Zarządzanie zapasami surowcowymi na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Wstęp

Rozdział I. Rola i znaczenie zapasów logistyce.
1.1. Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami.
1.2. Podział zapasów.
1.3. Miejsce zapasów w zarządzaniu finansami firmy.

Rozdział II. Metody kształtowania zapasów.
2.1. Metoda ABC.
2.2. System Just- In-Time.
2.3. Model ekonomicznej wielkości partii dostawy EOQ.

Rozdział III. Zarządzanie zapasami surowcowymi na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.
3.1. Charakterystyka firmy.
3.2. Długoterminowe planowanie zapasów.
3.3. Planowanie wielkości dostawy.
3.4. Monitorowanie stanu zapasów surowcowych w przedsiębiorstwie na przykładzie wybranych surowców.

Wnioski

Bibliografia

Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej[1]„działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”.

Do definicji działalności gospodarczej dołączono „działalność zawodową”, a więc poszerzono krąg przedsiębiorców o tych, którzy nie podlegali przepisom starej Ustawy np. o pielęgniarki prowadzące indywidualną praktykę, radców, adwokatów. Nadal spod ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wyłączeni są rolnicy indywidualni, firmy zajmujące się uprawami rolnymi oraz chowem i hodowlą zwierząt, ogrodnictwem, warzywnictwem, leśnictwem i rybołówstwem śródlądowym. Ustawa nie obejmuje też wynajmu pokoi przez rolników, sprzedaży posiłków domowych, świadczenia w gospodarstwach domowych innych usług związanych z pobytem turystów, czyli agroturystki. W praktyce oznacza to, że działalność ta nie wymaga rejestracji ani w gminie ani w Krajowym Rejestrze Sądowym i nie dotyczą ją obowiązki wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, np. związane z dokonywaniem płatności przelewem przy transakcjach powyżej 15000 EURO[2].

Działalność gospodarcza służy zaspokajaniu potrzeb. Może ona zostać podzielona na trzy obszary częściowe, a mianowicie na produkcję, dystrybucję i zastosowanie towarów. Każdy rodzaj czynności gospodarczej należy w pierwszej kolejności rozpatrywać z punktu widzenia obszaru zastosowania. Dobra gospodarcze podlegają ostatecznie zużyciu lub użyciu. Oznacza to, że zaspokajają one potrzeby ludzi. Zaspokojenie tych potrzeb nie odbywa się przez działalność gospodarczą samą w sobie, lecz dzięki wynikającym z niej korzyściom[3].

[1] Ustawa z 2 lipca 2004 r. O swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. z 6 sierpnia 2004 r. nr1 173, póz. 1807

[2] A. Powałowski, S. Koroluk, Podejmowanie działalności gospodarczej w świetle regulacji prawnych, BRANTA, Kraków 2005, s. 19 – 20.

[3] H-Ch. Pfohl, Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Biblioteka Logistyka, Poznań 2001, s. 19.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print