Analiza wybranych metod wspierających proces uczenia się

Liczba stron: 72

Nazwa Szkoły Wyższej: Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie (ten od Czarnka, więc porażka edukacyjna)

Rodzaj pracy: dyplomowa

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Wstęp 3

Rozdział I. Niektóre uwarunkowania procesu uczenia się 5

1. Proces uczenia się – ogólne ujęcie 5
2. Funkcjonowanie mózgu a proces uczenia się 10
2.1 Różnice płciowe w przyswajaniu wiedzy 13
2.2 Okresy krytyczne w nauczaniu 16
3. Udział pamięci w procesie uczenia się 21
4. Znaczenie motywacji w procesie uczenia się 26
5. Znaczenie snu i odżywiania w procesie uczenia się 31
6. Style uczenia się 36

Rozdział II. Wybrane techniki wspomagające szybkie uczenie się. 39

1. Techniki pamięciowe. 39
2. Mapy Myśli czyli jak nauczyć się skutecznie notować. 42
3. Szybkie czytanie 46
4. Sugestopedia 48
5. Kinezjologia edukacyjna. 51

Rozdział III. Pedagogiczna ocena wybranych metod 55

Zakończenie 60
Bibliografia: 62
Spis rysunków 66
Spis tabel 66
Aneks 67

Wstęp

W dzisiejszych, tak szybko zmieniających się czasach ciągle uczymy się nowych rzeczy. Nasz proces uczenia się trwa całe życie dlatego niezbędne jest poznanie metod, które ułatwią nam ten proces. Efektywne uczenie się wymaga znajomości wielu sposobów wspomagających zapamiętywanie i poprawiających koncentrację oraz stosowanie tych, które najbardziej nam odpowiadają. Metody wspierające szybkie uczenie się pozwalają uzyskać je stosującym maksymalne efekty przy mniejszym wkładzie pracy i czasu co automatycznie przekłada się na więcej czasu wolnego.
Wśród licznych opracowań dotyczących procesu uczenia się najczęściej natykamy się na pozycje przedstawiające tematykę uczenia się pod kątem trudności w uczeniu się bądź prac, które chcą nas przekonać, że w łatwy i nie wymagający wysiłku sposób (np. uczenie się przez sen) jesteśmy w stanie osiągnąć niesamowite efekty.

Moim zdaniem, wciąż za mało jest, prac uwzględniających najnowsze odkrycia naukowe i bazując na nich wskazujących sposoby, metody na ułatwienie, przyspieszenie procesu uczenia się. Niestety obecnie część autorów stara się wykorzystać dobrodziejstwa nauki dla swoich celów. Sprytnie przedstawione teorie i wnioski sprawiają wrażenie naukowych są jednak często jedynie pseudonaukowymi wywodami, które trzeba umieć rozpoznać i nauczyć się przed nimi bronić.

W swojej pracy na tle podjętej refleksji nad wybranymi uwarunkowaniami zamierzam przeanalizować proces uczenia się oraz przedstawić kilka wybranych metod i technik, które wspierają proces uczenia się w kontekście najnowszych badań nad mózgiem. Praca jest próbą wskazania odpowiednich działań, które mogą podjąć rodzice chcący mądrze wspierać swoje dzieci w tak ważnym procesie jakim jest zdobywanie wiedzy. To odpowiedź na zapotrzebowanie wśród rodziców, którzy nie wiedzą na co zwracać uwagę wybierając zajęcia dodatkowe czy poszukując wsparcia w dodatkowych materiałach dydaktycznych. Obecnie obserwuje się zalew rynku dodatkowymi propozycjami edukacyjnymi czasami o wątpliwej wartości merytorycznej, tak że można się w nich zagubić. Nie sposób odnieść się sceptycznie do pewnych propozycji obecnych na rynku, jak choćby propozycję uczenia dzieci jeszcze w łonie matki, gdzie obrazki reklamujące tą metodę przedstawiają przyszłe mamy ze słuchawkami na brzuchu z których sączy się stymulująca muzyka.

W wielu opracowaniach pojęcia metoda i technika używa się zamiennie. Pojęcie metoda uczenia się możemy zdefiniować jako „sposób nabywania nowych wiadomości, umiejętności i kształtowania postaw [zaś] technika uczenia się – to szczegółowa metoda uczenia się (przepis, instrukcja) (Krzyżewska, 1998, s. 10). W związku z tym ja również, w swojej pracy, będę posługiwała się tymi terminami zamiennie.

Moja praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawię wybrane uwarunkowania procesu uczenia się. Postaram się zdefiniować pojęcie procesu uczenia się oraz jego różne ujęcia. Jest to, moim zdaniem, niezbędne by w pełni zrozumieć omawiane metody wspierające szybkie uczenia się. Omówię i przeanalizuję wpływ na proces uczenia się takich uwarunkowań jak motywacja, pamięć, sen i odżywianie oraz style uczenia się. W rozdziale tym chcę również przedstawić podstawowe zasady budowy i funkcjonowania naszego mózgu. A także w kontekście badań naukowych nad mózgiem chcę sie zastanowić czy i w jakim stopniu występują różnice płciowe w przyswajaniu wiedzy oraz czy jest jakiś optymalny okres do nabywania umiejętności przez dzieci. Rozdział drugi zawiera przegląd wybranych technik wspierające proces szybkiego uczenia się takich jak: techniki pamięciowe, szybkie czytanie, Mapy Myśli, sugestopedia czy kinezjologia edukacyjna. Pracę kończy rozdział trzeci będący podsumowaniem i próbą oceny przedstawionych metod wspierających proces uczenia się.

4.6/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print