Adaptacja dzieci 3-letnich do przedszkola

Liczba stron: 79

Nazwa Szkoły Wyższej: KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I PROBLEMATYKA W ŚWIETLE LITERATURY

1.1. Adaptacja w literaturze pedagogiczno – psychologicznej
1.1.1. Wyjaśnienie pojęcia „adaptacja”
1.1.2. Czynniki ułatwiające i utrudniające adaptację dziecka do przedszkola
1.1.3. Trudności w adaptacji dziecka do przedszkola

1.2 Rozwój dziecka 3-letniego
1.2.1. Czynniki biologiczne warunkujące rozwój dziecka 3-letniego
1.2.2. Czynniki środowiskowe warunkujące rozwój dziecka 3-letniego
1.2.3. Czynniki pedagogiczne warunkujące rozwój dziecka 3-letniego

1.3. Sfery rozwoju dziecka
1.3.1. Rozwój emocjonalny
1.3.2. Rozwój poznawczy, umysłowy
1.3.3. Rozwój społeczny
1.3.4. Rozwój ruchowy

ROZDZIAŁ II WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI JAKO FORMA ADAPTACJI DZIECKA

2.1. Rola współpracy rodziców z nauczycielami
2.2. Formy współpracy przedszkola z rodzicami
2.3. Czas wolny poświęcany dzieciom

ROZDZIAŁ III. PROCES ADAPTACYJNY DZIECKA 3-LETNIEGO DO PRZEDSZKOLA – BADANIA WŁASNE

3.1. Uzasadnienie wyboru tematu
3.2. Cele i przedmiot badań
3.3. Problemy badawcze
3.4. Hipotezy robocze, zmienne i wskaźniki
3.5. Metody, techniki i narzędzia badań
3.6. Próba badawcza
3.7. Teren i organizacja badań

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL

SPIS RYSUNKÓW

ANEKS

WSTĘP

Przedszkole, to pierwsze ważne ogniwo w procesie edukacji. Trzylatek przekraczając po raz pierwszy próg placówki przedszkolnej rozpoczyna nowy etap swojego rozwoju.

Moment ten należy do najbardziej trudnych i znaczących w jego życiu. Dla wielu dzieci oznacza on pierwsze kontakty z dużą grupą rówieśników, rozstanie się z najbliższymi osobami, zaistnienie i funkcjonowanie w nowym środowisku.

Nowe środowisko, jakie otacza dziecko, które po raz pierwszy przekracza próg placówki przedszkolnej, przysparza mu wiele trosk i trudności. Może powodować poczucie zagubienia, wywołać negatywne emocje. Dlatego ważne jest, by dziecko poznało nowe otoczenie w poczuciu bezpieczeństwa, w obecności najbliższej mu osoby. Jest to również duże przeżycie dla rodziców oraz samych nauczycielek. Na początku roku przedszkolnego płaczą zarówno dzieci, jak i ich rodzice. Dzieci z powodu rozstania mamą, a rodzice, bo muszą zostawić zapłakanego, przestraszonego malucha wśród obcych ludzi i w obcym otoczeniu.

W pracy ukazano znaczenie procesu adaptacyjnego dzieci 3-letnich do przedszkola. Proces adaptacji dziecka do nowego środowiska odbywa się we wszystkich sferach działania organizmu, a w szczególności fizjologiczno – biologicznej, emocjonalno – społecznej i poznawczej. Adaptacja dziecka w przedszkolu jest problemem bardzo ważnym, od którego zależy dalsze funkcjonowanie dziecka. Trudna adaptacja dziecka do przedszkola i przeżycia z nią związane mogą spowodować u dziecka 3 letniego barierę utrudniającą oddziaływanie wychowawczo – dydaktyczne przedszkola, a także nawet zahamować jego aktywność i rozwój. Troska o prawidłową adaptację dziecka do nowej dla niego sytuacji jest więc ważnym zadaniem nie tylko nauczycielki, ale całego personelu przedszkola, rodziców i bliskich dziecka.

W przedszkolu, w którym przeprowadzono badania zaobserwowano, że proces adaptacyjny u dzieci 3-letnich jest zróżnicowany. Obserwując dzieci, zauważyłam, że niektóre z nich, miały w niewielkim stopniu opanowane czynności samoobsługowe (samodzielne załatwianie potrzeb fizjologicznych, samodzielne jedzenie, próby ubierania się itp.), co spowodowało naturalną niechęć dziecka do przedszkola. Uczenie tych czynności jest bardzo ważne w przebiegu procesu przystosowania. Dzieci bardziej samodzielne nie czują się tak bezradne w nowych warunkach, potrafią sobie radzić w różnych sytuacjach, nie są zdane na pomoc osób dorosłych. Takie dzieci nie miały problemu z adaptacją do nowego środowiska jakim jest przedszkole.

Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym zatytułowanym „Problematyka w świetle literatury” omówiono rozumienie adaptacji przez różnych badaczy. Przedstawiono również jak przebiega rozwój w każdej ze stref dziecka 3-letniego, skupiono się również na środowisku przedszkolnym i rodzinnym w procesie wychowawczo – dydaktycznym (adaptacyjnym).

W rozdziale drugim omówiono wpływ współpracy przedszkola z rodzicami w procesie adaptacji dziecka. Mowa tu o roli współpracy rodziców z nauczycielami i formach współpracy przedszkola z rodzicami.

Drugi rozdział niniejszej pracy poświęcony jest koncepcji metodologicznej własnych badań.

W rozdziale trzecim zostały omówione badania własne.

Całość zamykają uogólnienia i wnioski, oraz bibliografia i aneksy.

4.6/5 - (13 votes)
image_pdfimage_print