Motywacja i ocena pracowników w procesie zarządzania

MOTYWACJA I OCENA PRACOWNIKÓW W PROCESIE ZARZĄDZANIA

SPIS TREŚCI

WSTĘP …………………………………………………………………………………….6

ROZDZIAŁ 1
PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z MOTYWACJĄ ……………………………………………8
1.1. Miejsce motywowania w procesie zarządzania …………………………………………………….8
1.2. Motywowanie – pojęcie, istota i zadania …………………………………………………………….11
1.3. Motywacja – przełom historyczny ……………………………………………………………………..14
1.4. Współczesne ujęcie teorii motywacji …………………………………………………………………22
1.4.1. Teorie treści …………………………………………………………. .23
1.4.1.1. Hierarchia potrzeb Maslowa …………………………………………………………………23
1.4.1.2. Dwuczynnikowa teoria motywacji …………………………………………………………25
1.4.1.3. Teoria X i Y ………………………………………………………….26
1.4.1.4. Teorie ERG ……………………………………………………………………27
1.4.1.5. Trzy potrzeby wg Atkinsona …………………………………………………………………28
1.4.1.6. Teoria potrzeb wg Mc Clellanda ……………………………………………………………28
1.4.2. Teorie procesu ………………………………………………………………………………..29
1.4.3. Teoria wzmocnienia …………………………………………………………..30
1.5. Współczesne podejście do motywowania …………………………………………………………..31
1.5.1. Kierunki motywacji ……………………………………………………………..33
1.5.2. Komunikacja jako narzędzie motywowania do pracy………………………………………35
1.5.3. Najczęstsze przyczyny i skutki utraty motywacji osiągnięć ……………………………..43
1.5.4. Sposoby wzmacniania motywacji …………………………………………………………………44
1.5.5. Wynagrodzenia ………………………………………………………………46
1.5.5.1. Wynagrodzenia materialne …………………………………………………………………..48
1.5.5.2. System czasowy jako element wynagrodzenia ……………………………………….50

ROZDZIAŁ 2
OCENA PRACOWNIKÓW ………………………………………………………………………….54
2.1. Ocena wyników pracy …………………………………………………………….55
2.2. Poziomy ocen ………………………………………………………………………………….57
2.3. Przygotowanie pracowników do wprowadzenia systemów ocen …………………………..58
2.4. Znaczenie informacji w ocenie pracownika ………………………………………………………..62
2.5. Funkcje systemu ocen …………………………………………………………….64
2.6. Jak zapobiegać błędom w ocenie pracownika …………………………………………………….65
2.7. Oceny okresowe na przykładzie przedsiębiorstw polskich i zagranicznych …………….70
2.8. Samoocena …………………………………………………………………..76

ROZDZIAŁ 3
MOTYWACJA I OCENA PRACOWNIKÓW W WYBRANYCH ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH …………………………..78
3.1. Motywowanie do pracy oraz wdrożenie systemu ocen okresowych
w „XXX” S.A. ……………………………………………………………………………78
3.2. „XXX” w swoim raporcie ……………………………………………………………..82
3.2.1. Opieka nad rodziną ……………………………………………………………..83
3.2.2. Składanie skarg ………………………………………………………………..84
3.3. System ocen pracowników w Z.M. „XXX” Sp. z o.o. w Legnicy ………………………85
3.4. Rozmowa oceniająca pracownika w firmie „XXX” ……………………………………….93

Zakończenie ………………………………………………………………………………..101
Bibliografia ………………………………………………………………………………………102
Spis rysunków, tabel i załączników………………………………………………………………………..105