Funkcjonowanie dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w szkole integracyjnej

Liczba stron: 116

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp..4

Rozdział I
Wybrane aspekty niepełnosprawności w ujęciu teoretycznym.
1.1. Pojęcie i klasyfikacja niepełnosprawności..7
1.2. Kryteria oceny i stopnie niepełnosprawności..11
1.3. Niepełnosprawność a specjalne potrzeby edukacyjne dziecka..16
1.4. Edukacja integracyjna jako forma kształcenia dzieci niepełnosprawnych..19

Rozdział II
Osoby niepełnosprawne intelektualnie w społeczeństwie.
2.1. Społeczne definiowanie osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną..25
2.2. Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie w sferze emocjonalno- społecznej..31
2.3. Postrzeganie osób niepełnosprawnych intelektualnie w społeczeństwie..36
2.4. Problemy i trudności w rozwoju społecznym osób z lekką niepełnosprawnością umysłową ..40

Rozdział III
Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w szkole na przykładzie dziecka z FAS.
3.1. Szkoła jako środowisko edukacyjne i wychowawcze..48
3.2. Dziecko z FAS w kontekście szkoły..55
3.3. Główne założenia pracy z dziećmi z zespołem FAS..62
3.4. Metody i formy pomocy dziecku z zespołem FAS..67

Rozdział IV
Założenia metodologiczne badań własnych.
4.1. Cel i przedmiot badań..72
4.2. Problemy badawcze..75
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze..77
4.4. Organizacja i przebieg badań..84

Rozdział V
Rozwój dzieci niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w świetle badań własnych.
5.1. Charakterystyka terenu badań i badanej populacji..86
5.2. Analiza i interpretacja wyników badań..87
5.3. Wnioski z badań..102

Zakończenie..104
Bibliografia..107
Aneks..113

Praca magisterska pod tytułem „Funkcjonowanie dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w szkole integracyjnej” to próba przybliżenia niełatwej tematyki, która dotyczy edukacji i codziennego funkcjonowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach integracyjnych. Skomponowana na 116 stronach, praca ta została napisana w roku 2013, kiedy na podstawie obserwacji oraz badań własnych podjąłem się dokładnej analizy tej problematyki.

Złożoność tej tematyki wymagała podjęcia wielowymiarowej analizy, uwzględniającej zarówno kwestie teoretyczne, jak i praktyczne. W pierwszym rozdziale, zatytułowanym „Wybrane aspekty niepełnosprawności w ujęciu teoretycznym”, skupiłem się na ujęciu teoretycznym niepełnosprawności. Omówiłem pojęcie i klasyfikację niepełnosprawności, kryteria oceny i stopnie niepełnosprawności, a także relację między niepełnosprawnością a specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dziecka. Ten rozdział kończy się analizą edukacji integracyjnej jako formy kształcenia dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział drugi, zatytułowany „Osoby niepełnosprawne intelektualnie w społeczeństwie”, poświęciłem analizie społecznego definiowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Omówiłem także funkcjonowanie tych osób w sferze emocjonalno-społecznej, ich postrzeganie w społeczeństwie oraz problemy i trudności w ich rozwoju społecznym.

W trzecim rozdziale, zatytułowanym „Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w szkole na przykładzie dziecka z FAS”, skupiłem się na omówieniu szkoły jako środowiska edukacyjnego i wychowawczego. Przybliżyłem Czytelnikowi specyfikę funkcjonowania dziecka z zespołem FAS w kontekście szkoły, główne założenia pracy z tymi dziećmi oraz metody i formy pomocy dziecku z zespołem FAS.

Rozdział czwarty, zatytułowany „Założenia metodologiczne badań własnych”, jest poświęcony prezentacji celu i przedmiotu badań, problemów badawczych, metod, technik i narzędzi badawczych, a także organizacji i przebiegu badań.

Ostatni, piąty rozdział, zatytułowany „Rozwój dzieci niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w świetle badań własnych”, prezentuje charakterystykę terenu badań i badanej populacji, analizę i interpretację wyników badań oraz wnioski z badań.

Celem tej pracy jest próba zrozumienia i ukazania sytuacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w szkole integracyjnej, z nadzieją, że może przyczynić się do poprawy jakości edukacji i wsparcia dla tych dzieci. Jest to szczególnie istotne dla nauczycieli, rodziców, terapeutów i innych specjalistów pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, ale również dla szerokiego grona czytelników zainteresowanych tematyką niepełnosprawności i edukacji integracyjnej.

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print