Hotelarstwo

Hotelarstwo jest kierunkiem blisko związanym z turystyką – często są to kierunki na tych samych wydziałach, kierunki, które mają zbliżoną podstawę programową, które dają podobną wiedzę ich absolwentom.

Turystykę i Rekreację można studiować zarówno na Akademiach Wychowania Fizycznego jak i na Uniwersytetach.

Studia magisterskie na Akademit Wychowania Fizycznego w Poznaniu (Wydział Turystyki i Rekreacji) trwają 4,5 roku z możliwością złożenia egzaminu dyplomowego oraz uzyskania stopnia licencjata po trzecim roku studiów. Dwa pierwsze lata to wspólne kształcenie studentów, natomiast po drugim roku następuje podział na specjalności. Następuje specjalizacja na:

  • hotelarstwo: zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne z elementami planowania przestrzennego, marketing w hotelarstwie, ekonomika hotelarstwa, żywienie i usługi gastronomiczne, socjologia organizacji hotelarskich, prawo w hotelarstwie, funkcjonowanie oraz organizacja zakładu hotelarskiego, laboratoria, ćwiczenia terenowe,
  • organizacja i obsługa ruchu turystycznego: głównie ćwiczenia terenowe,
  • polityka turystyczna: zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne z elementami planowania przestrzennego, informatyka w turystyce, organizacja i zarządzanie, ekonomika turystyki, socjologia turystyki, marketing w turystyce, kultura a żywienie, teoria rekreacji, ekonomika przedsiębiorstw turystycznych, biometeorologia turystyki, ćwiczenia terenowe,
  • rekreacja: zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne z elementami planowania przestrzennego,  teoria i metody rekreacji, rekreacja ruchowa, socjokulturalne formy rekreacji, zarządzanie finansami z elementami rachunkowości finansowej, ekonomika rekreacji, polityka społeczna, biometeorologia rekreacji, socjologia czasu wolnego, zagospodarowanie przestrzenne i urządzenia dla rekreacji.

Plany zajęć uwzględniają, oczywiście, lektoraty z języków obcych oraz  zajęcia z wychowania fizycznego.

Poniżej nasze gotowe prace z hotelarstwa: