Poczucie umiejscowienia kontroli w odniesieniu do działalności człowieka w miejscu pracy

Liczba stron: 100

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Bankowa

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

I. WSTĘP 5

II. CEL PRACY 6

Rozdział 1 Stres w świetle literatury przedmiotu 7
1.1. Podstawowe ujęcie definicyjne stresu 7
1.2. Czynniki wywołujące stres u człowieka 9
1.3. Rodzaje stresu według literatury przedmiotu 17
1.4. Praca jako czynnik stresowy 20

Rozdział 2 Definicyjny aspekt motywacji 26
2.1. Rodzaje motywacji 28
2.2. Proces motywacyjny 29
2.3. Teorie motywacyjne 32
2.3.1. Teoria motywacji ludzkiej Abrahama Maslowa 32
2.3.2. Teoria potrzeby osiągnięć D. Mc Clelland 34
2.4. Czynniki motywujące do pracy 36
2.4.1. Wynagrodzenie jako czynni motywujący do pracy 36

Rozdział 3 Rozumienie poczucia kontroli 41
3.1. Umiejscowienie poczucia kontroli, czyli LOC 44
3.2. Poczucie umiejscowienia kontroli odnoszące się do pracy 47

Rozdział 4 Metodologiczna charakterystyka badań własnych. Grupa badana 52
4.1. Cele badań 52
4.2. Problemy badań 54
4.3. Zmienne i wskaźniki 57
4.4. Metoda, technika i narzędzie badań 59
4.5. Krótka charakterystyka próby badawczej 65

Rozdział 5 Wyniki badań własnych i ich interpretacja 71
5.1. Interpretacja wyników 71
5.1.1. Skala Kontrolna (SK) 72
5.1.2. Poczucie Umiejscowienia Kontroli ( PUK ) 73
5.1.3. Poczucie Braku Skuteczności (PBS) 78
5.1.4. Poczucie Zależności od Losu (PZL) 79
5.1.5. Poczucie Zależności od Innych (PZI) 80
5.1.6. Kontrola osobista (KO) 82
5.1.7. Ideologia Kontroli (IK) 83
5.5.8. Sukcesy (S) 85
5.5.9. Porażki (P) 86

III. WNIOSKI 89
IV. BIBLIOGRAFIA 91
V. SPIS TABEL 94
VI. SPIS WYKRESÓW 95
VII. ANEKS 96

I. WSTĘP

Działalność człowieka w środowisku pracy jest przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, takich jak socjologia, psychologia, ekonomia, filozofia, czy prawo. Ludzie zmagają się w organizacji – jak i po za nią – z różnymi problemami. Jedne wywołują stres, inne dają poczucie zadowolenia, osiągnięcia sukcesu w pracy. Wszystko to wpływa na całokształt zachowania człowieka i podejmowanych przez niego decyzji. Praca wyzwala w ludziach indywidualność oraz inicjatywę, kształtuje postawy i poglądy wobec tego, co robią oraz wobec osób z którymi współpracują.

W wyniku doznawanych doświadczeń powstaje w człowieku określone przeświadczenie, odnośnie tego, gdzie leży główna przyczyna odnoszonych przez niego sukcesów i niepowodzeń.

Może ich szukać w sobie, w swoich zachowaniach bądź dopatrywać się wpływu czynników od niego niezależnych. Wybór ten jest w głównej mierze uwarunkowany indywidualną osobowością każdego człowieka. Istotną rolę odgrywają także same warunki i atmosfera w pracy, poziom zadowolenia z jej wykonywania, zajmowana pozycja w organizacji. Współczesny człowiek coraz częściej musi zmierzać się ze zjawiskiem stresu, który poza skutkami zdrowotnymi, odgrywa ogromny wpływ na poziom motywacji do aktywności w pracy. To w jakich czynnikach – wewnętrznych czy zewnętrznych – lokuje przyczyny zaistniałych sytuacji, oddaje również obraz tego, w jaki sposób próbuje łagodzić przebieg odczuwanego stresu. Człowiek dysponuje bowiem umiejętnością tworzenia swoistych mechanizmów obronnych, pozwalających mu zachować poczucie wartości w sytuacji poniesionej porażki.

W części teoretycznej niniejszej pracy omówiono zjawisko stresu, skupiając się na jego roli w procesie pracy. Dokonano analizy pojęcia motywacji oraz czynników wpływających na wzrost aktywności w pracy. Scharakteryzowano również znaczenie poczucia umiejscowienia kontroli w odniesieniu do pracy, podkreślając przy tym wpływ takich czynników, jak odczuwany stres i poziom motywacji w kształtowaniu przeświadczenia człowieka o tym, gdzie leży przyczyna jego sukcesów i porażek.

W części badawczej zaprezentowano sprawozdanie z badań ankietowych „Człowiek w pracy”, przeprowadzonych wśród osób zatrudnionych w Polbank EFG.

5/5 - (6 votes)
image_pdfimage_print