Poziom kultury domu rodzinnego a osiągnięcia w nauce uczniów klas IV

Liczba stron: 69

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2002

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP

I RODZINA A OSIĄGNIĘCIA SZKOLNE DZIECI
1. Wpływ domu rodzinnego na proces wychowania dzieci
1.1 Rodzina i jej funkcje
1.2 Struktura i zróżnicowanie środowiskowe rodziny
1.3 Patologia rodziny
2. Uwarunkowania osiągnięć szkolnych
2.1 Powodzenia szkolne…
2.2 Niepowodzenia szkolne .
2.3 Powodzenia i niepowodzenia jako problem
psychologiczny, pedagogiczny i społeczny.
3. Wpływ kultury domu rodzinnego a osiągnięcia w nauce .
3.1 Kultura pedagogiczna …
3.2 Kultura materialna rodziny
3.3 Wykształcenie rodziców i uczestnictwo w kulturze

II METODOLOGIA WŁASNYCH BADAŃ
1. Przedmiot i cel badań
2. Problemy i hipotezy badawcze
3. Zmienne zależne i niezależne
4. Metody i organizacja badań
5. Charakterystyka badanych.

III KULTURA DOMU RODZINNEGO A OSIĄGNIĘCIA SZKOLNE DZIECI.

ZAKOŃCZENIE
SPIS TABEL
BIBLIOGRAFIA
ANEKS

WSTĘP

Jednym z ważniejszych problemów szkoły i środowiska jest troska o umożliwienie dziecku osiągania pozytywnych wyników w nauce, zapobieganie trudnościom i niepowodzeniom szkolnym. Niepowodzenia w nauce uniemożliwiają dzieciom i młodzieży zdobycie odpowiedniego wykształcenia koniecznego do radzenia sobie w życiu i pracy zawodowej. Aby dziecko osiągało dobre wyniki w szkole musi mieć odpowiednie warunki i pomoc osób najbliższych. Warunki te powinny zapewnić dziecku realizację jego potrzeb a jednocześnie umożliwić kontakt z różnymi elementami kultury współczesnej. Kultura bowiem w ujęciu pedagogicznym stanowi zespół wartości, norm, wzorów, wzorców do których chcemy jednostkę wprowadzić.

Pierwsze zetknięcie się z normami, wzorcami i wartościami następuje w środowisku rodzinnym i tam właśnie dziecko nabywa wiele cech kulturowych.

Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawiłam znaczenie rodziny dla wychowania dziecka i problematykę niepowodzeń szkolnych oraz wpływ kultury domu rodzinnego na osiągnięcia szkolne dzieci.

Za elementy kultury uznaję: kulturę pedagogiczną, kulturę materialną, wykształcenie rodziców i uczestnictwo w kulturze.

Rozdział drugi poświęcony został metodologii badań własnych. W nim zawarłam problematykę, metody i organizację badań.

W rozdziale trzecim zostały zaprezentowane badania i podstawowe wnioski z nich wypływające. Badania obejmują uczniów klas IV oraz ich środowisko rodzinne. Zostały one przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr.7 w Ostrołęce i objęły 100 uczniów i ich rodziców.

Przedmiotem moich badań jest poziom kultury domu rodzinnego i osiągnięcia szkolne uczniów. Podejmując badania miałam na celu ustalenie czy istnieje zależność pomiędzy poziomem kultury domu rodzinnego, a osiągnięciami szkolnymi.

Mam nadzieję, że moja praca przyczyni się do wnikliwego, pogłębionego spojrzenia na dzieci i ich problemy szkolne.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print