Oddziaływania resocjalizacyjne w młodzieżowym ośrodku socjoterapii w xyz

Liczba stron: 128

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:
Spis treści

Wstęp…4

Rozdział 1.
Charakterystyka nieprzystosowania społecznego młodzieży
1.1. Nieprzystosowanie społeczne – definicja i geneza pojęcia… 6
1.2. Przyczyny nieprzystosowania społecznego… 13
1.2.1. Wpływ uwarunkowań biologicznych, czynniki genetyczne… 13
1.2.2. Wpływ środowiska rodzinnego… 15
1.2.3. Wpływ środowiska szkolnego… 17
1.2.4. Wpływ rówieśników … 18
1.3. Objawy nieprzystosowania społecznego… 20
1.4. Typologie nieprzystosowania społecznego… 26
1.5. Wybrane teorie wyjaśniające mechanizmy nieprzystosowania społecznego… 32

Rozdział 2.
System oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich w Polsce
2.1. Klasyfikacja modeli resocjalizacyjnych…36
2.2. Współczesne tendencje w systemie resocjalizacji nieletnich …40
2.3. Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii (MOS) i Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze (MOW)…45
2.4. Kuratela sądowa jako specyficzny środek wychowania resocjalizacyjnego…50
2.5. Kuratorski ośrodek pracy z młodzieżą …54
2.6. Inne instytucje resocjalizacyjne o charakterze otwartym…57

Rozdział 3.
Metodologiczne podstawy badań własnych
3.1. Przedmiot i cel badań …62
3.2. Problemy i hipotezy badawcze…63
3.3. Metoda i techniki badawcze…65
3.4. Przebieg i organizacja badań…72

Rozdział 4.
Funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w XYZ w świetle wyników badań własnych
4.1. Historia MOS w XYZ …74
4.2. Podstawy prawne funkcjonowania placówki …76
4.3. Baza placówki 78
4.4. Organizacja zajęć w ośrodku …80
4.5. Wychowankowie ośrodka …86
4.6. Kadra placówki 91
4.7. Skala klimatu społecznego w MOS …97
4.7.1. Stosunki interpersonalne …97
4.7.2. Rozwój osobisty…101
4.7.3. System organizacyjny… 104

Podsumowanie. Wnioski z badań… 108
Bibliografia…111
Załączniki…114

Wstęp

W obliczu rosnącej liczby młodzieży zmagającej się z problemem nieprzystosowania społecznego, coraz ważniejsze staje się zrozumienie i efektywne stosowanie metod resocjalizacyjnych. W Polsce istnieje wiele instytucji, które stawiają sobie za cel pomoc tym młodym ludziom w powrocie do społeczeństwa i pomoc w radzeniu sobie z trudnościami, z którymi się borykają. Jednym z takich miejsc jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (MOS), który stanowi temat niniejszej pracy.

Praca magisterska, o tytule „Oddziaływania resocjalizacyjne w młodzieżowym ośrodku socjoterapii w XYZ”, jest skoncentrowana na funkcjonowaniu jednego z takich ośrodków i na oddziaływaniach, które mają miejsce w jego ramach.

W pierwszym rozdziale pracy przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące nieprzystosowania społecznego młodzieży, takie jak definicja i geneza pojęcia, przyczyny nieprzystosowania społecznego, objawy, typologie oraz wybrane teorie wyjaśniające mechanizmy tego zjawiska.

Drugi rozdział koncentruje się na systemie oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich w Polsce, z uwzględnieniem takich elementów jak klasyfikacja modeli resocjalizacyjnych, współczesne tendencje w systemie resocjalizacji nieletnich, a także omówienie instytucji resocjalizacyjnych takich jak Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze czy Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą.

Trzeci rozdział stanowi metodologiczne podstawy badań własnych, opisując przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy badawcze, metodę i techniki badawcze oraz organizację badań.

Czwarty rozdział stanowi najważniejszą część pracy, prezentującą wyniki badań własnych na temat funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w XYZ. Przedstawione zostaną historia ośrodka, podstawy prawne jego funkcjonowania, baza placówki, organizacja zajęć, wychowankowie ośrodka, kadra placówki, a także skala klimatu społecznego w MOS.

Praca zakończy się podsumowaniem i wnioskami z badań, które mogą stanowić cenne źródło informacji dla osób zaangażowanych w pracę z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie, a także dla naukowców zainteresowanych tematem resocjalizacji.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print