Funkcje opiekuńczo-wychowawcze placówki szkolnej

Liczba stron: 65

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Olsztynie

Rodzaj pracy: praca licencjacka

Rok oddania: 2002

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. Przegląd literatury przedmiotu. 6
1. Pojęcie szkoły, jej rola, zadania, funkcje. 6
2. Wychowanie jako proces społeczny, jego rola w funkcjonowaniu szkoły. 16
3. Rola wychowawcy w realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczych w szkole. 19

ROZDZIAŁ II. Metodologia badań. 25
1. Cel i przedmiot badań. 25
2. Problemy i hipotezy badawcze. 26
3. Metody i narzędzia badawcze. 29
4. Teren, organizacja i przebieg badań. 30
5. Charakterystyka badanej zbiorowości. 32

ROZDZIAŁ III. Pedagogiczna analiza wyników badań. 35
1. Miejsce problematyki wychowawczej i opiekuńczej w organizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego. 35
2. Realizacja funkcji opiekuńczych w szkole. 38
3. Realizacja zadań wychowawczych przez badaną placówkę. 40
4. Zakres i sposób współpracy z rodzicami. 43
5. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych badanej placówki w odczuciu samych wychowanków. 46
6. Współdziałanie rodziców ze szkołą. 48
7. Opinie o wpływie działalności wychowawczo – opiekuńczej szkoły na wyniki w pracy dydaktycznej. 49
8. Czynniki zewnętrzne ułatwiające realizację zadań
wychowawczych. 50

PODSUMOWANIE 53
BIBLIOGRAFIA 56
SPIS TABEL 58
ANEKSY 59

WSTĘP

Osobowość dziecka zaczyna się kształtować w pierwszych tygodniach życia płodowego. Pełna rodzina stanowi więc naturalne, podstawowe i pierwsze środowisko, w którym przebiega rozwój podstawowych cech osobowości dzieci, bezpośrednio modyfikując ich zachowanie. Dzieci wychowują się jednak nie tylko pod wpływem rodziny, ale i pod wpływem całego społeczeństwa, panujących w nim postaw, zwyczajów, z którymi dziecko styka się już w okresie wczesnoszkolnym.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z zależności dziecka od dorosłych, od ich poczucia odpowiedzialności i umiejętności zaspokajania potrzeb biologicznych i psychicznych dzieci. Dlatego też rodzice i nauczyciele powinni zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do rozwoju. Chodzi tu przede wszystkim o proces szeroko rozumianego wychowania.

Nie ulega wątpliwości, że nowe czasy wymagają nowego podejścia do wychowania. Obecnie proces wychowawczy idzie w kierunku wychowania kreatywnego, twórczego, wychowania do demokracji, samowychowania, gdzie dziecko ma prawo do decydowania o sobie, o swoim rozwoju i postępowaniu. Niezbędnym elementem takiego wychowania jest podmiotowe traktowanie dzieci. Oznacza ono humanistyczne podejście do nich, zapewnienie im w miarę samodzielnego bycia i kierowania własnym rozwojem. Odejście szkoły od dotychczasowego priorytetu zadań dydaktycznych pozwoli bowiem na skuteczniejsze przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym i niedostosowaniu społecznemu.

W związku z tym szkoła ma do zrealizowania ważne funkcje opiekuńcze i wychowawcze. Polega ona między innymi na organizacji czasu wolnego uczniów i ich racjonalnego wypoczynku, indywidualnego i wielostronnego rozwoju każdego dziecka. Są to bardzo istotne zadania, zwłaszcza, że obecnie rodzice pochłonięci pracą, obowiązkami zawodowymi i społecznymi coraz mniej czasu poświęcają dziecku. W takich sytuacjach szkoła staje się drugim, a często i najważniejszym środowiskiem wychowawczym.

Celem niniejszej pracy jest ocena działalności opiekuńczo – wychowawczej szkoły na przykładzie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej nr 2 w Szczytnie. Składa się ona z trzech części.

Pierwszy rozdział zawiera terminologię tematu. Wyjaśnione są w nim podstawowe pojęcia dotyczące szkoły oraz jej funkcji opiekuńczych i wychowawczych. Poruszony został również problem wychowania jako procesu społecznego i roli wychowawcy w działalności placówki.

W drugiej części przedstawiona została metodologia badań, czyli cele, zadania i problemy badawcze niniejszego opracowania. Zawarte są tutaj również metody i narzędzia wykorzystane do przeprowadzania badań, a także krótka charakterystyka terenu i grupy badawczej.

Trzecia część tego opracowania dotyczy analizy wyników badań i ich interpretacji. Zwrócona jest tutaj uwaga na sposoby realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych przez badaną placówkę oraz opinie rodziców, nauczycieli i uczniów na temat spełniania tych funkcji przez szkołę.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print