Wykorzystanie i wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój Gminy Miasta Rypin

Liczba stron: 94

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2013

SPIS TREŚCI 2

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ 1. UNIA EUROPEJSKA 6
1.1. GENEZA POWSTANIA UNII EUROPEJSKIEJ 6
1.1.1. Idee przed 1945 rokiem 6
1.1.2. Idee tworzenia Stanów Zjednoczonych Europy 7
1.1.3. Nowy impuls po 1945 roku 9
1.1.4. Powstanie Wspólnot Europejskich 12
1.2. AKCESJA POLSKI 16
1.3. KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA POLSKI W UE 18

ROZDZIAŁ 2. FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ 23
2.1. FUNDUSZE PRZEDAKCESYJNE 23
2.1.1. Phare 23
2.1.2. ISPA 25
2.1.3. SAPARD 26
2.2. FUNDUSZE STRUKTURALNE 27
2.2.1. Fundusze w latach 2004 – 2006 28
2.2.1.1. SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 30
2.2.1.2. SPO Rozwój Zasobów Ludzkich na lata 2004 – 2006 31
2.2.1.3. Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 31
2.2.1.4. Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 32
2.2.1.5. Sektorowy Program Operacyjny Transport 33
2.2.1.6. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwój Regionalny 33
2.2.2. Perspektywa Finansowa 2007 – 2013 34
2.2.2.1. Program Innowacyjna Gospodarka 37
2.2.2.2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 37
2.2.2.3. Program Rozwoju Polski Wschodniej 38
2.2.2.4. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 40
2.2.2.5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 40
2.2.2.6. Regionalne Programy Operacyjne 42
2.2.2.7. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 44

ROZDZIAŁ 3. SAMORZĄD GMINY MIASTA RYPINA 47
3.1. DEFINICJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 47
3.2. ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA GMINY 48
3.3. HISTORIA MIASTA RYPINA 50
3.4. POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ RYPINA 53
3.5. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNO – TECHNICZNA 53

ROZDZIAŁ 4. FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ W RYPINIE 56
4.1. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE W LATACH 2004-2006 58
4.1.1. Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej 58
4.1.2. Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej 59
4.2. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE W LATACH 2007-2013 59
4.2.1. Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych 60
4.2.2. Budowa hali sportowej i basenu 61
4.2.3. Rypiński Obszar Gospodarczy Bielawki 63
4.2.4. Z Nauką Ścisłą za Pan Brat 64
4.2.5. SOS – tu przedszkole jest 65
4.2.6. Nie jesteś sam – program aktywizacji społecznej 66
4.2.7. Szkoła Równych Szans 66
4.2.8. Rewitalizacje zdegradowanych części miasta 68
4.2.9. Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej 69
4.2.10. Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina 70
4.3. WPŁYW FUNDUSZY W ROZWÓJ GMINY MIASTA RYPINA 71
4.3.1. Wyniki przeprowadzonych badań 72

ZAKOŃCZENIE 82
ZAŁĄCZNIK NR 1. KWESTIONARIUSZ ANKIETOWY 84
WYKAZ TABEL, RYSUNKÓW I WYKRESÓW 87
BIBLIOGRAFIA 89

Wstęp

Niniejsza praca dyplomowa związana jest z aktualnym tematem, jakim jest absorpcja środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej i ich wpływ na rozwój Beneficjenta. W Literaturze pojęcie „rozwój” definiowane jest jako proces zmian, prowadzących do ulepszenia infrastruktury technicznej i społecznej, osiągnięcia poziomu wyższego pod jakimś względem. Zmiana to przejście danego obiektu z jednego stanu do następnego stanu, która polega na modyfikacji pod względem ilościowym jak i jakościowym.

Proces rozwoju może przebiegać samoistnie bądź zachodzić pod wpływem rożnego typu bodźców płynących z otoczenia bliższego lub dalszego. Najogólniej rzecz biorąc rozwój oznacza wzrost gospodarczy, zmiany strukturalne i poprawę życia społeczności lokalnej.

Głównym celem pracy jest przedstawienie absorpcji Gminy Miasta Rypin, podległych jej jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich w perspektywie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej. Odpowiedź na pytanie: czy zrealizowane projekty przyczyniły się do rozwój miasta Rypina. Do szczegółowych celów pracy należy zaliczyć: charakterystykę Unii Europejskiej, przedstawione i omówione fundusze Unii Europejskiej z których władze Rypina korzystały oraz analizę przeprowadzonych badań.

W rozdziale pierwszym zatytułowanym „Unia Europejska” przedstawiłem zagadnienia związane z rysem historycznym powstania Unii Europejskiej, m.in. idee integracyjne przed i po 1945 roku, które doprowadziły do powstania Wspólnot Europejskich, a w 1992 roku na mocy Traktatu Maastricht Unii Europejskiej. Następnie omówiłem drogę członkostwa Polski oraz główne korzyści wynikające z tej akcesji.

Drugi rozdział pracy poświęcony jest funduszom europejskim dostępnym przed akcesją Polski tzw. pomoc przedakcesyjna oraz funduszom strukturalnym dostępnym już po członkostwie Polski z Unią Europejską. W tej części pracy omówiłem fundusze dostępne w latach 2004-2006 oraz bieżący okres programowania 2007-2013.

W trzeciej części niniejszej pracy omówiłem definicję samorządu lokalnego, zadania gminy oraz przybliżyłem informacje o mieście Rypin, jego historię, stan bieżący infrastruktury techniczno-społecznej.

W ostatnim czwartym rozdziale pracy podjąłem się zbadania czy otrzymane fundusze wpłynęły na rozwój Rypina i poprawę życia jego mieszkańców. Miernikiem badań będzie analiza powstałego na ten cel kwestionariusza ankietowego składającego się z trzynastu pytań. Pytania zostały skierowane do mieszkańców Rypina, dzięki nim możliwe było sprawdzenie czy inwestycje realizowane przez Gminę Miasta Rypina stanowią jeden ze środków służące rozwojowi i polepszeniu życia mieszkańców.

4.5/5 - (13 votes)
image_pdfimage_print