Analiza sytuacji w rodzinie pochodzenia osób bezdomnych.Osoby bezdomne, analiza sytuacji w ich rodzinie pochodzenia

Liczba stron: 70

Nazwa Szkoły Wyższej: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczo-Ekonomicza Jw

Rodzaj pracy: licencjacka

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp

ROZDZIAŁ I Sytuacja w rodzinie a bezdomność
1.1. Definicja rodziny
1.2. Rodzina jako system
1.3. Charakterystyka dysfunkcjonalnego systemu rodzinnego
1.4. Atmosfera w domu rodzinnym bezdomnego
1.5. Definicja bezdomności
1.6. Historia bezdomności
1.7. Uwarunkowania bezdomności
1.8. Rodzaje i postacie bezdomności
1.9. Proces i etapy przechodzenia w stan bezdomności

ROZDZIAŁ II Metodologiczne podstawy badań własnych
2.1. Przedmiot i cel badań
2.2. Problem badawczy
2.3. Hipotezy badawcze
2.4. Zmienne i wskaźniki w badaniach
2.5. Metody, techniki i narzędzia badawcze
2.6. Charakterystyka badanej grupy
2.7. Przebieg badań

ROZDZIAŁ III Analiza badań własnych i weryfikacja hipotez
3. Analiza wyników badań własnych
3.1. Analiza wyników badań uzyskanych na podstawie ankiet
3.2. Weryfikacja hipotez i wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Aneks

WSTĘP

Decyzję o napisaniu pracy licencjackiej na temat bezdomności podjęłam z dwóch ważnych dla mnie powodów. Pierwszy z nich łączy się ściśle z kierunkiem moich studiów, natomiast drugi to próba zagłębienia się w coraz to bardziej narastający problem bezdomności. Duży odsetek ludzi bezdomność traktuje jako skrajną patologię, a w dzisiejszym bezwzględnym świecie, skierowanym na pogoń za wygodami i luksusem nie zauważa, iż z łatwością można wszystko stracić i stać się osobą bezdomną.

Bezdomność jest stanem trudnym do zrozumienia człowiekowi, który nigdy nie znalazł się w podobnej sytuacji. We współczesnej rzeczywistości obraz bezdomnego jest wszechobecnie spotykany.
Bezdomnych charakteryzują różne cechy osobowości, zainteresowania, zachowania, sposób bycia, jednakże niczym Ci ludzie nie różnią się od nas samych, są tylko bardziej poszkodowani przez los, a być może przez własne decyzje.

Polski obraz bezdomnego, to osoba, która zaznała głodu, chłodu, spania pod gołym niebem czy chorób, nie możemy jednak generalizować, że wszyscy bezdomni tak właśnie wyglądają.
Bardzo często bezdomność nie polega jedynie na braku mieszkania lecz na poczuciu utraty więzi z miejscem czy ludźmi. Bezdomni bardzo często tęsknią za rodziną czy po prostu normalnością. I to rodzina pochodzenia bezdomnego będzie stanowiła, podstawową część rozważań w niniejszej pracy.

Niewątpliwie bieg życia człowieka, wyznacza środowisko rodzinne, w którym się wychowywał. Wpływa ono zarówno na rozwój emocjonalny jak i intelektualny czy uspołeczniający dziecko. Rodzina, która jest dla siebie wsparciem i ostoją oraz zaspakaja nawzajem swoje potrzeby, wpływa na prawidłowe pełnienie funkcji opiekuńczej, wychowawczej i socjalizującej. Natomiast w rodzinach, w których widoczne są wrogie stosunki między małżonkami lub negatywne postawy rodziców względem dziecka, życie rodzinne ulega destrukcji co prowadzi do zaburzenia równowagi emocjonalnej dzieci jak i rodziców. Atmosferę pełna jest napięcia, niepokoju oraz stałego zagrożenia.

Wychodząc z założenia, iż zjawisko bezdomności wśród ludzi jest zjawiskiem wtórnym, związanym z porzuceniem domu rodzinnego, uznałam, że wspomniana wyżej problematyka narzuca konieczność uwzględnienia badawczej analizy jej przyczyn.

Dlatego też stało się to przedmiotem moich badań opisanych w dalszej części pracy.

Niniejsza praca składa się z trzech części:W części pierwszej zawarte są informacje ogólne o rodzinie i bezdomności, m.in.: wyjaśnienie pojęcia rodziny, bezdomności, systemu rodzinnego. Scharakteryzowałam również rodzaje, postacie i etapy przechodzenia w stan bezdomności. Opisałam dysfunkcje systemu rodzinnego oraz uwarunkowania bezdomności.

W rozdziale drugim mieszczą się metodologiczne podstawy badań. Zawarte w nim są problemy oraz hipotezy badawcze, które są podstawą do przeprowadzenia badań naukowych.

Rozdział trzeci zawiera analizę wyników badań własnych jak również weryfikację hipotez.

4.7/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print