Polityka walutowa Unii Europejskiej-Doświadczenia Słowacji w strefie euro

SPIS TREŚCI

WSTĘP ………………………………………………………………………………….…… 3

ROZDZIAŁ I
HISTORIA EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI WALUTOWEJ – NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA ……………………………………………………………….……………..5
1. Pojęcie i główne założenia Unii Walutowej w EWG …………………………….5
2. Realizacja i przebieg planów Unii Walutowej w krajach EWG ………………12
3. Europejski system walutowy …………………………………………………….19

ROZDZIAŁ II
ZASADY I ETAPY UNII GOSPODARCZO – WALUTOWEJ ………………….……..24
1. Zasady Unii Gospodarczo – Walutowej – Traktat z Maastricht ………………24
2. Warunki członkostwa i kraje zakwalifikowane
do udziału w Unii Gospodarczo – Walutowej …………………………………..26
3. Polska a utworzenie Unii Walutowo – Gospodarczej ……………….…………31

ROZDZIAŁ III
EURO JAKO WALUTA MIĘDZYNARODOWA – FUNKCJONOWANIE EUROLANDU NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH KRAJÓW ……………………….36
1. Europejski System Banków Centralnych ……………………….……….………36
2. Rola euro jako waluty międzynarodowej …………………………….…….…..40
3. Przygotowania i wejście Słowacji w strefę Euro na przykładzie
banku mBank ..………………………………………….………………….…..…45
4. Korzyści i koszty związane z funkcjonowaniem euro w Polsce ……….………52

ZAKOŃCZENIE ……………………………………………………………………………58
BIBLIOGRAFIA ……………………………………………………………………………59
SPIS TABEL I RYSUNKÓW ………………………………………………………..…….61
OŚWIADCZENIE …………………………………………………………………………..62

WSTĘP

Celem mojej pracy jest pokazanie, jakie procesy przyczyniły się do powstania Unii Gospodarczo-Walutowej. Obecnie bardzo dużo mamy informacji o Unii Europejskiej, jest ona od dawna ważnym tematem dla wszystkich państw europejskich. Większość państw europejskich jest jej członkiem. Lecz, aby mogły stać się członkami tej Unii musiały spełnić szereg kryteriów. Głównym zadaniem, jakie stawia przed sobą Unia Europejska jest zachowanie jak najlepszej współpracy między państwami i społeczeństwami Unii.

Jako najważniejszy cel Unii Europejskiej należy wymienić:

  • zapewnienie bezpieczeństwa krajom członkowskim;
  • zapewnienie im rozwoju we wszystkich dziedzinach gospodarczych;
  • zapewnienie wolności i przestrzeganie praw człowieka.

Bardzo ważne w powstaniu Unii Europejskiej było utworzenie Unii Gospodarczo-Walutowej, był to punkt scalający gospodarki państw członkowskich, proces ten rozpoczął się w 1999 roku w rezultacie miał na celu stworzenie wspólnej waluty europejskiej, ten cel jest nadal osiągany ponieważ nie wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej przyjęły walutę Euro. Unia Europejska przygotowała się do wprowadzenia nowej waluty przez ustanowienie unii celnej i ujednolicaniu gospodarki państw, efektem końcowym i najważniejszym jest powstanie Unii Gospodarczo-Walutowej. To jak bardzo zmienia się Europa przez wprowadzenie wspólnej waluty i jakie etapy musiały zostać pokonane by osiągnąć ten cel zadecydowały o wyborze tego tematu pracy. Bowiem zjednoczenie Europy nie byłoby realne gdyby nie integracja gospodarczo – walutowa, dlatego uważam iż proces powstawania i funkcjonowania tej integracji zasługuje na wnikliwą analizę.

Niniejsza praca licencjacka składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale autorka pracy skupiła się na przedstawieniu celów i koncepcji Unii Walutowej oraz jak przebiegała realizacja planów Unii Walutowej. Niewątpliwie integracja gospodarczo – walutowa to długotrwały etap zjednoczenia państw europejskich. Pierwszym ważnym dokumentem zmierzającym do integracji stał się Traktat Rzymski, nie osiągnięto by zjednoczenia, gdyby nie Plan Wernera, Barre’a czy R. Schillera. Pierwszą wspólną walutą stała się jednostka monetarna o nazwie ECU, używana w latach 1979–1998. Stała się ona walutą spajającą państwa Wspólnoty.

Natomiast rozdział drugi zawiera zasady Unii Gospodarczo Walutowej. Przedstawia ogromne znaczenie Traktatu z Maastricht w tworzeniu zjednoczonej Europy oraz to co najważniejsze, czyli kryteria konwergencji , jakie muszą być spełnione by dany kraj mógł należeć do Unii Europejskiej i Unii Gospodarczo-Walutowej. W podrozdziale dotyczącym Polski autorka przedstawiła jakie kryteria Polska spełnia a jakie są przez Polskę niezrealizowane, jakie są problemy Polski w perspektywie wprowadzenia wspólnej waluty Euro. Waluta Euro sprawiła, że zjednoczenie Europy stało się procesem nieodwracalnym. Dlatego też rozdział trzeci autorka poświęciła głównie tej walucie. Jej roli i znaczeniu jako waluty międzynarodowej.

Od momentu wprowadzenia jej w obieg aż do jej funkcjonowania. W rozdziale tym pokazane są korzyści i koszty na przykładzie Polski z wprowadzenia Euro. W obecnej chwili bilans wychodzi pozytywnie dla naszego państwa oznacza to, że szacuje się więcej korzyści niż strat związanych z wprowadzeniem Euro. Przedstawione zostały również struktury Europejskiego Systemu Banków Centralnych jako emitenta euro. Scharakteryzowane są również zasady stosowania kursów konwersji, jak i aspekty prawne oraz techniczne stosowania euro. Autorka starała się również pokazać, jak w praktyce jest to skomplikowany proces, jeśli chodzi o wprowadzenie waluty euro do obiegu, posłużyła się do tego celu przykładem wprowadzania waluty euro na Słowacji. Pokazała ile procesów musiało zajść by jedna instytucja finansowa tj. mBank funkcjonował w nowej walucie na Słowacji. Autorka niniejszej pracy wyraża nadzieję, że praca ta przybliżyła zagadnienie polityki walutowej Unii Europejskiej.

Liczba stron 61
Nazwa Szkoły Wyższej SWSPIZ w Łodzi
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2009
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print