście starzejącego się społeczeństwa, gdzie młode pokolenie jest coraz bardziej zobligowane do opieki nad starszymi.

4.2/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print