Zarządzanie produkcją – metody i techniki na wybranym przykładzie

Wstęp

Rozdział I. Teoretyczne podstawy zarządzania produkcją
1.1. Istota i geneza zarządzania produkcją
1.2. Proces produkcyjny w przedsiębiorstwie
1.3. Sterowanie przebiegiem produkcji
1.4. Nowoczesne i przyszłościowe metody zarządzania produkcją

Rozdział II. Ogólna charakterystyka systemów do wspomagania zarządzania procesów wytwórczych
2.1. Przyczyny wzrostu zainteresowania systemami informacyjnymi
2.2. Ewolucja systemów informacyjnych
2.3. DRP – planowanie zasobów dystrybucji
2.4. ERP – planowanie zasobów przedsiębiorstwa
2.5. Wdrożenie systemów informatycznych

Rozdział III. Analiza i ocena rozwiązań stosowanych w przedsiębiorstwie X
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa X
3.2. Opis i analiza stosowanych metod i rozwiązań
3.3. Ocena sprawności stosowanych metod
3.4. Propozycje zmian w analizowanym obszarze działalności przedsiębiorstwa

Zakończenie
Bibliografia

Przedsiębiorstwo wraz z systemem produkcyjnym stało się od dawna zasadniczym miejscem powstawania i realizowania postępu technicznego, jednostką kształtującą osobowość człowieka, miejscem pracy, powstawania dochodu oraz aktywności ludzkiej zorientowanej na pełniejsze uczestnictwo w przemianach kulturowych i społecznych[1].

Produkcja to zespół procesów pracy, podczas których pracownicy wytwarzają dobra materialne[2].

Przed przedsiębiorstwami stoi przed wiele różnych zadań, które zmieniając się pod wpływem licznych zewnętrznych i wewnętrznych czynników, tworzą skomplikowaną sieć jego powinności.  Jedną z nich jest realizowanie działań gospodarczych w sposób efektywny ekonomicznie[3].

Produkcja stanowi pierwszą oraz najważniejszą fazę procesu gospodarowania. Jest świadomą, celową i zorganizowaną działalnością ludzi, polegającą na wytwarzaniu dóbr materialnych i świadczeniu usług dla zaspokojenia ich potrzeb. Warunkiem prowadzenia produkcji jest połączenie w jednym miejscu i czasie trzech tradycyjnych czynników produkcji: pracy (zatrudnienia), ziemi i kapitału oraz dwóch nowoczesnych – techniki i technologii oraz przedsiębiorczości. Rozmiary produkcji uzależnione są od: nakładów czynników produkcji, możliwości ich powiększania w czasie oraz od możliwości substytucji jednych czynników przez inne (głównie pracy przez kapitał).

System produkcyjny jest to celowo zaprojektowany i zorganizowany układ materialny energetyczny i informacyjny eksploatowany przez człowieka i służący produkowaniu określonych produktów (wyrobów lub usług) w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb konsumentów. System ten składa się z 5 podstawowych elementów:

  1. Wektora wejścia.
  2. Wektora wyjścia.
  3. Proces przetwarzania (produkcyjny).
  4. Proces zarządzania.
  5. System sprzężeń.

Cały system produkcyjny stanowi szczegółowo zaprojektowany i zorganizowany układ materialny, energetyczny i informacyjny eksploatowany przez człowieka i służący wytwarzaniu określonych produktów (wyrobów lub usług) w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb konsumentów. W rozumieniu tej definicji, systemem produkcyjnym jest więc organizacja (przedsiębiorstwo, firma) dysponująca środkami produkcji (maszyny, urządzenia) oraz niezbędnymi informacjami (technologie) które umożliwiają realizację procesu produkcji[4].

System produkcyjny działa w określonym otoczeniu; dalszym (np. system prawny obowiązujący w państwie) i bliższym (np. sytuacja na rynku), które oddziałując na ten system wymuszają jego określone reakcje. Jeżeli będą one prawidłowe – firma utrzymuje się na rynku i rozwija, jeżeli popełnione zostaną błędy -firma wcześniej lub później znika z rynku.

Jądrem systemu produkcyjnego jest proces produkcyjny rozumiany jako zespół działań zmierzających do wytworzenia określonego produktu (może to być konkretny wyrób lub usługa). Wytworzenie produktu kojarzy się przede wszystkim z szumem silników obrabiarek, hukiem młotów, piskiem narzędzi itd. Owszem tak jest, lecz ten etap wytwarzania, zwany realizacją określonego procesu technologicznego, poprzedzony jest procesem przygotowania produkcji.

Proces zarządzania produkcją wspomaga tworzenie planu produkcyjnego, jak również kontrolę i ocenę stworzonego planu m.in. pod kątem terminowości wykonania poszczególnych zadań produkcyjnych. Moduł umożliwia optymalne rozplanowanie wykonania poszczególnych operacji technologicznych z uwzględnieniem aktualnego obłożenia maszyn. Przy jego pomocy można również prowadzić gospodarkę remontową oraz ewidencjonować przestoje w procesie produkcyjnym. Najważniejszą jednak funkcją jest możliwość wprowadzania rzeczywistych danych z wykonania poszczególnych operacji, co pozwala na szczegółową kontrolę procesu produkcji każdego zlecenia i powykonawcze wyliczenie rentowności zleceń.

Produkcja to wytwarzanie jakiś towarów, np. przedmiotów, żywności lub dóbr kultury[5].


[1] J. Duraj, Podstawy Ekonomiki Przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004, s. 2

[2] K. Niemczycki, Ekonomia, Wyższa Szkoła Zarządzania PRET S.A., Warszawa 1996, s. 83

[3] J. Duraj, Podstawy Ekonomiki Przedsiębiorstwa…, op. cit., s. 2

[4] E. Pająk, Podstawy obróbki mechanicznej, wydanie I elektroniczne, Poznań 2002

[5] M. Bańko, (red.), Słownik języka polskiego, t.4, PWN, Warszawa 2007, s. 204

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print