Możliwości wykorzystania zasobów środowiska przyszkolnego w edukacji na przykładzie Szkoły w Bogdanowicach w gminie Głubczyce

UKŁAD PRACY

Wprowadzenie……………………str. 4
Cele pracy……………………….str. 6
Rozdział I
Teoretyczno-praktyczne aspekty wykorzystania zasobów lokalnego środowiska w edukacji…………………….str.7
1.1.Podstawowe rozstrzygnięcia terminologiczne, dotyczące pojęć związanych z edukacją w lokalnym środowisku……………………str. 7
1.2.Analiza podstaw programowych edukacji: przyrodniczej, ekologicznej, regionalnej, wychowania do życia w społeczeństwie, czytelniczej i medialnej- z ukierunkowaniem na możliwości poznawania przez uczniów środowiska przyszkolnego………str. 10
1.3.Walory geograficzne, historyczne, kulturowe, społeczne i przyrodnicze Gminy Głubczyce- w kontekście różnych źródeł wiedzy……………str. 19

Rozdział II
Podstawowe założenia badań własnych autora……….str. 39
2.1.Problemy badawcze…………………str. 39
2.2.Hipotezy badawcze………………….str. 40

Rozdział III
Diagnoza ( i ewaluacja) stanu wykorzystania zasobów środowiska lokalnego w szkolnej edukacji w świetle przeprowadzonych badań własnych – raport str. 41
3.1. Charakterystyka placówki…………………str. 41
3.2. Zakres badań…………………….str. 43
3.3. Organizacja i przebieg badań………………..str. 43
3.4. Metody, techniki, narzędzia badawcze……………..str. 43
3.5. Prezentacja i analiza uzyskanych wyników w zakresie:……….str. 44
A) znajomości lokalnego środowiska………………str. 44
B) stopnia wykorzystania różnych źródeł w procesie poznawania środowiska…………………..str.56
C) lokalnego określania umiejętności niezbędnych do poznawania środowiska lokalnego…………………….str. 61
D) działań edukacyjnych podejmowanych w praktyce szkolnej w związku z poznawaniem środowiska lokalnego…………….str. 67
E) potrzeb doskonalenia merytoryczno-metodycznego………..str. 76
3.6. Weryfikacja hipotez i ustalenie wniosków końcowych do dalszej, własnej pracy autora………………………str. 80

Rozdział IV
Ogólne i szczegółowe założenia szkolnego programu wykorzystania zasobów
środowiska lokalnego w edukacji – opracowanego w wyniku przeprowadzonych badań…………………….str. 85
4.1. Prezentacja szkolnego programu edukacji o środowisku lokalnym………str. 85
4.2. Sposoby (możliwości) wykorzystania środowiska lokalnego do zaznajamiania uczniów z problemami zrównoważonego rozwoju……………str. 97
4.3. Projekt edukacyjny „Od drzewa do makulatury” – przedstawienie zadania przygotowanego w opracowaniu zespołowym…………..str.106

Podsumowanie……………………str. 116
Wykaz piśmiennictwa………………..str. 118
Tabele……………………..str. 120
Wykresy………………………str.123
Zdjęcia…………………….str. 124
Załączniki……………………str. 125
Zaświadczenie…………………….str. 132

Liczba stron 134
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy dyplomowa
Rok oddania 2006
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print