Niepowodzenia szkolne dzieci z rodzin o wysokim statusie majątkowym i społecznym

Liczba stron: 125

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp 5

Rozdział I.
Środowisko wychowawcze rodziny a niepowodzenia szkolne dziecka.
1.1. Definicja i funkcje rodziny 7
1.2. Sytuacja współczesnej rodziny 16
1.3. Style wychowania w rodzinie i postawy rodzicielskie wobec dzieci 23
1.4. Charakterystyka szkolnych niepowodzeń uczniów 35
1.5. Przyczyny i przejawy niepowodzeń szkolnych 42
1.6. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów 56

Rozdział II.
Podstawy metodologiczne badań własnych.
2.1. Przedmiot i cel badań 66
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 67
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 71
2.4. Teren, przebieg i organizacja badań 76
2.5. Charakterystyka badanej populacji 77

Rozdział III.
Niepowodzenia szkolne dzieci z rodzin o wysokim statusie majątkowym i społecznym w świetle badań własnych.
3.1. Funkcjonowanie dzieci w grupie rówieśniczej 81
3.2. Problemy wychowawcze sprawiane przez uczniów 87
3.3. Przejawy i przyczyny niepowodzeń szkolnych  96
3.4. Stosunek rodziców do niepowodzeń szkolnych dzieci 102

Wnioski z badań 107
Zakończenie 110
Bibliografia 113
Spis tabel i wykresów 117
Aneks 119

Praca magisterska zatytułowana „Niepowodzenia szkolne dzieci z rodzin o wysokim statusie majątkowym i społecznym” jest szczegółowym studium, które ma na celu zbadanie związku pomiędzy statusem majątkowym i społecznym rodziny a osiągnięciami szkolnymi dzieci. Niniejsza praca opiera się na założeniu, że niepowodzenia szkolne nie są zjawiskiem ograniczonym wyłącznie do dzieci pochodzących z rodzin o niższym statusie społecznym i ekonomicznym, ale mogą również dotyczyć dzieci z rodzin o wysokim statusie majątkowym i społecznym.

Pierwszy rozdział skupia się na zrozumieniu środowiska wychowawczego rodziny i jego wpływu na niepowodzenia szkolne. Omówione są tutaj definicja i funkcje rodziny, sytuacja współczesnej rodziny, style wychowania w rodzinie i postawy rodzicielskie wobec dzieci. Rozdział ten obejmuje również charakterystykę szkolnych niepowodzeń uczniów oraz przyczyny i przejawy niepowodzeń szkolnych. Rozważana jest również kwestia zapobiegania niepowodzeniom szkolnym.

Drugi rozdział, który stanowi podstawy metodologiczne badań własnych, obejmuje przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze, teren, przebieg i organizację badań oraz charakterystykę badanej populacji.

Trzeci rozdział jest poświęcony omówieniu niepowodzeń szkolnych dzieci z rodzin o wysokim statusie majątkowym i społecznym, w świetle przeprowadzonych badań własnych. Rozpatrywane są tutaj aspekty takie jak funkcjonowanie dzieci w grupie rówieśniczej, problemy wychowawcze sprawiane przez uczniów, przejawy i przyczyny niepowodzeń szkolnych oraz stosunek rodziców do niepowodzeń szkolnych dzieci.

Praca kończy się wnioskami z badań, zakończeniem, bibliografią oraz spisem tabel i wykresów. Na końcu umieszczony jest aneks.

Niniejsza praca magisterska dostarcza cennych informacji, które mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia złożonej problematyki niepowodzeń szkolnych dzieci pochodzących z rodzin o wysokim statusie majątkowym i społecznym. Wiedza ta może okazać się niezbędna dla nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz rodziców w skierowaniu pomocy i wsparcia dla dzieci, które mimo korzystnych warunków majątkowych i społecznych, zmagają się z trudnościami w szkole.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print