Anoreksja – problem u dziewcząt oraz młodych kobiet

Liczba stron: 84

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2007

Zawartość pracy:

Wstęp 3

ROZDZIAŁ I 5
Problematyka osób chorych na anoreksję w świetle literatury przedmiotu 5

ROZDZIAŁ II 9
2.1. Zaburzenia łaknienia i miejsce anoreksji pośród nich 9
2.2. Objawy anoreksji i jej przebieg 12

ROZDZIAŁ III 20
Media, reklama wizualna a anoreksja Anoreksja w świetle psychologii reklamy 20

ROZDZIAŁ IV 23
Środowisko rodzinne i jego wpływ na przebieg choroby 23

ROZDZIAŁ V 30
Leczenie anoreksji – rokowania i formy terapii 30

ROZDZIAŁ VI 38
Profilaktyka w anoreksji Rodzaje, cele, zadania działalności profilaktycznej 38

ROZDZIAŁ VII 44
Metodologia badań własnych 44
7.1. Cel, przedmiot i problematyka badań 44
7.2. Hipotezy badawcze 45
7.3. Metody badań i ich charakterystyka 46
7.4. Organizacja i przebieg badań 48
7.5. Charakterystyka badanej grupy 49

ROZDZIAŁ VIII 51
Analiza wyników badań własnych 51
8.1. Charakterystyka środowiska rodzinnego osób z anoreksją 51
8.2. Postawy rodziców wobec dzieci chorych na anoreksję 55
8.3. Funkcjonowanie w społeczeństwie osób chorych na anoreksję 59

Podsumowanie 63
Wnioski 66
Bibliografia 68
Aneksy 69
Kwestionariusz wywiadu dziewcząt chorych na anoreksję 69
Ankieta 71
Ankieta z rodzicami dzieci z syndromem gotowości anorektycznej 73
Zdania niedokończone kierowane do osób z syndromem gotowości anorektycznej 75
Projekty Zajęć Warsztatów Profilaktycznych 77

Obecnie, w dobie XXI wieku w Polsce obserwujemy wiele przemian w życiu gospodarczym, kulturalnym i społecznym. Podkreśla się rolę sukcesu, dążenia do zajmowania jak najwyższego statusu społecznego, zachęca się do rywalizacji. Cenione w naszej kulturze wartości takie jak: produktywność, inteligencja, atrakcyjność fizyczna przysłaniają nam wartość osobową jednostki. To media narzucają nam jak mamy żyć, jakie wartości powinny stanowić dla nas priorytety, to media wreszcie mówią nam jak mamy wyglądać, jakie mamy nosić ubrania, fryzury, jak powinno wyglądać nasze ciało.

Osobie mało atrakcyjnej, z nadwagą, trudniej dziś znaleźć pracę, partnera życiowego, uprawiać hobby. To prawdziwa zmora naszych czasów. Kobieta musi być nie tylko alfą i omegą, znakomitą matką, świetną kucharką, ale też … być szczupła.

Przez takie wzorce nam narzucane choroba anoreksji przybiera rozmiar epidemiologiczny.

Anoreksja, jak każde uzależnienie, jest chorobą nieuleczalną, możliwe jest jedynie zaleczenie jej, co nie oznacza całkowitego wyjścia z choroby.

Dla wszystkich pacjentów najważniejsze jest wsparcie rodziny i przyjaciół, ale ile z nas potrafi rozpoznać problem, ilu z nas potrafi podać pomocną dłoń choremu na anoreksję. Osoby chore na tę chorobę mają wyraźną niechęć do leczenia się, a my sami nie wiedząc jak można im pomóc, pozostawiamy ich samym sobie.

Problem zaburzeń odżywiania nie może być bagatelizowany, bowiem każda z osób uzależnionych od jedzenia to odrębny dramat życiowy człowieka.

Praca moja ma na celu przybliżenie problemu chorych na anoreksję i przyczyn powstawania tej choroby. Przybliżenie środowiska rodzinnego chorych na anoreksję, bowiem bardzo często to właśnie oni (rodzina) stanowią przyczynę ucieczki w chorobę.

Celem pracy jest poznanie sytuacji osób chorych na anoreksję i ich funkcjonowanie w życiu codziennym.

Rozważania te zapoczątkowały własne empiryczne rozstrzygnięcia. Procedura badawcza wymagała zastosowania metod o charakterze diagnostyczno-eksploracyjnym. Wykorzystano w pracy kwestionariusz wywiadu środowiskowego, ankietę dla rodziców oraz wywiad z osobami chorymi na anoreksję. Badania przeprowadzono od października 2005 roku do marca 2006 roku. Podstawowymi pojęciami, wokół których rozwijały się badania są: anoreksja psychiczna, środowisko społeczne, rodzina, zainteresowania.

Termin anoreksja stosowany jest zamiennie z terminem jadłowstręt psychiczny.

Struktura pracy zawiera się w czterech rozdziałach.

W pierwszym rozdziale przedstawiono pojęcie anoreksji, objawy i środowisko rodzinne.

Drugi rozdział poświęcony jest analizie terapii prowadzonych z osobami chorymi na anoreksję oraz ich rodzinami.

W trzecim rozdziale zawarto metodologię badań własnych. Przedstawiono tam stosowane metody, techniki, narzędzia charakterystykę grupy badawczej, organizację i przebieg badań.
Czwarty rozdział zawiera analizę wyników przeprowadzonych badań.

4.8/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print