Organizacja czasu wolnego dziecka w rodzinie

Liczba stron: 63

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2008

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp………………………3

Rozdział I
Zagadnienie czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetle literatury przedmiotu.5
1.1. Pojęcie i funkcje czasu wolnego……………….5
1.2. Znaczenie rodziny w przygotowaniu dzieci i młodzieży do racjonalnego korzystania z czasu wolnego……………….9
1.3. Czas wolny jako wartość wychowawcza……………12
1.4. Rola szkoły w organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży…….16

Rozdział II
Założenia badawcze pracy………………20
2.1. Przedmiot i cel badań…………………20
2.2. Problemy i hipotezy badawcze……………….21
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze…………..23
2.4. Charakterystyka terenu badań i badanej populacji………….25
2.5. Organizacja i przebieg badań……………..25

Rozdział III
Wyniki badań własnych………………….27
3.1. Urządzenia służące organizacji czasu wolnego w rodzinie……..36
3.2. Formy spędzania czasu wolnego w rodzinie…………..40
3.3. Pozadomowe formy spędzania czasu wolnego…………..44
3.4. Formy aktywności przejawiane przez rodziców w czasie wolnym……..48
Zakończenie i wnioski…………………..52

Bibliografia……………………56
Spis tabel………………………58
Załącznik (kwestionariusz ankiety)……………….60

Wstęp

Przygotowanie dzieci do mądrego wykorzystywania czasu wolnego zależy w dużej mierze od rodziny, w której dziecko się wychowuje. Rodzice powinni więcej czasu każdego dnia przeznaczyć na bliskie kontakty z dzieckiem w wolnym czasie. Ten czas, który wydaje się być „straconym” wspólnie z dzieckiem, jest w istocie czasem bardzo pożytecznym.

Kontakt rodzica z dzieckiem nie powinien ograniczać się jedynie do pomocy w lekcjach, czy też tworzenia jakiejś szczególnej sytuacji wychowawczej. Rodzic powinien szukać takich form kontaktu z dzieckiem, jak np. wspólne zabawy, odwiedziny u znajomych, zajęcia sportowo-ruchowe, majsterkowanie, wspólne czytanie książek i czasopism, czy oglądanie telewizji. Dziecko w tym czasie ma szansę otworzyć się przed rodzicem i w spontanicznej rozmowie powiedzieć o czymś, o czym w innych okolicznościach nigdy by nie powiedziało.

Odpowiedni dobór czynności związanych z czasem wolnym zależy od zainteresowań i zamiłowań dziecka. Zorganizowane formy działalności w czasie wolnym mają duży wpływ na wyzwalanie się i kształtowanie uzdolnień, rozwijanie aktywności społecznej, kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie, realizację własnych zamierzeń twórczych. Posiadanie pewnego minimum odpowiednio zagospodarowanego czasu jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do jakiejkolwiek aktywności.

W czasie wolnym powinna następować nie tylko „prosta” regeneracja sił, ale także ma następować rozwój osobowości oraz kształtowanie stosunków międzyludzkich. Dobry wypoczynek to lepsze efekty w nauce, zmniejszenie absencji na lekcjach, zmniejszenie wydatków na leczenie i przedłużanie sprawności fizycznej i umysłowej dziecka.

Aktywność i umiejętność organizowania sobie zajęć poza obowiązkami, możliwość realizacji własnej inicjatywy, samodzielności, zwłaszcza, gdy dzieci są starsze, prowadzi do właściwie rozumianego samowychowania. Dobrze więc, jak projektantami czasu wolnego w coraz większym wymiarze stają się same dzieci, oczywiście pod czujnym okiem rodziców.

Celem pracy jest przedstawienie organizacji czasu wolnego dziecka w rodzinie. Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym omówiono zagadnienie czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetle literatury przedmiotu. Scharakteryzowano pojęcie i funkcje czasu wolnego, znaczenie rodziny w przygotowaniu dzieci i młodzieży do racjonalnego korzystania z czasu wolnego, czas wolny jako wartość wychowawczą oraz rolę szkoły w organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.

W rozdziale drugim przedstawione zostały założenia metodologiczne przeprowadzonych badań własnych. Został sformułowany główny cel badawczy, problemy badawcze i hipotezy robocze. Omówione zostało narzędzie badawcze, jakim jest ankieta.

W rozdziale trzecim zawarto wyniki przeprowadzonych analiz oraz wnioski, które z nich bezpośredni wypływają.

W pracy wykorzystano literaturę zwartą, czasopisma branżowe oraz wyniki badań własnych.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print