Możliwości wykorzystania zasobów środowiska przyszkolnego w edukacji na przykładzie Szkoły w Bogdanowicach w gminie Głubczyce

UKŁAD PRACY

Wprowadzenie str. 4
Cele pracy str. 6

Rozdział I
Teoretyczno-praktyczne aspekty wykorzystania zasobów lokalnego środowiska w edukacji str.7
1.1.Podstawowe rozstrzygnięcia terminologiczne, dotyczące pojęć związanych z edukacją w lokalnym środowisku str. 7
1.2.Analiza podstaw programowych edukacji: przyrodniczej, ekologicznej, regionalnej, wychowania do życia w społeczeństwie, czytelniczej i medialnej- z ukierunkowaniem na możliwości poznawania przez uczniów środowiska przyszkolnego str. 10
1.3.Walory geograficzne, historyczne, kulturowe, społeczne i przyrodnicze Gminy Głubczyce- w kontekście różnych źródeł wiedzy str. 19

Rozdział II
Podstawowe założenia badań własnych autora str. 39
2.1.Problemy badawcze str. 39
2.2.Hipotezy badawcze str. 40

Rozdział III
Diagnoza ( i ewaluacja) stanu wykorzystania zasobów środowiska lokalnego w szkolnej edukacji w świetle przeprowadzonych badań własnych – raport str. 41
3.1. Charakterystyka placówki str. 41
3.2. Zakres badań str. 43
3.3. Organizacja i przebieg badań str. 43
3.4. Metody, techniki, narzędzia badawcze str. 43
3.5. Prezentacja i analiza uzyskanych wyników w zakresie str. 44
A) znajomości lokalnego środowiska str. 44
B) stopnia wykorzystania różnych źródeł w procesie poznawania środowiska str.56
C) lokalnego określania umiejętności niezbędnych do poznawania środowiska lokalnego str. 61
D) działań edukacyjnych podejmowanych w praktyce szkolnej w związku z poznawaniem środowiska lokalnego str. 67
E) potrzeb doskonalenia merytoryczno-metodycznego str. 76
3.6. Weryfikacja hipotez i ustalenie wniosków końcowych do dalszej, własnej pracy autora str. 80

Rozdział IV
Ogólne i szczegółowe założenia szkolnego programu wykorzystania zasobów środowiska lokalnego w edukacji – opracowanego w wyniku przeprowadzonych badań str. 85
4.1. Prezentacja szkolnego programu edukacji o środowisku lokalnym str. 85
4.2. Sposoby (możliwości) wykorzystania środowiska lokalnego do zaznajamiania uczniów z problemami zrównoważonego rozwoju str. 97
4.3. Projekt edukacyjny „Od drzewa do makulatury” – przedstawienie zadania przygotowanego w opracowaniu zespołowym str.106

Podsumowanie str. 116
Wykaz piśmiennictwa str. 118
Tabele str. 120
Wykresy str.123
Zdjęcia str. 124
Załączniki str. 125
Zaświadczenie str. 132

Liczba stron 134
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy dyplomowa
Rok oddania 2006

Edukacja ekologiczna jest niezwykle ważnym aspektem rozwoju młodego pokolenia i kształtowania świadomości ekologicznej. W tym celu warto wykorzystywać wszelkie dostępne źródła i narzędzia, takie jak środowisko przyszkolne. W szkołach można stworzyć warunki do nauki o ochronie środowiska i promocji postaw proekologicznych. Środowisko przyszkolne, w tym tereny zielone, budynki i infrastruktura, może stanowić ważne źródło dla edukacji ekologicznej. Celem tej pracy jest analiza możliwości wykorzystania zasobów środowiska przyszkolnego w edukacji ekologicznej oraz wskazanie sposobów, w jaki można wykorzystać je w praktyce.

W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci nastąpił znaczny wzrost zainteresowania edukacją ekologiczną i ochroną środowiska. Wiele organizacji i instytucji, w tym szkoły, stara się włączyć tę tematykę do swoich programów nauczania i działalności. Środowisko przyszkolne stanowi ważne źródło dla edukacji ekologicznej, ponieważ może być wykorzystywane do naśladowania i ćwiczenia proekologicznych zachowań, a także do pogłębiania wiedzy na temat ochrony środowiska.

W tej pracy zostanie przeanalizowana możliwość wykorzystania zasobów środowiska przyszkolnego w edukacji ekologicznej, w tym terenów zielonych, budynków i infrastruktury. Zostaną również wskazane sposoby, w jaki można wykorzystać je w praktyce, np. poprzez tworzenie programów nauczania i działań edukacyjnych opartych na doświadczeniach w terenie.

Celem pracy na temat możliwości wykorzystania zasobów środowiska przyszkolnego w edukacji jest zbadanie i zidentyfikowanie potencjalnych zasobów oraz możliwości ich wykorzystania w celu uatrakcyjnienia procesu edukacji.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print