Od estetyki do muzykoterapii

WSTĘP

1. Estetyka

1.1 Piękno – pierwszy przedmiot estetyki
· pitagorejska Teoria Liczb jako preludium Wielkiej Teorii Piękna,
· poglądy starożytnych,
· poglądy średniowieczne,
· obiektywność i subiektywność w pojmowaniu piękna,
· mimesis sztuki i piękno natury,
· upadek piękna i tryumf wzniosłości,
· epilog Wielkiej Teorii Piękna.

1.2 Charakterystyka nowożytnej estetyki
· wpływ Wolffa na przyszłość estetyki,
· nowa epistemologia percepcji Baumgartena,
· transcendentalna estetyka Kanta,
· heglowska idealistyczna filozofia sztuki,
· przedmiot i kluczowe pojęcia estetyki – próba zdefiniowania zagadnienia,
· estetyka a filozofia,
· estetyka a społeczne nauki szczegółowe,
· krytyka filozofii (i estetyki) z perspektywy kulturoznawstwa,
· przyszłość estetyki – refleksja na zakończenie rozdziału.

2. System wartości estetycznych

2.1 Estetyka sensu largo
· style uprawiania estetyki,
· introspekcja,
· metaestetyka,
· gruba kreska, czyli to, co jeszcze miało znaleźć się w tej pracy, a co się w niej (i dlaczego) nie znajdzie,
· studium przypadku – postmodernistyczna twórczość Pata Metheny`ego i jej przydatność w programowaniu muzyki do celów terapeutycznych

3. Wątek autobiograficzny

3.1 Krytyczny czas
· leki i leczenie, czyli inaczej „trucizna” i „smażenie”,
· podsumowanie zamiast epilogu, czy też coda`y

BIBLIOGRAFIA

Wstęp

W dzisiejszym, zglobalizowanym świecie, gdzie wiele dziedzin nauki i sztuki staje się coraz bardziej związanych ze sobą, istnieje potrzeba poszukiwania nowych perspektyw i pomostów między różnymi dziedzinami. Niniejsza praca magisterska pt. „Od estetyki do muzykoterapii” ma na celu zbadanie relacji między estetyką jako dziedziną filozoficzną oraz muzykoterapią jako nauką zajmującą się terapeutycznym zastosowaniem muzyki.

Praca została podzielona na trzy części, które poruszają kolejno zagadnienia związane z estetyką, systemem wartości estetycznych oraz wątkiem autobiograficznym, ukazującym zastosowanie muzykoterapii w konkretnym przypadku.

W pierwszej części omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z estetyką, takie jak pojęcie piękna, jego obiektywność i subiektywność, mimesis sztuki, a także upadek piękna i tryumf wzniosłości. Następnie przedstawione zostaną charakterystyka nowożytnej estetyki, jej wpływ na filozofię, nauki społeczne oraz kulturoznawstwo.

Druga część pracy poświęcona jest systemowi wartości estetycznych, w tym estetyce sensu largo, różnym stylom uprawiania estetyki, introspekcji, metaestetyce, a także analizie przypadku twórczości Pata Metheny’ego pod kątem jej przydatności w programowaniu muzyki do celów terapeutycznych.

Trzecia część pracy ma charakter autobiograficzny i prezentuje doświadczenia autora związane z muzykoterapią w kontekście osobistych przeżyć, leków i leczenia, a także stanowi podsumowanie wyników analizy i refleksji na temat muzykoterapii jako narzędzia terapeutycznego.

Praca kończy się bibliografią, zawierającą źródła wykorzystane przez autora do przygotowania pracy magisterskiej. Poprzez analizę zarówno teoretycznych, jak i praktycznych aspektów estetyki i muzykoterapii, praca dąży do zrozumienia roli muzyki w procesie terapeutycznym oraz jej wpływu na percepcję wartości estetycznych.

Liczba stron 84
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet im. A. Mickiewicza Poznań
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2007
5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print