Funkcje opiekuńczo-wychowawcze świetlicy na przykładzie świetlicy integracyjnej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych

Liczba stron: 87

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp.1

Rozdział I
Funkcje opiekuńczo-wychowawcze świetlicy na przykładzie świetlicy integracyjnej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w świetle literatury
1.1. Rodzina jako komórka wychowawcza oraz jej problemy 3
1.1.1. Pojęcie rodziny 3
1.1.2. Funkcje rodziny 5
1.1.3. Struktura rodziny 7
1.1.4. Rodzina dysfunkcyjna 9
1.1.5. Charakterystyka rodzin dysfunkcyjnych 11

1.2. Charakterystyka pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy 16
1.2.1. Geneza pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy 16
1.2.2. Rodzaje świetlic Polsce 19
1.2.3. Funkcje świetlicy 21
1.2.4. Formy, metody i zasady pracy świetlicy 22
1.2.5. Atmosfera towarzysząca pracy w świetlicy 26
1.2.6. Współpraca świetlicy ze środowiskiem szkolnym i rodzinnym 27
1.2.7. Plan pracy świetlicy 29

Rozdział II
Metodologiczne podstawy pracy
2.1. Cel i przedmiot badań 34
2.2. Problemy i hipotezy badawcze, zmienne i wskaźniki 35
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 42
2.4. Ogólna charakterystyka terenu badań i próby badawczej 46

Rozdział III
Funkcje opiekuńczo-wychowawcze świetlicy na przykładzie świetlicy integracyjnej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych- wyniki badań własnych
3.1. Charakterystyka badanej grupy wychowanków 55
3.2. Prezentacja wyników badań 58
3.3. Charakterystyka badanej grupy wychowanków 67
3.4. Prezentacja wyników badań 69
3.5. Wnioski z badań 77

Zakończenie 82
Bibliografia 84
Spis wykresów 86
Aneks 87

Praca magisterska pod tytułem „Funkcje opiekuńczo-wychowawcze świetlicy na przykładzie świetlicy integracyjnej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych” stanowi próbę analizy i syntezę tematyki związanej z funkcjonowaniem świetlic, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w środowisku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Praca ta, składająca się z 87 stron, została zrealizowana w 2011 roku i odwołuje się do zarówno teoretycznych podstaw funkcjonowania świetlic, jak i praktycznych aspektów ich pracy.

Pierwszy rozdział pracy, zatytułowany „Funkcje opiekuńczo-wychowawcze świetlicy na przykładzie świetlicy integracyjnej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w świetle literatury”, stanowi studium teoretyczne problematyki. Omówione w nim zostały kwestie związane z pojęciem rodziny, jej funkcjami, strukturą, jak również problematyką rodziny dysfunkcyjnej. Część ta kończy się omówieniem genezy pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy, jej typów, funkcji, metod i zasad pracy, atmosfery panującej w świetlicy, a także jej współpracy ze środowiskiem szkolnym i rodzinnym.

Rozdział drugi, „Metodologiczne podstawy pracy”, zawiera szczegółowy opis celu i przedmiotu badań, problemów i hipotez badawczych, zmiennych i wskaźników, metod, technik i narzędzi badawczych, a także charakterystykę terenu badań i próby badawczej.

Rozdział trzeci, „Funkcje opiekuńczo-wychowawcze świetlicy na przykładzie świetlicy integracyjnej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych- wyniki badań własnych”, prezentuje wyniki badań przeprowadzonych na badanej grupie wychowanków. W tym rozdziale omówiono charakterystykę badanej grupy, prezentację wyników badań oraz wnioski płynące z tych badań.

Celem pracy było zrozumienie i ukazanie roli i funkcji świetlic w środowisku dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych, z nadzieją, że może to przyczynić się do zrozumienia problemów tych dzieci i młodzieży oraz do doskonalenia pracy świetlic. Praca ta jest skierowana zarówno do specjalistów zajmujących się problematyką opieki i wychowania, jak i do wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

4/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print