Oddziaływanie reklam telewizyjnych na emocje dzieci w wieku przedszkolnym

Liczba stron: 85

Rodzaj pracy: dyplomowa

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP 1

ROZDZIAŁ 1
REKLAMY TELEWIZYJNE – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA W ŚWIETLE LITERATURY
1.1. Reklama telewizyjna 3
1.2. Historia reklamy telewizyjnej 5
1.3. Cele i zadania reklamy telewizyjnej 10
1.4. Psychologiczne podstawy oddziaływania reklamy 11
1.5. Mechanizm działania reklamy 12

ROZDZIAŁ 2
DZIECKO W WIEKU PRZEDSZKOLNYM JAKO ODBIORCA REKLAM
2.1. Ogólna charakterystyka dziecka w wieku przedszkolnym 15
2.2. Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym 15
2.3. Charakterystyka emocji dziecka w wieku przedszkolnym 20
2.4. Dziecko ważnym odbiorcą reklam telewizyjnych 26

ROZDZIAŁ 3
METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH
3.1. Cel i przedmiot badań 30
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 32
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 34
3.4. Teren i charakterystyka badanej grupy 36
3.5. Organizacja i przebieg badań 37

ROZDZIAŁ 4
EMOCJE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM WYPŁYWAJĄCE Z OBEJRZANYCH REKLAM TELEWIZYJNYCH – ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH
4.1. Charakterystyka terenu badań 41
4.2. Analiza wywiadu z dziećmi 45
4.3 Analiza wywiadu z dziećmi w formie testu niedokończonych zdań 49
4.4. Analiza kwestionariusza ankiety dla rodziców 52
4.5. Wnioski z badań 64

ZAKOŃCZENIE 70
BIBLIOGRAFIA 74
ANEKS NR 1 Kwestionariusz wywiadu z dziećmi 76
ANEKS NR 2 Telewizja i reklama w życiu przedszkolaka – test niedokończonych zdań 77
ANEKS NR 3 Kwestionariusz ankiety dla rodziców 78
SPIS TABEL 83
SPIS WYKRESÓW 84
OŚWIADCZENIE 85

Praca dyplomowa pt. „Oddziaływanie reklam telewizyjnych na emocje dzieci w wieku przedszkolnym” stanowi ważny wkład w badanie wpływu mediów na najmłodszych odbiorców. Reklamy telewizyjne są wszechobecne i wpływają na nasze codzienne życie, a ta praca skupia się na ich wpływie na dzieci w wieku przedszkolnym – grupę szczególnie podatną na wpływy zewnętrzne.

Pierwszy rozdział daje przegląd literatury na temat reklamy telewizyjnej, skupiając się na jej historii, celach i zadaniach, a także na psychologicznych podstawach jej oddziaływania. Autor bada mechanizmy, dzięki którym reklama wpływa na odbiorców, a w szczególności na dzieci.

Drugi rozdział skupia się na dziecku w wieku przedszkolnym jako odbiorcy reklam. Przedstawia ogólną charakterystykę tej grupy wiekowej, z naciskiem na rozwój emocjonalny, a także na specyfikę emocji u dzieci w tym wieku. Zwraca również uwagę na znaczenie dzieci jako odbiorców reklam telewizyjnych.

Trzeci rozdział opisuje metodologię badań własnych. Definiuje cel i przedmiot badań, omawia problemy i hipotezy badawcze oraz metody, techniki i narzędzia badawcze. W rozdziale tym przedstawiona jest również charakterystyka badanej grupy i terenu badań, a także organizacja i przebieg badań.

Czwarty rozdział prezentuje wyniki badań własnych. Analizuje emocje dzieci w wieku przedszkolnym wywołane przez oglądane reklamy telewizyjne. Rozdział ten zawiera analizę wywiadów z dziećmi, analizę testów niedokończonych zdań oraz analizę kwestionariusza ankiety dla rodziców.

Praca kończy się podsumowaniem wniosków z badań. Ta praca stanowi wartościowy wkład w zrozumienie wpływu reklam telewizyjnych na emocje dzieci w wieku przedszkolnym i może być pomocna dla rodziców, nauczycieli, psychologów oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem dziecka.

ZE WSTĘPU

W niniejszej pracy magisterskiej chciałabym przedstawić oddziaływanie reklam telewizyjnych na emocje dzieci w wieku przedszkolnym. Reklamy telewizyjne, ze względu na swój sposób prezentowania zawartych w nich treści, są niezwykle atrakcyjną formą rozrywki dla małych dzieci, dlatego bardzo chętnie je oglądają.

Reklama jawi się więc, podobnie jak środki masowego przekazu, jako potężny czynnik socjalizujący, który wpływa nie tylko na zachowania dzieci, ale również na ich emocje i osobowość. Mając w rękach tak potężną siłę należy zwrócić uwagę na jej możliwości pozytywne i negatywne, na to jak ewentualnie mogłaby pomóc, a jak zaszkodzić…

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print