Poczucie integracji społecznej w Ośrodku Szkolno wychowawczym młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekki

Liczba stron: 73

Nazwa Szkoły Wyższej: Olsztyńska Szkoła Wyższa w Olsztynie

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2009

Zawartość pracy:

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ 1. Analiza przedmiotu badań w literaturze 4
1.1. Pojęcie integracji społecznej w kontekście niepełnosprawności intelektualnej 4
1.2. Rola rodziny w procesie integracji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie 13
1.3. Rola szkoły w procesie integracji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie 18
1.4. Społeczne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim 26
1.5. Bariery w integracji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie 36

ROZDZIAŁ 2. Metodologia badań własnych 46
2.1. Cel i przedmiot badań 46
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 47
2.3. Metody, techniki i narzędzia badań 49
2.4. Charakterystyka terenu badań i badanej populacji 53

ROZDZIAŁ 3. Problem w świetle badań własnych 54

ZAKOŃCZENIE 66
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 68
BIBLIOGRAFIA 69
ANEKS 72
STRESZCZENIE 73

WSTĘP

Współczesne społeczeństwo coraz bardziej zwraca uwagę na potrzebę integracji osób niepełnosprawnych. To zrozumienie wynika nie tylko z etycznych przesłanek, ale także z uznania praw tych osób do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Wśród grup niepełnosprawnych, osoby z niepełnosprawnością intelektualną stanowią szczególną kategorię, która wymaga specjalnej uwagi i wsparcia w procesie integracji społecznej.

Pierwszy rozdział tej pracy poświęcony jest analizie przedmiotu badań w literaturze. Zaczynamy od zrozumienia pojęcia integracji społecznej w kontekście niepełnosprawności intelektualnej. Omawiamy rolę, jaką rodzina odgrywa w procesie integracji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie, a następnie skupiamy się na roli szkoły w tym procesie. Badamy społeczne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim oraz bariery, które mogą napotkać w procesie integracji społecznej.

W drugim rozdziale skupiamy się na metodologii badań własnych. Określamy cel i przedmiot badań, formułujemy problemy i hipotezy badawcze, a także omawiamy metody, techniki i narzędzia badań. Przedstawiamy również charakterystykę terenu badań i badanej populacji.

Trzeci rozdział to próba ukazania problemu w świetle badań własnych. To część praktyczna, w której wykorzystujemy teorię i metody z poprzednich rozdziałów, aby zbadać poczucie integracji społecznej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim.

W zakończeniu pracy podsumowujemy nasze odkrycia i sformułowane wnioski.

Ta praca ma na celu zrozumienie procesu integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Przy pomocy badań własnych próbujemy ukazać, jakie są rzeczywiste warunki integracji społecznej tych osób, jakie są bariery, na jakie natrafiają, oraz jakie są potencjalne ścieżki do ich przezwyciężenia. Wierzymy, że ta praca przyczyni się do lepszego zrozumienia tego ważnego problemu i pomoże w dalszym opracowywaniu strategii integracji społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print