Funkcjonowanie dziecka w przedszkolu – uwarunkowania środowiskowe

Liczba stron: 105

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

Wstęp

Rozdział 1: Teoretyczne podstawy badań / przegląd literatury przedmiotu
1.1. Właściwości rozwojowe dziecka w wieku przedszkolnym
1.1.1. Czynniki i fazy rozwoju w wieku przedszkolnym
1.1.2. Rozwój działalności i kontaktów społecznych
1.1.3. Rozwój fizyczny
1.1.4. Rozwój psychiczny
1.1.5. Trudności wychowawcze
1.2. Pojęcie systemu i analiza systemowa a edukacja przedszkolna
1.2.1. Ogólna definicja systemu
1.2.2. Istota edukacji przedszkolnej
1.2.3. Cele i zadania edukacji przedszkolnej
1.2.4. Zasady, metody i formy pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
1.2.5. Funkcjonowanie dziecka w przedszkolu
1.3. Środowisko rodzinne dziecka
1.3.1. Pojęcie i czynniki środowiska rodzinnego
1.3.2. Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze i kulturowe
1.3.3. Pojęcie i cechy rodziny
1.3.4. Funkcje rodziny
1.4. Obszary środowiskowe życia dziecka
1.4.1. Rodzina i inne grupy w najbliższym otoczeniu dziecka
1.4.2. Instytucje lokalne – świetlice, domy kultury, chóry itp.
1.4.3. Instytucje ponadlokalne – środki masowego przekazu

Rozdział 2: Metodologia badań własnych
2.1. Przedmiot i cel badań
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Zmienne i ich wskaźniki
2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
2.5. Dobór badanej próby i organizacja badań

Rozdział 3: Wyniki badań własnych
3.1. Związki między demograficznymi właściwościami rodziny a funkcjonowaniem dziecka w przedszkolu
3.2. Współpraca rodziców z nauczycielami i jej związek z funkcjonowaniem dziecka w przedszkolu
3.3. Relacje grupowe i emocje dziecka w przedszkolu a funkcjonowanie dziecka
3.4. Sukcesy i porażki dziecka a funkcjonowanie w grupie przedszkolnej

Zakończenie
Bibliografia
Aneksy

Kwestia funkcjonowania dziecka w grupie przedszkolnej jest bardzo skomplikowana i szeroka. Zakres semiotyczny tego terminu jest niezwykle duży. Nie jest więc łatwo ująć funkcjonowanie dzieci w ramy badawcze. Można jednak badań poszczególne zachowania i sposoby radzenia sobie z niektórymi sytuacjami, aby później wypowiadać się na temat funkcjonowania. Tak tez będzie to wyglądało w poniższej pracy, której badania będą poświęcone umiejętności współpracy dzieci między sobą, umiejętności kontrolowania emocji, umiejętności bawienia się z innymi dziećmi czy choćby reakcji dzieci na odnoszone sukcesy i porażki. Te wszystkie kategorie mieszczą się w ujęciu funkcjon0wania dziecka, które – co chcę udowodnić – są uwarunkowane szeregiem różnorodnych czynników od pozycji materialnej rodziny, poprzez stan zdrowia rodziców, aż do zainteresowań dzieci i wielu innych.

Czynniki rzutujące na zachowania dzieci w przedszkolach zawęziłam w badaniach do czynników rodzinnych. Głównie będę się więc zajmowała tym, co dzieje się w domu dziecka i w jaki sposób przekłada się to na jego funkcjonowanie w przedszkolu.

W celu jasnego i rzetelnego prowadzenia wywodu podzieliłam pracę na trzy zasadnicze części: teoretyczną, metodologiczną i empiryczną.

W rozdziale pierwszym (teoretycznym) zostaną przytoczone podstawowe dane na temat rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym, ich środowiskowych warunkach funkcjonowania w rodzinie, czy innych obszarów wychowawczych i socjalizacyjnych dzieci. Rozdział ten składa się z czterech podrozdziałów i jest skonstruowany zgodnie z zasadą systematyczności: od ogółu do szczegółu.
W rozdziale drugim zaprezentowałam podstawowe zagadnienie metodologiczne badań własnych, a więc po kolei: przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy badawcze, zmienne i ich wskaźniki, metody, techniki i narzędzia badawcze oraz dobór badanej próby i organizacja badań. Dzięki tym ustaleniom będzie można systemowo podejść do części analitycznej pracy, czyli rozdziału trzeciego.

Analiza empiryczna będzie się opierała o podział na dwa podrozdziały. W pierwszym przedstawione zostaną „suche” wyniki badań, zebrane z trzech narzędzi badawczych: kwestionariusza wywiadu z rodzicami, arkusza obserwacji dla nauczycieli przedszkolnych i z testu socjometrycznego Moreno. Całość analiz posłuży weryfikacji hipotez badawczych, której poświęcony będzie drugi podrozdział.

W zakończeniu znajdzie się tak zwana rekapitulacja idei, czyli podsumowanie głównych wniosków empirycznych. Praca zakończona jest bibliografią, która wykorzystano do jej napisania oraz aneksami, którymi są narzędzia badań własnych.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print