Edukacyjne programy telewizyjnych oglądane przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Liczba stron: 91

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2008

Zawartość pracy:

WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ I: TEORETYCZNE PODSTAWY BADAŃ NAD FUNKCJAMI EDUKACYJNYMI PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
1.1. Prawidłowości rozwoju umysłowego, społecznego i emocjonalnego dziecka w wieku wczesnoszkolnym – cechy i właściwości
1.2. Telewizja a inne środki masowego przekazu
1.3. Mechanizmy działania telewizji oraz struktura i treść programów telewizyjnych
1.4. Funkcje telewizji
1.5. Oddziaływanie telewizji na dziecko
1.5.1. Pozytywne aspekty wpływu telewizji na dzieci
1.5.2. Przejawy ujemnego oddziaływania na dzieci

ROZDZIAŁ II: METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH
2.1. Rodzaje badań pedagogicznych
2.2. Przedmiot i cel badań własnych
2.3. Problemy badawcze
2.4. Hipotezy robocze badań własnych
2.5. Zmienne zależne i niezależne oraz ich wskaźniki
2.6. Metody i techniki badawcze wykorzystane w pracy
2.7. Dobór i charakterystyka społeczno-demograficzna badanej próby
2.8. Organizacja i przebieg badań
2.9. Przewodnik do interpretacji bajki

ROZDZIAŁ III: WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH
3.1. Struktura, treść i częstotliwość programów oglądanych przez dzieci ą
3.2. Wartości programów telewizyjnych, oglądanych przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym
3.3. Czynniki rzutujące na częstotliwość percepcji programów telewizyjnych
3.4. Reakcje dzieci na oglądane programy telewizyjne
3.5. Działania przygotowujące dziecko do prawidłowej percepcji programów telewizyjnych zdaniem rodziców
3.6. Interpretacja bajki „Kubuś Puchatek”

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
ANEKS

Programy telewizyjne są obecne w życiu dziecka i wywołują z pewnością sporo zachowań w życiu dziecka, kształtując przy tym rozwojowe cechy psychiczne, emocjonalne czy społeczne. Problem w tym, że nie wszystkie programy telewizyjne zawierają pozytywne treści i są wśród nich takie, które mogą spowodować wiele złego w psychice dziecka. Na pewno jednak nie jest tak, że wszystko co dzieci widzą w telewizji jest złe i należy dostrzegać też pozytywne funkcje programów.

Jedną z najważniejszych jest funkcja edukacyjna programów telewizyjnych. Pojawia się ona we wszystkich tych przypadkach, w których treści transmitowane przez telewizję zawierają czynnik wiedzy przydatnej dla dziecka. Szczególnie jest t ważne w wieku wczesnoszkolnym, kiedy dzieci najwięcej uczą się o otaczającym je świecie.

Niniejsza praca jest poświęcona w całości właśnie edukacyjnym funkcjom programów telewizyjnych w życiu dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Poruszone zostaną zagadnienia pozytywnych wpływów telewizyjnych treści i przytoczone zostaną polskie i zagraniczne badania psychologów, a także pedagogów i socjologów.

Całość pracy składa się z trzech rozdziałów, przy czym pierwszy będzie miał charakter teoretyczny, drugi – charakter metodologiczny, a trzeci – charakter empiryczny.

W rozdziale pierwszym poruszone są zagadnienia związane z teoretycznymi podstawami badań nad funkcjami edukacyjnymi programów telewizyjnych. Zrealizowanie tego tematu wymaga jednak poruszenia sprawy prawidłowości rozwoju umysłowego i społecznego dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Pojawi się to w pierwszym podrozdziale wraz z cechami oraz właściwościami dzieci w tym okresie rozwojowym. Drugi podrozdział skupi się na mechanizmach działania telewizji, jako specyficznego środka masowego przekazu. Zaraz później podjęty zostanie temat funkcji mediów, oczywiście głównie w odwołaniu do telewizji. Na koniec tego rozdziału pojawi się kwestia kluczowa, czyli oddziaływanie telewizji na dzieci, z podkreśleniem pozytywnych aspektów, ale także z zaznaczeniem ujemnego oddziaływania.

Rozdział drugi będzie omawiał takie kwestie, jak: rodzaje badań pedagogicznych, przedmiot i cel badań własnych, problemy badawcze, hipotezy robocze badań własnych, zmienne zależne i niezależne oraz ich wskaźniki, metody i techniki badawcze wykorzystane w pracy, dobór i charakterystyka społeczno-demograficzna badanej próby oraz organizacja i przebieg badań. Opracowanie powyższych kwestii będzie podstawą pod rozdział ostatni.

W trzecim rozdziale podsumowane są wynik badań własnych. Analiza trzech wybranych metod badawczych (ankieta, wywiad i analiza dokumentów) pozwoli na zweryfikowanie hipotez badawczych, w skutek czego możliwa będzie odpowiedź na postawione w pracy pytania badawcze.

Całość pracy zwieńczona będzie podsumowującym zakończeniem, a także zestawieniem bibliograficznym pozycji wykorzystanych w toku pisania pracy. W aneksach na końcu znajdują się narzędzia badawcze.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print