Kierunki zagospodarowania osadów ściekowych

Spis treści:

1. Wstęp i cel pracy
2. Powstawanie osadów ściekowych
3. Skład i własności osadów
4. Regulacje prawne dotyczące gospodarowania osadami ściekowymi
5. Przyrodnicze zagospodarowanie osadów
5.1. Wykorzystanie w rolnictwie
5.2. Wykorzystanie w rekultywacji
5.3. Gromadzenie
5.3.1. Gromadzenie osadów z innymi odpadami
5.3.2. Składowiska osadów ściekowych
5.4. Kompostowanie
6. Unieszkodliwianie osadów
6.1. Zmniejszenie objętości osadu
6.2. Stabilizacja
6.3. Stabilizacja i higienizacja wapnem
6.4. Kondycjonowanie
6.5. Odwadnianie
7. Wnioski

1. Wstęp i cel pracy

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984), postępowanie z odpadami powinno zapewnić ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zapobieganie ich negatywnemu oddziaływaniu na środowisko.

Przez pojęcie: komunalne osady ściekowe, rozumie się pochodzący z oczyszczalni osad z komór fermentacyjnych a także innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych.

Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane:

  • w rolnictwie – do uprawy płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając uprawy przeznaczone do produkcji pasz,
  • do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
  • do dostosowania gruntów do potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • do uprawy roślin w celu produkcji kompostu,
  • do uprawy roślin przeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

Każda oczyszczalnia ścieków produkuje odpady w postaci: skratek, piasku i osadów ściekowych. W niniejszej pracy zajęto się analizą zagospodarowania osadów ściekowych.
Wzrost liczby budowanych nowych oczyszczalni ścieków prowadzi do zwiększenia się ilości odpadów powstających w trakcie oczyszczania ścieków, dlatego bardzo ważnym zagadnieniem jest ostateczne ich unieszkodliwienie lub zagospodarowanie.

Zastosowanie najnowszych urządzeń do przeróbki odpadów nie wystarcza, by rozwiązać problem gospodarki osadami. Niezbędne jest wyprowadzenie osadów poza teren oczyszczalni w sposób bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi (Bień i inni 1999).

Systemy przeróbki osadów powinny minimalizować stosowanie chemikaliów, być proste i bezpieczne w obsłudze, a przede wszystkim zawierać elementy zrównoważonego rozwoju – produkując materiał, który można wykorzystać przyrodniczo (Bień i inni 1999).

Celem pracy było usystematyzowanie wiadomości dotyczących gospodarki osadami ściekowymi w kontekście nowych regulacji prawnych.

Liczba stron 35
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Rodzaj pracy inżynierska
Rok oddania 2002
Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print