Picie i upijanie się młodzieży na przykładzie gminy Oborniki

Liczba stron: 156

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstw

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2009

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Wstęp…………………………………………………………………………………………. 4

I. Wprowadzenie do polityki społecznej……………………………………………………. 7
1. Pojęcie, zakres i cele polityki społecznej…………………………………. 7
2. Historia polityki społecznej…………………………………………………………… 11
3. Podmioty polityki społecznej…………………………………………………………. 18
4. Patologia jako dział polityki społecznej.. …………………………………………….. 24

II. Zjawisko alkoholizmu wśród młodzieży ……………………………………………….. 29
1. Definicja, objawy i fazy alkoholizmu………………………………………………… 29
2. Typologie alkoholizmu……………………………………………………………….. 34
3. Regulacje prawne dotyczące alkoholizmu……………………………………………. 37
4. Przyczyny i determinanty oraz skutki alkoholizmu…………………………………… 40
5. Młodzież jako konsument napojów alkoholowych……………………………………. 46

III. Metodologia badań……………………………………………………………………… 51
1. Metody i techniki badawcze………………………………………………………….. 51
2. Zmienne badawcze i ich wskaźniki…………………………………………………… 61
3. Cele, problemy i hipotezy badawcze…………………………………………………. 66
4. Charakterystyka obszaru badań………………………………………………………. 70

IV. Picie i upijanie się uczniów szkół średnich – prezentacja wyników badań…………… 76
1. Charakterystyka badanej reprezentacji………………………………………………… 76
2. Inicjacja, częstotliwość oraz ilość spożywanych napojów alkoholowych……………. 87
3. Upijanie się alkoholem uczniów szkół średnich……………………………………… 94
4. Jednostkowe i społeczne straty wywołane alkoholizowaniem się młodzieży………… 97
5. Opinie o alkoholu i jego oceny w świadomości badanej młodzieży………………….. 102
6. Ryzyko i szkodliwość picia alkoholu w świadomości uczniów oraz stosunek do osób pijących i upijających się……………………………………………………………… 108
7. Uwarunkowania społeczne wpływające na picie i upijanie się młodzieży……………. 111
8. Uwarunkowania rodzinne i ich wpływ na dynamikę alkoholizowania się młodzieży……………………………………………………………………………… 116

Zakończenie…………………………………………………………………………………… 127

Bibliografia…………………………………………………………………………………… 130

Spis rysunków i tabel………………………………………………………………………… 133

Aneks…………………………………………………………………………………………. 135

WSTĘP

Alkohol – na przestrzeni dziejów – był i jest najbardziej rozpowszechnioną, w różnych społeczeństwach, substancją psychoaktywną. Nadużywanie oraz uzależnienie od alkoholu jest obecnie zasadniczym problemem zdrowotnym w wielu krajach, także w Polsce. Jest to problem tym poważniejszy, że większość osób nadużywających czy uzależnionych nie leczy się, a wielu spośród nich nie zdaje sobie sprawy z tego, że już dawno przekroczyło próg nieszkodliwego używania tej substancji. Wynika to z ogólnej tendencji do zaprzeczania, jaka występuje wśród osób nadużywających alkoholu, tendencji wspieranej jeszcze przez ciche przyzwolenie społeczeństwa czy niektórych subkultur społecznych na używanie środków uzależniających.

Zjawisko spożywania alkoholu w Polsce jest aktualne od wielu lat, jednak stosunkowo niedawno zaczęto je traktować nie jako normę społeczną, dobry polski zwyczaj, a problem społeczny, którego skutki odczuwa całe społeczeństwo. Picie alkoholu jest w naszym kraju uwarunkowane historycznie, alkohol bowiem traktowany był jako lekarstwo na wszelkie schorzenia, forma zapłaty za świadczenia, symbol poddaństwa warstw upośledzonych i zarazem antidotum na zniewolenie. Zjawisko używania czy nadużywania środków psychoaktywnych stanowi przedmiot zainteresowania wielu dyscyplin naukowych o charakterze społecznym i medycznym. Picie alkoholu, palenie papierosów i zażywanie środków farmakologicznych zaczynają dominować nad życiem coraz większej liczby ludzi. Nadużywanie alkoholu nie tylko prowadzi do poważnych problemów społecznych czy zdrowotnych w życiu jednostki, ale powoduje szkodliwe następstwa natury emocjonalnej, społeczno-ekonomicznej na poziomie rodziny i społeczeństwa.

