Koncepcja programu gospodarki wodno- ściekowej na terenie zlewni Nysy Małej

SPIS TREŚCI

Wstęp

2. CEL I ZAKRES PRACY
3. CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI RZEKI NYSY MAŁEJ
3.1 Ukształtowanie powierzchni
3.2.Hydrografia
3.3 Klimat
3.4.Gleby.
3.5. Szata roślinna
4. OBLICZENIA HYDROLOGICZNE.
4.1 Informacje o danych wyjściowych
4.2 Wyznaczenie równania krzywej natężenia przepływu dla przekroju Bolkowice
4.3 Metodyka wyznaczania roku średniego, suchego i mokrego
4.4. Określenie średniego niskiego przepływu (SNQ)
4.5. Obliczenie przepływu nienaruszalnego (QN)
4.6. Obliczanie przepływów dyspozycyjnych
4.7. Podsumowanie obliczeń hydrologicznych.
5. ANALIZA ISTNIEJĄCEGO STANU GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE ZLEWNI NYSY MAŁEJ.
5.1. Zasoby wodne zlewni.
5.2. Gospodarka ściekowa
6. OCENA JAKOŚCI WODY W CIEKACH.
7.WARIANTOWE ROZWIĄZANIA INŻYNIERSKIE UMOŻLIWIAJĄCE PROWADZENIE RACJONALNEJ GOSPODARKI WODNEJ I OCHRONĘ WÓD PRZED POWODZIĄ.
7.1 Ochrona przed powodzią.
7.2 Ochrona jakości wody
8.WNIOSKI.
LITERATURA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW

Wstęp

Życie każdego organizmu zależy od dostępu do wody. Dawniej dostęp ten był nieograniczony i traktowany jako prawo korzystania z dóbr natury. W miarę postępu cywilizacyjnego prawo to ulega stopniowemu ograniczeniu. Ograniczenia te wynikają z potrzeby zapewnienia każdemu dostępu do korzystania z wód.

Intensywny rozwój obserwowany w różnych dziedzinach gospodarki narodowej, oraz towarzyszący temu wzrost wymagań kulturalno-bytowych ludności, stwarzają poważne problemy również w dziedzinie gospodarki wodnej. Wynika to z faktu, że woda stanowi jeden z podstawowych składników, bądź czynników niezbędnych dla prowadzenia większości procesów wytwórczych, przy czym jest dobrem, które nie daje się niczym zastąpić. Niekontrolowane zużycie wody lub eksploatacja naturalnych zasobów wodnych bez uwzględnienia właściwej koordynacji potrzeb wszystkich użytkowników może doprowadzić do zachwiania się bilansu wodnego lub pogorszenia jakości wód. W konsekwencji zjawiska te mogą powodować naruszenie równowagi naturalnego środowiska, przyczyniając się do powstania dużych strat w gospodarce narodowej.

Wprowadzanie przepisów regulujących korzystanie z wód podyktowane jest potrzebą ochrony zasobów wodnych przed ich wyczerpywaniem i zanieczyszczeniem. Rozwój przemysłu i wzrost liczby ludności na świecie powoduje stały wzrost zapotrzebowania na wodę, której zasoby są ograniczone i nierównomiernie rozłożone na świecie.

Wzrost liczby mieszkańców i podnoszenie standardu życia(np. budowa sieci wodociągów wiejskich), intensyfikacja rolnictwa i rozwój przemysłu powodują z jednej strony ciągły wzrost zapotrzebowania na wodę, a z drugiej- wzrost ilości powstających ścieków. Ścieki te, odprowadzane do wód powierzchniowych dodatkowo powodują uszczuplenie dyspozycyjnych zasobów wody na skutek pogorszenia jej jakości i tym samym przydatności.

Wzrastające zapotrzebowanie na wodę oraz konieczność zmechanizowania jej poboru wynika ze zmian zachodzących na wsi. Chodzi tu zwłaszcza o zmiany w strukturze ludności wiejskiej i w strukturze gospodarstw rolnych, o przeobrażenia w sieci i sposobach zabudowy wsi, o wzrost poziomu życia na wsi, zmiany w rozmiarach i strukturze produkcji rolnej. Szczególnie duży wpływ na wielkość zapotrzebowania i sposób zaopatrzenia w wodę wywierają zmiany w strukturze ludności na wsi oraz w wyposażeniu wiejskich gospodarstw domowych. W strukturze ludności wiejskiej coraz większe znaczenie ma ludność nierolnicza, nie akceptująca tradycyjnych form życia na wsi, mająca większe wymagania co do standardu życia codziennego.

Wobec odczuwalnego niedostatku wody w Polsce, szczególnie ważne jest utrzymanie dobrej jakości zasobów wodnych. Zanieczyszczenia bowiem ograniczają dyspozycyjność zasobów wodnych, stwarzają niebezpieczeństwo dla zdrowia, powodują wzrost kosztów oczyszczania i uzdatniania wody oraz zmniejszają powierzchnię terenów rekreacyjnych. Wody jest dużo, lecz na skutek nierozważnej gospodarki człowieka jest ona zanieczyszczana , a przez to nieprzydatna lub wręcz szkodliwa.

Liczba stron 56
Nazwa Szkoły Wyższej Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2001
Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print