Zapożyczenia francuskie we współczesnym języku serbskim

Spis Treści

WSTĘP 3
1.1. Definicja zapożyczenia 4
1.2. Etymologia wyrazów zapożyczonych 5
1.3. Wymowa i transkrypcja wyrazów zapożyczonych 6
1.4. Skróty słownikowe 7
2. HISTORIA KONTAKTÓW SERBSKO-FRANCUSKICH 8
3. SŁOWNIK ZAPOŻYCZEŃ Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 13
4. ADAPTACJA ZAPOŻYCZEŃ FRANCUSKICH W JĘZYKU SERBSKIM 67
4.1. Adaptacja fonetyczna 67
4.2. Adaptacja graficzna 77
4.3. Adaptacja morfologiczna 78
4.4. Adaptacja akcentuacyjna 84
5. GRUPY SEMANTYCZNE ZAPOŻYCZEŃ FRANCUSKICH.. 91
6. ZAKOŃCZENIE 97
7. RESUME 100
8. BIBLIOGRAFIA 109

Wstęp

Studia nad dawnym i współczesnym językiem serbskim obejmują między innymi badania wpływów obcych, jakim ów język ulegał i nadal ulega. Przenikanie obcych elementów językowych jest bowiem zjawiskiem powszechnym. Tym bardziej współcześnie, w epoce szybkiego przepływu informacji, zjawisko to uległo przyspieszeniu.

Zadaniem niniejszej pracy jest analiza zapożyczeń francuskich we współczesnej serbszczyźnie. Granicą czasową omawianych zapożyczeń jest 1966 – rok pierwszego wydania Rečnika savremenog srpskohrvatskog književnog jezika Miloša Moskovljevića, na którym oparty jest proces ekscerpcji wyrazów zapożyczonych. Granica ta jest umowna, gdyż jak wiadomo zjawisko zapożyczenia i asymilacji nieprzerwanie trwa nadal.

Przygotowana praca jest pierwszą próbą przedstawienia słownika obejmującego możliwie szeroki zakres wyrazów pochodzenia francuskiego bezpośrednio zaadoptowanych przez język serbski. Wyeliminowano wyrazy hasłowe zapożyczone za pośrednictwem innych języków – w słowniku nie znalazły się zatem wyrazy, w sposób oczywisty zaczerpnięte z języka francuskiego, których ostatnim ogniwem adaptacji był inny język (najczęściej język niemiecki).

Rečnik Moskovljevića przytacza kilkadziesiąt przykładów takich wyrazów, m.in. zapożyczone z języka niemieckiego: beletrìstika, belètrist(a) (z fr. belles-lettres), egalizírati/egalìzīrām ( z fr. égaliser), frapírati/fràpīrām (z fr. frapper), kasácija, kasírati/kàsīrām (z fr. cassation, casser), màrkantan –tna ( z fr. marcant); z języka angielskiego bòntōn (z fr. bon ton); z rosyjskiego mànjēž/éža (z fr. manège) itd. Praca obejmuje natomiast małą grupę wyrazów, które są zapożyczeniami z innych języków a przeszły do serbskiego poprzez francuski, np.: karàmel/èla z języka hiszpańskiego.

Słownik zawiera około 600 pozycji, przy niektórych uwzględniane są derywaty. Nie wszystkie litery alfabetu tworzą wyrazy hasłowe. Nie znaleziono zapożyczeń na litery: c, č, ć, đ, j, lj, nj, z. Hasła mają zaznaczone akcenty i długości, tak, aby służyły jako wskazówki dotyczące wymowy. Słownik rejestruje powszechnie używane współczesne słownictwo pochodzenia francuskiego z bardzo mała ilością archaizmów i wyrazów specjalistycznych np.: archaiczne sevèrin, matematyczne bìnōm itd.

Słownik zamieszcza w pełnym wyborze słownictwo z różnych dziedzin. W wyniku popularyzacji wiedzy m. in. przez prasę, radio, telewizję, wiele terminów i pojęć wchodzących w zakres różnych specjalności przenika do języka codziennego; dzięki temu słownik może służyć każdemu użytkownikowi, wyjaśnia bowiem te wyrazy, z którymi stykamy się obecnie na co dzień.

Liczba stron 111
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2003
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print