Relacje interpersonalne w rodzinie alkoholowej w świadomości dorosłych dzieci

Spis treści

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1 RODZINA JAKO SYSTEM SPOŁECZNY
1.1. Pojęcie systemu rodzinnego.
1.2. Charakterystyka zdrowego, funkcjonalnego systemu rodzinnego.
1.3. Charakterystyka dysfunkcjonalnego systemu rodzinnego.

ROZDZIAŁ 2 ALKOHOLIZM I WSPÓŁUZALEŻNIENIE W RODZINIE
2.1. Pojęcie alkoholizmu i jego wpływ na rodzinę.
2.2. Pojęcie, przyczyny i objawy współuzależnienia.
2.3. Wpływ współuzależnienia na dorosłe życie.

ROZDZIAŁ 3 DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW
3.1. Charakterystyka cech dorosłych dzieci alkoholików.
3.2. Zespół stresu pourazowego u dorosłych dzieci alkoholików.

ROZDZIAŁ 4 METODOLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA BADAŃ WŁASNYCH
4.1. Cele badań.
4.2. Problemy badawcze.
4.3. Zmienne i wskaźniki.
4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze.
4.5. Organizacja i przebieg badań.
4.6. Ogólna charakterystyka próby badawczej.

ROZDZIAŁ 5 NIEFORMALNA STRUKTURA RODZINY Z PUNKTU WIDZENIA DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW
5.1. Struktura socjometryczna rodziny z punktu widzenia dorosłych dzieci alkoholików.
5.2. Struktura władzy w rodzinie z punktu widzenia dorosłych dzieci alkoholików.

ROZDZIAŁ 6 ŚWIAT UCZUĆ I DOŚWIADCZENIE DZIECIŃSTWA DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW
6.1. Rodzaje i cechy dominujących uczuć u dorosłych dzieci alkoholików.
6.2. Źródła pojawiania się różnych uczuć u dorosłych dzieci alkoholików.
6.3. Wzajemność i komunikacja w systemie rodziny alkoholowej widziane oczyma dorosłych dzieci.
6.4. Ogólna atmosfera życia rodzinnego we wspomnieniach dorosłych dzieci alkoholików.

ROZDZIAŁ 7 STYL WYCHOWANIA W RODZINACH DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW
7.1. Aktywność wychowawcza rodziców w opinii dorosłych dzieci alkoholików.
7.2. Ogólny stosunek rodziców do dzieci w opinii dorosłych dzieci alkoholików.
7.3. Funkcjonowanie systemu kar w opinii dorosłych dzieci alkoholików.
7.4. Autorytet rodziców w oczach dorosłych dzieci alkoholików.
7.5 Pełnienie funkcji rodzicielskich w opinii dorosłych dzieci alkoholików.

ROZDZIAŁ 8 POSTRZEGANIE SIEBIE, SWOJEJ ROLI ORAZ MIEJSCA W RODZINNYM UKŁADZIE RELACJI INTERPERSONALNYCH PRZEZ DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW
8.1. Poziom samoakceptacji i współuzależnienia u dorosłych dzieci alkoholików.
8.2. Postrzeganie swoich zadań i obowiązków wynikających z funkcjonowania w rodzinie przez dorosłe dzieci alkoholików.
8.3. Poczucie znaczenia w rodzinnej strukturze relacji interpersonalnych u dorosłych dzieci alkoholików.

ROZDZIAŁ 9 WARTOŚCI ŻYCIOWE ORAZ OCENA MOŻLIWOŚCI ZMIANY ISTNIEJĄCYCH W RODZINIE RELACJI INTERPERSONALNYCH U DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW.
9.1. Prezentacja świata wartości dorosłych dzieci alkoholików.
9.2. Nadzieje i oczekiwania wobec relacji rodzinnych u dorosłych dzieci alkoholików.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Wstęp

Alkoholizm jest zjawiskiem, które wpływa nie tylko na osobę uzależnioną, ale również na otaczających ją bliskich. Szczególną grupą dotkniętą tym problemem są dzieci alkoholików, które w dorosłym życiu często borykają się z konsekwencjami wychowania w rodzinie dysfunkcjonalnej. Skutki mogą obejmować problemy emocjonalne, psychiczne, a także trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu zdrowych relacji interpersonalnych. Niniejsza praca „Relacje interpersonalne w rodzinie alkoholowej w świadomości dorosłych dzieci” ma na celu zgłębienie tego tematu, próbując zrozumieć i przedstawić skutki tego, jak alkoholizm jednego członka rodziny wpływa na dynamikę relacji i funkcjonowanie pozostałych jej członków.

Praca ta składa się z dziewięciu głównych rozdziałów, a każdy z nich skupia się na innym aspekcie problemu. Pierwszy rozdział wprowadza w kontekst systemowy rodziny, zarówno w jej zdrowych jak i dysfunkcjonalnych formach. Następnie, drugi rozdział wprowadza pojęcie alkoholizmu i współuzależnienia, szczegółowo omawiając ich wpływ na rodzinę oraz konsekwencje dla dorosłego życia dzieci z takich rodzin.

Trzeci rozdział skupia się na dorosłych dzieciach alkoholików, omawiając ich charakterystykę, a także zespół stresu pourazowego, który często jest obserwowany w tej grupie. Czwarty rozdział omawia metodologiczną charakterystykę badań własnych, przedstawiając cele, problemy badawcze, zmienne, metody i techniki badawcze, jak również organizację i przebieg badań.

Następnie, piąty i szósty rozdział skupiają się na nieformalnej strukturze rodziny alkoholowej, jak jest ona postrzegana przez dorosłe dzieci alkoholików, a także na świecie uczuć i doświadczeń dzieciństwa w rodzinie alkoholowej. Siódmy rozdział skupia się na stylu wychowania, jak jest on postrzegany przez dorosłe dzieci alkoholików.

Ostatnie dwa rozdziały, ósmy i dziewiąty, skupiają się na postrzeganiu siebie, swojej roli i miejsca w rodzinnej strukturze relacji interpersonalnych przez dorosłe dzieci alkoholików, a także na wartościach życiowych i ocenie możliwości zmiany istniejących w rodzinie relacji.

W pracy stawiane są hipotezy, przedstawiane są wyniki badań i na ich podstawie wyciągane są wnioski, które mają na celu zrozumienie skomplikowanych mechanizmów funkcjonowania rodziny alkoholowej i jej wpływu na dorosłe dzieci alkoholików. Jest to temat o wielkim znaczeniu społecznym i psychologicznym, który wymaga dalszych badań i zrozumienia, abyśmy mogli pomagać tym, którzy są najbardziej dotknięci problemem alkoholizmu w rodzinie.

Liczba stron 80
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet im. ADAMA MICKIEWICZA
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2000
5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print