Zainteresowania i samoocena młodzieży z rodzin patologicznych

Liczba stron: 46

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet w Białymstoku

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2008

Zawartość pracy:

Rozdział I Charakterystyka współczesnej rodziny
1.1. Funkcje rodziny
1.2. Cele rodziny
1.3. Znaczenie rodziny dla rozwoju
1.4. Rodzina jak środowisko wychowawcze młodzieży
1.5. Znaczenie środowiska społecznego młodzieży w kształtowaniu się samooceny i zainteresowań.
1.6. Samoocena jako jeden z przejawów przystosowania społecznego jednostki

Rozdział II Metodologia abdań włąsnych
2.1. Uzasadnienie wyboru tematu oraz cel badań
2.2. Problemy badawcze
2.3. Metody i techniki badań

Rozdział III Analiza wyników badań własnych
3.1. Analiza wyników kwestionariusza ankiety
3.2. Wnioski końcowe i weryfikacja wcześniej postawionych twierdzeń

Zakończenie

Wstęp

W dzisiejszej pedagogice kultury akcentuje się nierozerwalną jedność osobowości ze światem wartości ponadindywidualnych. Edukacja jest ciągłym procesem wzrastania podmiotowości i doskonali ludzką umiejętność życia. Dzisiaj preferowany model wychowania to relacja podmiot – podmiot.

Działaniem specyficznie ludzkim jest zdolność poznania prawdy, wtórnie zaś – zdolność ukochania, realizowania dobra oraz kształtowania piękna.

W zakresie wszystkich tych działań osobie ludzkiej przysługuje autonomia i wolność wyboru. Centralną wartością człowieka jest prawo do wolności sumienia, słowa i działania. Wolność łączy się organicznie z poczuciem odpowiedzialności. Nie może istnieć odpowiedzialność bez wolności, również wolność bez poczucia odpowiedzialności jest karykaturą i anarchią. Istotnym argumentem za istnieniem wolności jest nasze doświadczenie wewnętrzne, przede wszystkim zaś świadomość podejmowania decyzji i wyboru.

Badani uczniowie mają od 13 do 17 lat i znajdują się obecnie w takim okresie życia, kiedy jeszcze nie do końca został w nich ukształtowany określony system wartości. Przyjmuję, że pojęcie wartości oznacza „ wytworzone przez umysł kategorie, służące do opisu i oceny istniejącego świata” Uczniowie ci są na etapie tworzenia owego systemu i wyboru drogi życiowej, po której w przyszłości będą kroczyć.

Zdaniem S. Nowaka „kiedy próbujemy opisać system wartości jakiegoś człowieka nasza uwaga skupia się przede wszystkim na dwóch aspektach tego systemu przekonań i odczuć ludzi, które określamy mianem „wartości”. Próbujemy określić, co jest dla ludzi bardziej, a co mniej ważne […] oraz jakie stany, czy sytuacje uważają oni za właściwe lub pożądane dla tych przedmiotów mniej lub bardziej ważnych”.
Każde młode pokolenie staje przed ważnymi problemami swojego dojrzewania społecznego, zostaje zmuszona do dokonania wyboru wartości. Jednym ze źródeł wartościowania świata jest „czas społeczny”, w którym człowiek żyje, określanych jako „kulminacja zdarzeń, faktów i znaczących ludzi.

Przemiany dokonujące się na przełomie lat 80-tych i 90-tych wprowadziły istotne zmiany do systemu wartości Polaków, a szczególnie młodzieży, znajdującej się w fazie kształtowania poglądów na życie i świat, młodzieży bardzo wrażliwej na to, co się wokół niej dzieje. Jak zatem kształtują się wartości młodego pokolenia.

Z badań wynika, że przełom lat 90-tych przyniósł istotne zmiany w hierarchii wartości i celów życiowych nowego pokolenia. Zarysowała się nowa, odmienna, triada wartości związana z nową sytuacją społeczną. Dla młodzieży lat 90-tych najważniejsze stają się: rodzina, wartości moralne oraz wygodne życie, wolne od trosk materialnych.

W związku z różnicowaniem się warunków bytowania społeczeństwa, ograniczeniem miejsc pracy, narasta obawa i niepewność ludzi o własny los. To powoduje wzrost znaczenia roli więzi rodzinnych.

Na drugim miejscu w triadzie znalazły się wartości moralne. W życiu młodych ludzi zaistniała potrzeba odrodzenia wartości moralnych.

Po rodzinie i wartościach moralnych, trzecie miejsce w owej hierarchii zajęło tzw. wygodne życie, wolne od trosk materialnych. Ideał wygodnego życia, może być zatem wyrazem tęsknoty do dobrobytu, z drugiej zaś strony wyrazem braku poczucia bezpieczeństwa socjalnego, zagrożeń wynikających ze zmian na rynku pracy i wiążącego się z tym bezrobocia.

Jaka jest dzisiejsza młodzież? Jakie wartości preferuje i od czego zależą te preferencje? Jakimi wartościami kieruje się w życiu? Oto kilka pytań jakie postawiłem sobie rozpoczynając pisanie niniejszej pracy.

Rozdział I pracy opisuje charakterystykę współczesnej rodziny. Przedstawiono tutaj funkcje współczesnej rodziny jak i jej cele w życiu społecznym. Rozdział przedstawia również rodzinę w świetle środowiska wychowawczego. Opisano także pojęcie samooceny w celu pokazania poźniej w jaki sposób młodzież potrafi opisać swoją osobę.

Rozdział II to metodologia badań. Jako problem badawczy przedstawiono sposób samooceny młodzieży jak i ich sposobu porozumiewania się z osobami obcymi i znajomymi w celu rozwiązania problemów. Za rodzaj badania wybrano ankietę, która zawierała 30 pyta z których dowiedzieliśmy się jakie wykształcenie maja rodzice młodzieży oraz czy młodzież potrafi ukazać wartości w swoim życiu według ich najważniejsze.

Rozdział III to przedstawienie wyników ankiety. W tym rozdziale ukazane jest ile osób potrafi opowiedzieć o problemach dla obcych a ile zrobiłoby to tylko przy osobie im znanej. Ankieta i badania pokazały , że status społeczny nie ma wpływu na to czy ktoś jest dzieckiem z rodziny patologicznej czy też z rodziny dobrej.

W pracy wykorzystano literaturę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej. W małym stopniu posłużono się stronami internetowymi. Wykorzystano także tabele i rysunki z książek na temat pedagogiki.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print