Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym Ziemi

Spis treści

Wstęp
Rozdział I
Planeta w niebezpieczeństwie
1.Przyczyny zmian klimatycznych
2.Skutki i wynikające z nich zagrożenia zmian klimatycznych

Rozdział II
Wyzwanie XXI wieku
1.Strategia ochrony klimatu według Unii Europejskiej
2.Zrównoważony rozwój w XXI wieku – działania i zadania
3.Zmiany gospodarki rolnej i zabezpieczenie żywnościowe ludzkości wobec zmian klimatu.
4.Adaptacja do zmian klimatu

Rozdział III
Nasz wybór
1.Nasza funkcja i starania
2.Poziom wiedzy dotyczący zmian klimatu, ich przyczyn i skutków – wyniki ankiety

Zakończenie
Bibliografia

Wstęp

Każdy człowiek na Ziemi chce żyć godnie, dlatego powstała i rozwija się strategia zrównoważonego rozwoju. Program ten stawia sobie na pierwszym miejscu zaspokajanie podstawowych potrzeb obecnego jak również przyszłych pokoleń, zachowując jednocześnie trwałość funkcjonowania środowiska przyrodniczego.

Zainteresowanie tematem wynika z postępujących zmian klimatu, które coraz bardziej wpływają na gospodarkę światową i życie ludzi.
Spróbuję przedstawić problem rozwoju zrównoważonego na tle zmian klimatycznych. Jak zmiany te mogą pokrzyżować plan rozwoju.

„Planeta w niebezpieczeństwie” to rozdział rozpoczynający pracę. Kolejny rozdział to „Wyzwanie XXI wieku”, a rozdział kończący pt.: „Nasz wybór”.
Rozdział rozpoczynający mówi o globalizacji, która wysuwa na pierwszy plan wspólny program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, bilansując przy tym postęp gospodarczy o zagadnienia społeczne i ekologiczne. Dzięki rewolucji w łączności istnieje możliwość sieci działań, które zniosą izolację i dopuszczą do wymiany informacji
i wiadomości.

Rozdział, który rozwija temat i wyraża ogół pracy, mówi o tym, jakim wyzwaniem stają się zanieczyszczenia wyrządzone środowisku jak również zaburzenia ekologiczne
i kulturowe, spowodowane zauroczeniem dobrami materialnymi w krajach rozwiniętych oraz skutki ubóstwa i bezrobocia przechodzące z pokolenia na pokolenie.

Rozdział kończący pokazuje, że zmiany klimatu to problem o charakterze globalnym, albowiem wszystkie kraje, chociaż w różnym stopniu, przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych i wszystkie ponoszą konsekwencje tego zjawiska. Żaden kraj nie jest w stanie rozwiązać tego problemu we własnym zakresie. Spróbuję pokazać, kto jest odpowiedzialny za podjęcie ważnych decyzji w sprawie zatrzymania postępującej cywilizacji i kto będzie musiał zrealizować podjęte decyzje.

Dewastacja środowiska naturalnego jest współczesnym zagrożeniem dla cywilizacji. Dalsze działania w dotychczasowym stylu życia jest groźne nie tylko dla przyrody, ale i dla egzystencji człowieka na Ziemi.

W poszczególnych rozdziałach znajdą się przyczyny i wynikające z nich skutki zmian klimatu. Następnie zaprezentuję jak z postępem zmian klimatu radzi sobie rząd Unii Europejskiej. Przedstawię ludność świata i jej zasoby żywności. Kolejnym przedmiotem rozważań jest pokazanie sześciu najważniejszych problemów, z którymi my i przyszłe pokolenia będą musiały sobie poradzić. W ostatnim podrozdziale opisany zostanie proces adaptacji ludności do bieżących i tych, które nastąpią zmian klimatu. Trzeci rozdział opisuje, co może każdy zrobić dla powstrzymania zmian klimatu działając lokalnie. Następnie zostanie przedstawione, na jakim poziomie jest świadomość ekologiczna mieszkańców jednego z osiedli Warszawy, na podstawie przeprowadzonej ankiety.

Liczba stron 64
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2011
5/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print