Opinie uczniów na temat zajęć muzykoterapii na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego w xyz

Liczba stron: 72

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp …5

Rozdział I.
Stan badań nad problemem
1.1. Wprowadzenie do zagadnień muzykoterapii… 7
1.1.1. Zdefiniowanie kluczowych pojęć …7
1.1.2. Zainteresowania muzykoterapią przez różne dziedziny nauki. 10
1.1.3. Rodzaje muzykoterapii … 12
1.2. Rys historyczny muzykoterapii…16
1.2.1. Zainteresowanie muzyką i jej właściwościami dawniej i dziś …..16
1.2.2. Rozwój muzykoterapii w Europie i Polsce … 20
1.3. Możliwości zastosowania muzykoterapii w edukacji… 22
1.3.1.Muzyka jako element nauczania w pedagogice …22
1.3.2. Wychowanie 'przez rytm’. Muzyka w 'super nauczaniu’ …23
1.3.3. Inne aspekty edukacyjne muzykoterapii … 26

Rozdział II.
Metodologia badań własnych
2.1. Przedmiot i cel badań… 29
2.2. Problemy i hipotezy badawcze…32
2.3. Metody techniki i narzędzia badawcze… 35
2.4. Organizacja i zakres badań… 38

Rozdział III.
Analiza wyniku badań własnych
3.1. Charakterystyka terenu badań i badanej populacji… 41
3.2. Prezentacja wyników badań własnych… 48
3.3. Podsumowanie i wnioski… 61

Bibliografia…67
Spis tabel… 70
Spis wykresów… 71
Aneks…72

Wstęp

Muzykoterapia to interdyscyplinarny obszar nauki i praktyki, który wykorzystuje muzykę i jej elementy (dźwięk, rytm, melodia i harmonia) w celu promowania, utrzymania i przywracania zdrowia fizycznego, psychicznego, emocjonalnego i duchowego. Muzyka jest często wykorzystywana w edukacji jako narzędzie rozwijające umiejętności społeczne, emocjonalne i intelektualne, a także promujące zdrowie i dobrobyt.

W pierwszym rozdziale pracy omawiamy wprowadzenie do zagadnień muzykoterapii. Zaczynamy od zdefiniowania kluczowych pojęć, a następnie omawiamy zainteresowania muzykoterapią przez różne dziedziny nauki i rodzaje muzykoterapii. Następnie przedstawiamy rys historyczny muzykoterapii, zaczynając od zainteresowania muzyką i jej właściwościami w przeszłości, a kończąc na rozwoju muzykoterapii w Europie i Polsce. W końcowej części tego rozdziału omawiamy możliwości zastosowania muzykoterapii w edukacji.

W drugim rozdziale skupiamy się na metodologii badań własnych. Definiujemy przedmiot i cel badań, formułujemy problemy i hipotezy badawcze, omawiamy metody, techniki i narzędzia badawcze, a także opisujemy organizację i zakres badań.

W trzecim rozdziale prezentujemy analizę wyników badań własnych. Przedstawiamy charakterystykę terenu badań i badanej populacji, a następnie prezentujemy wyniki badań własnych. Pracę kończymy podsumowaniem i wnioskami na podstawie przeprowadzonych badań.

Naszym celem jest zrozumienie, jak uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w xyz postrzegają zajęcia muzykoterapii, jakie są ich doświadczenia i opinie na ten temat. Praca ta może przyczynić się do zrozumienia, jak muzykoterapia może wpływać na dobrostan uczniów i jakie są potencjalne korzyści z jej wdrożenia w szkołach.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print