Zjawisko picia i upijania się alkoholem jest zauważalne w całej populacji, szczególną uwagę jednak zwraca jego powszechność wśród osób młodych. Analizują różne badania jakie zostały do tej pory na ten temat przeprowadzone można zauważyć, że zjawisko picia alkoholu wśród dzieci i młodzieży w Polsce to problem, który wciąż narasta i przybiera bardzo niebezpieczne rozmiary. Problem ten dostrzegany jest na co dzień. Chodząc ulicami miast niejednokrotnie widzimy małoletnich spożywających „tanie wina” bądź inne napoje wysokoprocentowe. Na dyskotekach aż roi się od młodych amatorów różnego rodzaju trunków. Ze spożywaniem alkoholu można spotkać się nawet w szkołach – dzieci w czasie przerw w toaletach popijają piwo, „przepalając” papierosem. Wśród nastolatków rośnie spożycie napojów alkoholowych, poszerza się grupa pijących, coraz częściej dochodzi do przekraczania progu trzeźwości. Młodzi ludzie z puszkami piwa stają się powoli stałym elementem krajobrazu polskich miast. Grupy pijanych wyrostków na ulicach nie należą do rzadkości. Problem ten zauważono i rozpoczęto liczne działania profilaktyczne. Zatem zjawisko to powinno ulegać stopniowemu ograniczaniu swego zakresu. Czy zatem rzeczywiście polska młodzież jest tak rozpita? Czy można zauważyć już pewne zmiany wynikające z licznych działań organizacji, zmian w postawach rodziców, szkół, nakładach na profilaktykę? Czy problem wciąż jest tak rażący czy ulega stopniowemu ograniczaniu swego zakresu?

Aby odpowiedzieć na te pytania postanowiłam zbadać zjawisko picia i upijania się alkoholem młodzieży na przykładzie gminy Oborniki. Wychodząc z założenia, że dostrzeżenie problemu na poziomie lokalnym jest podstawą do generalizacji ogólnokrajowej, zdecydowałam się przyjrzeć temu zjawisku zawężając obszar działania do mniejszej jednostki terytorialnej. Głównym celem mojej pracy jest zbadanie zjawiska alkoholizowania się młodzieży z gminy Oborniki. Osiągnięcie tego celu łączy się z cząstkowymi celami, które obejmują zakres, częstotliwość, ocenę szkodliwości spożywania napojów alkoholowych, ich dostępność, itp. Szczególną uwagę pragnę zwrócić na postawy rodziców wobec spożywania alkoholu oraz uwarunkowania społeczne i rodzinne.
Praca moja składa się z części teoretycznej, metodologicznej oraz analitycznej. Została ona podzielona na cztery rozdziały.

W pierwszym rozdziale zamierzam przybliżyć podstawowe zagadnienia dotyczące polityki społecznej, by w ten sposób nastąpiło wprowadzenie w dziedzinę nauki, w której zakresie mieści się temat mojej pracy. W rozdziale tym scharakteryzuję zatem istotę pojęcia, zakres, cele i podmioty polityki społecznej. Prześledzę również jej historię oraz wyodrębnię i opiszę patologię jako dział tej polityki społecznej, który między innymi zajmuję się alkoholizmem.

W rozdziale drugim wyjaśnię zjawisko alkoholizmu rozpoczynając od jego zdefiniowania i ukazania różnych typologii. Następnie przejdę do omówienia najistotniejszych regulacji prawnych dotyczących alkoholizmu oraz omówię jego przyczyny i skutki. Na koniec scharakteryzuję owo zjawisko skupiając się młodzieży jako grupie odniesienia do tego tematu.

Po zaprezentowaniu zagadnień teoretycznych przedstawię założenia metodologiczne. W trzecim rozdziale poza scharakteryzowaniem podstawowych zagadnień z zakresu metodologii badań znajdzie się również dokładny opis sposobu prowadzonych przeze mnie badań, wykorzystanej metody, techniki, celu, problemu , hipotez i zmiennych badawczych. Na końcu tego rozdziału scharakteryzuję obszar badań własnych.

W czwartym rozdziale przedstawię wyniki badań oraz przeprowadzoną analizę zebranego materiału. W pierwszej kolejności scharakteryzuję badaną grupę, następnie ukażę zakres, ilość i częstotliwość spożywania alkoholu przez badaną młodzież. Ukażę jak przedstawia się zjawisko upijania się młodzieży i przejdę do uwarunkowań społecznych oraz rodzinnych wpływających na dynamikę alkoholizowania się.

Mogę wyrazić nadzieję, że praca moja może posłużyć innym ludziom chcącym poznać zagadnienia związane z polityką społeczną, patologią i alkoholizmem. Chciałabym także aby stanowiła pomocne źródło w nakierowaniu na młodzież działalności profilaktycznej i walki z ich alkoholizowaniem się.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print