Funkcjonowanie dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w szkole integracyjnej

Liczba stron: 116

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp..4

Rozdział I
Wybrane aspekty niepełnosprawności w ujęciu teoretycznym.
1.1. Pojęcie i klasyfikacja niepełnosprawności..7
1.2. Kryteria oceny i stopnie niepełnosprawności..11
1.3. Niepełnosprawność a specjalne potrzeby edukacyjne dziecka..16
1.4. Edukacja integracyjna jako forma kształcenia dzieci niepełnosprawnych..19

Rozdział II
Osoby niepełnosprawne intelektualnie w społeczeństwie.
2.1. Społeczne definiowanie osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną..25
2.2. Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie w sferze emocjonalno- społecznej..31
2.3. Postrzeganie osób niepełnosprawnych intelektualnie w społeczeństwie..36
2.4. Problemy i trudności w rozwoju społecznym osób z lekką niepełnosprawnością umysłową ..40

Rozdział III
Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w szkole na przykładzie dziecka z FAS.
3.1. Szkoła jako środowisko edukacyjne i wychowawcze..48
3.2. Dziecko z FAS w kontekście szkoły..55
3.3. Główne założenia pracy z dziećmi z zespołem FAS..62
3.4. Metody i formy pomocy dziecku z zespołem FAS..67

Rozdział IV
Założenia metodologiczne badań własnych.
4.1. Cel i przedmiot badań..72
4.2. Problemy badawcze..75
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze..77
4.4. Organizacja i przebieg badań..84

Rozdział V
Rozwój dzieci niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w świetle badań własnych.
5.1. Charakterystyka terenu badań i badanej populacji..86
5.2. Analiza i interpretacja wyników badań..87
5.3. Wnioski z badań..102

Zakończenie..104
Bibliografia..107
Aneks..113

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print